Články pre kategóriu ‘1934’

PostHeaderIcon 1934

Pohyb obyvat.

V tomto roku narodilo sa v našej obci 24 chlapcov, 20 dievčat, sňatkov bolo uzavretých 12. Zomrelo 15 mužského a 14 ženského pohlavia.

Ján Kákoni, dekan – farár.

24. novembra zomrel Ján Kákoni, dekan – farár vo veku 64 rokov, vyčerpaný namáhavou prácou duchovného pastiera, ktorú konal v našej obci od roku 1915. Zosnulý bol vzorným kňazom a občanom. Mimo pastorácie vyučoval náboženstvu vo všetkých školách aj vo filiálke Pile, kam chodil dobrovoľne každý týždeň raz aj sv. omšu slúžiť. Veľkú prácu previedol so stavbou školy a so zachovaním jej rímsko katolíckeho rázu, čo ho v najväčšej miere vyčerpalo. Všetky svoje sily venoval cirkvy a občanom, nestarajúc sa o svoje hmotné zabezpečenie. Zomrel úplne chudobný. Pohrab odbavil osv. pán generálny vikár Nečesálek a zúčastnilo sa ho mimo celej obce mnoho kňazov, učiteľov, zástupcov úradov z celého okolia.

Pochovaný bol dňa 27. novembra pred hlavným krížom, na ľavom boku v našom cintoríne. Pred jeho smrťou poslaný sem bol na výpomoc kaplán
nahlad_stranky.jpg

Dr Ph a Th Viliam Mitošinka, ktorý prišiel sem z Čachtíc. Narodil sa v Pobedíne, dňa 30. decembra 1905. Bohoslovecké štúdiá odbavil na pápežskej univerzite v Ríme, zvanej „Gregoriána“. Odišiel 10. novembra 1934. Po ňom zaujal miesto správcu fary a kaplána Jozef Mitošinka narodený v Pobedíne dňa 17. okt. 1909. Bohoslovie študoval na univerzite v Štrasburgu. Pred tým bol kaplánom v Smoleniciach. Dna 8. novembra 1934 zomrela najstaršia obyvateľka obce Mirjam Jelnicková, izrael. náboženstva, vo veku 94 rokov.

Odvody.

Odvody boly prevedené v Modre koncom apríla. Odvedení boli: Jozef Gáži, Ján Lukačovič, František Štefan Sečkár, Štefan Šafárik, Michal Žofčík, František Slaninka, Rudolf Myslík, Alojz Myslík.

Hospodárske pomery.

Celková úroda hospodárskych plodín bola vzdor veľkému suchu dobrá, priemerná až na hrozno, 1 uhorský hon dal 7g raži, 8 g žita, 8.5 jačmeňa a 30 g zemiakov. Ceny obilia sa zvýšily následkom uzákonenia obilného monopolu. Predávalo sa 1 g raži za 110 Kč, žita za 150 Kč, jačmeňa za 100 Kč a zemiakov za 30 Kč. Ceny mäsa, hydiny stúply dľa minulého roku asi o 10 %. Úroda hroznov bola veľmi slabá, poneváč vinice zmrzly. Révy boly poškodené holomrazy v decembri a januári, a jarné mrazy zničily už i tak málo rašiace puky. Najviac trpely vinice mladé, ktorých je prevážna väčšina. nahlad_stranky.jpg Z jedného uhorského hona bolo priemerne 10 hl vína. Cieľom propagácie pestovania kukurice poriadala zemedelská rada v Bratislave spolu s hospodárskou a lesníckou jednotou v decembri u nás výstavu kukurice, spojenú s prednáškou. Výstava bola hojne oboslaná z Častej a Ompitálu. Bolo nadelené viac cien peňažitých od 20 do 50 Kč a diplomov. Zastupiteľstvo obce zadovážilo jedného plemenného býka importovaného zo Švajčiarska, aby zveľadilo chov dobytka. Kúpený bol od veľkostatku: Bratia Wetschi v Rohove za cenu Kč 4.060.

Hríby – veľká úroda.

