PostHeaderIcon Československá republika

Zocha doprevádzajúci  súkr. úradník Sitár, nadporučík, hneď zorganizoval národnú stráž, ku ktorej sa prihlásilo asi 60 vojakov. Táto udržovala poriadok. V obci nastal kľud a poriadok. Na udržovanie stráži prispievala obec, lesná správa Pálffyho a nadačného veľkostatku. O niekoľko dní bola vymenovaná národná rada obce, ktorá viedla dočasne obecné záležitosti, predsedom jej bol Ján Kakoni, dekan, a tejto podliehala aj národná stráž, ktorej velitelom bol Ján Gregor.

Potraviny.

Potravín v tejto dobe bolo ešte málo, podobne oblekov, obuve a fajčiva chýbalo. Vianoce zato boli v mnohých rodinách veselé, bo sedel pri stole aj štastlivo sa z vojny navrávrátivší otec, manžel, syn, brat.

Kolkovanie penez.

V obehu boly ešte staré peniaze. Vláda nariadila koľkovanie ich vo februári 1919., pri čom polovica hodnoty bola zadržaná na potvrdenku. Za 100 korún dostal 50 Kč, kolkovaných a potvrdenku na 50 Kč. S kolkovanými peňazi bolo trápenia dosť, poneváč obchodníci mnohé bankovky
nahlad_stranky.jpg

nechceli prijať pre nepravý (falošný) kolok. V inom obchode však zas tie vyradené boly správne. V našej obci sa okolkovalo okruhle 800.000 Kč.
5. II. 1919 prišli prví riadni četníci a v tom čase prestala národná stráž.

Rekvirácia.

Rekvirovanie dobytka a obilia pokračovalo až do roku 1920. Tiež potraviny boly vydávané na lístky ako za války. Bolo však hodne penez, preto každý si môhol ľahko zadovážiť potrebné veci pre domácnosť.
Na jar 1921. už prestal viazaný obchod, každý môhol nakupovať koľko a kde chcel. Pomery sa rýchle zlepšovali. Práce bolo mnoho, drevo obrábajúci robotníci, kresáči v lesoch zarobili denne 60. až 150 Kč. jedna osoba.

Zvon.

V roku 1922 kúpila obec z dobrovoľných darov a sbierok občanov nový zvon vážiaci 812. kg, od firmy Alojz Kurbel v Trnave.

Voľby.

Dňa 16. septembra 1923, bola prevedená prvá riadna voľba do obecného zastupiteľstva. Z celkového počtu 882 platných hlasov obdržaly: 1. Slovenská ľudová strana 612, 2.republikánska zemedelská 225, komunistická 45 hlasov, a obdržali 1.)17, 2.) 6 a 3.) 1 mandátov.
15. nov. 1925. boly voľby do poslan. snemovne a senátu. Pre poslaneckú snemovňu obdržaly z 892 platných hlasov: 4.) Krajská socialistická 6, 5.) Čsl. soc. dem. 21, 8.) Čsl. živnost. 18, 12.) Nár. str. práce 7, 15.) Komunistická 53, 18.) Slov. národná 8, 20.) Čsl. nár. dem. 3, 21.) Čsl. soc. 11, 22.) Republik. zemedelská 186,
nahlad_stranky.jpg

26.) Čsl. lidová 1, 27.) A gazdasnýi párt 4, 28.) Židovská 22, 29.) Hlinkova ľud. 545. Pre senát bolo odovzdaných 798 platných hlasov, z nich obdržaly: 4.) Kraj soc. kresť. 8, 5.) Čsl. soc. dem. 19, 8.) Čsl. živnost. 14, 12.) Národ. str. práce 5, 15.) Komunistická 46, 18.)Slov. nár. 7, 20.) Čsl. nár. dem. 4, 21.)Čsl. soc. 7, 22.) Republ. zemedel. 169, 25. Západoslov. krest. soc. 1, 26.) Čsl. Lidová 4, 27.) Gazd. néppárt 5, 28.) Žid. str.27, 29.) Hlinkova ľud. str. 482.

Požiare. Cesty.