Mimoriadne veľká úroda hríbov tohto roku pomohla zmierniť aspoň čiastočne hospodárskou krízou spôsobenú biedu robotníckeho ľudu. Rástly vo veľkom množstve od 15. júna do konca septembra. Cena ich sa pohybovala,  poťažne klesala od 3. do 1. Kč za kg. Jeden človek nasbieral denne 10 – 15 kg, niektoré rodiny nasbierali až 5-10 g za celú dobu. Z našej obci vyviezli priekupníci viac vagonov za letnú sezónu.

Stavby, prestavby.

Pri soche sv. Trojice bola hradská veľmi úzka a most v chatrnom stave, čo ohrozovalo stále vzrastajúcu premávku vozidiel, najmä aut. Preto krajinský úrad rozšíril v tomto mieste silnicu a postavil nový železobetonový most. Preto, že prestavbe prekážala socha sv. Trojice, s Povolením obecnej rady bola prenesená na priestranstvo pred domom čís. 174, blízo miesta, kde nahlad_stranky.jpg bola verejná studňa, ktorá musela byť zasypaná, lebo hrozila zosunutím, natoľko bola zanedbaná. Starý obecný dom bol adaptovaný na dočasnú meštiansku školu. Na uličnej fronte boly spravené dve triedy, z kuchyni predsieň a zo zadnej, dvornej čiastky jedna trieda a sborovňa. Z maštál a práčni bol zrobený byt školníka a dreváreň, ostatné staviská ako neúčelné a neopraviteľné boly zbúrané a materiál z nich bol použitý na opravy. Súčasne bola prestavená v „ Chudobinci“ čiastka od fary na obecný dom. Z čiasky priechodu (brány) bola spravená chodba, z druhej čiastky tejže a kuchyni zasedacia sieň a z uličnej fronty dve kancelárske miestnosti. Do takto prestaveného domu bol prenesený notársky a matričný úrad. Obe tieto adaptácie domov vyžiadali si nákladu Kč 38.375, ktorý obnos bol aj zaplatený. Na cirkevnom pozemku, patriacom organistovi, parc. čís. 4. postavil D. H. S. v Častej svoje skladište. Zastavená čiastka pozemku bola so súhlasom cirkevnej vrchnosti menovaného sboru, poťažne obci do prenájmu daná, dokiaľ na tom mieste bude stáť skladište, za ročitý užívací poplatok ceny 10 kg žita. Ručnou prácou, furmankami prispievali hasiči a obetaví veľkostatok Karola Pálffyho, zbytok nákladu uhradil sbor zo svojej pokladnici. V peňazoch bolo vyplatené Kč 10.008. nahlad_stranky.jpg Nový dom si vystavil Anton Hnátek na pracele čís. 780 v záhone Grefty, obdržal číslo 356. Anna Slaničková s rodinou sa nasťahovala do nového domu, vystaveného na parcele čís. 136, čís. d. 355. Krasnanský Jozef postavil si dom na prístke parcel. čís. 179. a má čís. d. 357.

Lekéreň.

Dňom 1.júla 1934. prevzal tunajšiu lekárňu p. Mag. Pharm. Vojtech Csontos, lekárnik. Lekárňa bola prenesená do domu Michala Helda čís. d. 180.

Kultúra a slávnosti.

1.septembrom bola rozšírená tunajšia mešťanská škola na 5 tried. Umiestnené sú 2 triedy v ľud. 3 tr. na dív. obecnom dome. 7. marca bola slávnosť narodenín  p. prezidenta T. G. Masaryka. 18. okt. bola smútočná spomienka na v Marsielu, tragickou smrťou zosnulých Jeho Veličenstva Kráľa Alexandra, Sjednotiteľa Jugoslávie a francúzskeho ministra Leo Bartna. Tohoto roku bola aj birmovka. Pre chorobu p. dekana mali ísť naši birmovanci do Dubovej, ale na žiadosť viacerých občanov prišiel osv. p. biskup doktor Pavel Jantausch aj do našej obci a previedol birmovanie tých, ktorí nemôhli, poťažne nechceli ísť do Dubovej, čo pokladali za ponižujúce pre naše mestečko. 28. bola slávnosť Dňa Slobody. V decembri bola výstava obrazov viacerých maliarov v našej ľud. škole. Vystavené bolo vyše 100 obrazov, z ktorých miestny občania zakúpili 18 kusov. nahlad_stranky.jpg

Obecné hospodárstvo.

Záverečné účty boly tohoto roku uzavreté nasledovne: Príjem 243.362.65 Kč, výdavok 222.447.47 Kč, hotovosť ku dňu 31. XII. je 20.915.18 Kč. Rozpočet obce bol: Potreba 219.911.36 Kč, úhrada 63.562.43 Kč, schodok 156.348.93 Kč, ktorý sa mal uhradiť 200 % príražkou k dani činžovej, čo vynesie 8.802 Kč, 300 % príražkou k ostaným daniam čo malo vyniesť 66.324 Kč, zbytok Kč 81.222.93 žiadaný bol zo sanačného fondu, ale obec nedostala nič.

Doprava.

1. mája 1934 začala riadna osobná autodoprava autobusom ČSD na linke Častá, Ompitál, Dolné a Horné Orešany, Dolné Orešany, Košolná, Suchá, Trnava a zpäť. Odjazd rano o 5.30 hod. a príjazd o 19.30 hod do Častej. Cestovné za jednú osobu je Kč 9.-.

Požiare.

Požiare boly dva: Na veľkostatku V. a E. Pálffyho, prenajatom Dr Andrejom Divékym zhorela dňa 28. sept. v noci šopa na krmu a stroje. Požiar bol hneď lokalizovaný miestným hasičským sborom. Na pomoc prišli aj sbory zo súsedných obcí. Škoda bola odhadnutá na strojoch Kč 19.260.-, na krme a slame Kč 37.800.-. Príčina požiaru bolo zistené podpalačstvo. Druhý požiar bol u Jána Herchla čís. d. 149. Zhorela čiastka strechy a krovu nad maštalou. Škoda činí 600.- Kč. Požiar vznikol samozapálením nahromadeného mokrého listu.

Epidémia zajacov.

Už cez letné mesiace bolo pozorované, že v našom chotári je nápadne mnoho zajacov uhynutých. Zistené bolo, že hynú na játrovú chorobu, ktorá vystúpila epedemicky. nahlad_stranky.jpg Stav tejto zvere preto veľmi klesol, zimný hon nevydal ani 1/10 normálneho úlovku. V jaseň a zime prestala táto choroba.

Počasie:

Nový rok začal krásnym slnečným dňom, teplota dosiahla +10ºC. Celý mesiac bola mierna zima. Len málo snehu padlo. Vlažné počasie trvalo ešte aj vo februári. Teplota kolísala medzi +13ºC až -13ºC. Padal 4 krát sneh, ale neostal dlho. Začiatkom marca bolo niekoľko dní teplo, začaly sa ukazovať jarné kvetiny. Prostred marca sa hodne ochladilo, ku koncu ale bolo zasa teplo. Sneh už nepadal. 25. III. dosiahla teplota +20ºC. Poľné práce boly v plnom prúde, marhule a mandale zaly kvitnúť. 2. a 3. apríla sa náhle ochladilo, padal sneh, v noci mrazy. Medzi 10. – 20. oteplenie, kvitly aj ostatné stromy. Najvyš. teplota 17. IV. +28ºC. Srážok málo, zato hodne vetrno. Do 12. mája horúce, potom ochladenie 15. V. v noci mráz, cez celý mesiac vetrno. 19. VI. dosiahla teplota +35ºC. Celý jún veľmi premenlivý. Teplota klesla až na +5ºC. Bolo viac malých dažďov, stály severovýchodný vietor však všetkú vlahu vysušil. Za celý júl padlo iba 16 mm dážďov, bolo veľmi sucho a sparno najmä 22. a 23. kedy bolo +35ºC. V auguste padlo niekoľko vydatných daždov, 74 mm. 15. aug. silná búrka. Po daždi sa ochladilo obyčajne na +6ºC. September ako august, srážok 124 mm. V prvej polovici októbra teplo, 1. X. +26ºC, ale teploty postupne ubývalo až do konca, kedy už boly slabšie mrazy. Zato v novembri bolo dosť nahlad_stranky.jpg ľavno. Najvyššia teplota +17ºC bola 17. a 19. Nastaly silné mhly najmä večer a rano. Toto počasie sa udržalo až do 27. dec., keď padol prvý sneh, ale konca roku bola len mierna zima. Celkom padlo 625.1 mm srážok. nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online