14. apríla bol veľký požiar v lesoch „Pri Rybníku“, vyhorelo vyše 40 kat. jutár podrostu. V tomto a nasledujúcich rokoch prevádzala lesná správa nadačného veľkostatku veľké stavby ciest v lesoch. Nových ciest postavila vyše 10 km, a 6 km rekonštruovala nákladom asi 1,200.000 Kč.

Požiar.

22. augusta 1927. večer vypukol požiar v stodole Luricha Jablonovského a preniesol sa na súsedné stodole Lenharda Vlaška a na P. Slaninkovej. Celková škoda činila 52.000 Kč, poistením bolo kryté Kč 4.000.-.

Voľby.

16. okt. boly voľby do zastupiteľstva. Z 897 platných hlasov obdržaly: 1.) Komunistická strana 86, Republ. a zemedel. 235, 3. Hlinková ľud. str. 491, Spojené obchod. a remeselnícke 85,.
2. XII. 1928 boly voľby do okresov a kraj. zast. Do okr. zast z 887 plat. hlasov obdržaly: 1.) čsl. nár. soc. 8, 2.) Kom. 59, 3.) Spoj. nemecké 21, 4.) Čsl. ľud. 20, Čsl. remesel. a obchod. 89, 6.) Čsl. nár. dem. 9, 7.) Republik a zemedel. 202, 8.) Čsl.
nahlad_stranky.jpg

soc. dem. 73, 9.) Hlinkova ľud. 406, Do kraj. zastupiteľstva z odovzdaných platných 879 hlasov dostaly: 1. Kom. 54, 2.) Čsl. ľud. 30, 3.) Slov. nár. 5, 4.) čsl. soc.dem. 43, 5.) Ordzág. magyar kisgard. 1, 6.) Magyar nemzeti 7, Republikánska 189, 8.) Hlinkova ľud. 408, 9.) Kraj. kresť. soc. 28, 10.) Voleb. sdruž. židov 26, 11.) Čsl. remesel. a obchod. 76, 12.) Čsl. nár. dem. 5, Čsl. nár. soc. 7.

Zvon.

Dňa 15. sept. 1929. bola slávnostná posviacka menšieho zvona, vyrobeného firmou Fischer v Trnave. Váži 600. kg. Kúpený bol za  Kč 16.800, z čoho 15.000 bolo darované likvidovaným potravným družstvom, zbytok zbierkou a darmi jednotlivcov uhradený.

Počasie.

12. decembra 1930. asi o 7. hodine večer začala za veľkého blýskania a hrmenia silná búrka, trvajúca asi 25 minút, čo je v našom kraji neobyčajne zriedkavý zjav v tejto ročnej dobe.

Voľby.

27. sept. 1931. boly voľby zastupiteľstva obce. Z 965 hlasov obdržaly: 1.) Čsl. soc. dem. 132, 2.) Skupina vonkov. obyv. 58, 3.) Str. obec. hosp. 51, 4.) Nepolit. združ. hasič. 57, 5.)Rep. a zemedel. 110, 6.) Čsl.živ. a obchod. 69, 7. Kom. 48, 8.) Obč. zruženie 49, 9.) Hlinkova ľud. 391.

Elektrizácia.

Dňa 23. marca 1932. bola obec prvý raz osvetlená elektrickým svetlom, v tomto roku zavedeným do obce, jak uvedeno na strane 18. Obec je osvetlená 15 lampami na uliciach. Dĺžka sekundárnej siete je 3.7 km. Transformačná stanica je murovaná rozmerov 2.20 m x 2.20 m, vysoká 7.70 m. Transformátor je trojfázový, olejový o výkonu 25/50 KVA. Primerná
nahlad_stranky.jpg

strana 22.000 V, sekunderná 400/231 V. Počet konzumentov bolo v roku 1932 svetelných 65, motorických 4, v roku 1933 svetelných 110, motorických 8, kalorických 1.
Ceny prúdu: 1932 svetelného 3.80 Kč, motorického 2.30 Kč, 1933 svetelného 3.50, motorického 2.- Kč za 1 KVH.
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online