Články pre kategóriu ‘1936’

PostHeaderIcon 1936

Pohyb obyvateľstva.

Narodilo sa 45 detí a to 22 chlapcov a 23 dievčat. Nemanželských bolo 5. Zomrelo 39 ľudí a to 24 mužských a 15 ženských. Sňatkov bolo uzavretých 11.
15. septembra 1936 zomrela Terezia Kočišeková, rod. Krátka vo veku 91 rokov.
Dňa 1. marca rozlúčil sa s obcou tunajší správca fary Jozef Mitošinka, súc preložený do Mestečka, pri Leopoldove. Svojím kňazským pôsobením získal si väčšinu farníkov, ktorí naňho vďačne spomínajú. Toho istého dňa prišiel Vojtech Šulko ako správca fary v Častej. Narodil sa v Modranke 5. mája 1905. Študoval bohoslovie v Trnave a pôsobil naposledy ako kaplán v Biskupiciach pri Bratislave.

Odvody.

20. apríla boly odvody. Zo 14 odvedencov bolo odvedených 8 a to Jozef Helt, Vendel Hrdlička, Florián Lederleitner, Aladár Mičko, Štefan Porkert, Štefan Slaninka, Jozef Slávik, Štefan Stipula.

Lekárňa.

1. júla bola presťahovaná lekárňa do domu čís. 183., ktorý je majetkom Dr Karola Mayera, pravotára v Pezinku, tunajšieho rodáka.

Stavby, prestavby.

Nové domy vystavili: Helena Singhafferová na parc. 780/2 pop. čís. 364.; Karol Hoffmann, na parcele 773 čís. popis. 362; Štefan Miklovič, na parcele 96. čís. pop. 365; Jozef Lederleitner, v Novej ulici čís. popis. 336; Emil Miklovič, na parcele 96. čís. popis. 366.
nahlad_stranky.jpg

9. septembra bolo započaté s prestavbou rk. kostola. Sborená bola hlavná loď od triumfálneho oblúku sauctuária až po vežu a na tomto mieste bola postavená hlavná loď s dvoma bočnými loďami. Do 18. decembra boly vystavené hlavné múry, stĺpy, klenba, zhotovený a osadený bol krov a strecha provizorne pokrytá. Podrobný popis celej práce bude uvedený v budúcom roku, keď bude už stavba dokončená.

Hospodárske pomery.

Následkom veľkého sucha v letných mesiacoch uroda bola v našej obci slabá, podpriemerná, zlej jakosti. Na 1 uh. jutre sa urodilo 5 g raži, 5 g žita, 5 g jačmeňa a 30 g zemiakov. Na 1 g obilia čistého pripadlo až 20 kg II. triedy. Ceny obilia boly určené vládou.
Vinohrady toho roku úplne sklamaly. Zo začiatku sa ukázala veľmi pekná úroda a bola by bývala nadpriemerná, keby nebola prišla peronospora. V letných mesiacoch sa natoľko rozmôhla, že zničila skoro celú úrodu. Nebolo jej možno čeliť ani ochranným striekaním, lebo časté, ačkoľvek veľmi malé dáždiky zmývaly postriekané kry a v daždi sa striekať nemôhlo. Hrozná, ktoré ostaly boly menej kvalitné, nedobre vyzriate následkom tejto choroby. Drevo viniča tiež slabo vyzrialo, čo bude mať zaisto vliv na budúcu úrodu. Jedno uh. jutro dalo priemerne 2 hl vína. Cena 1 kg stolového hrozna bolo 1. – 2.- Kč, na víno Kč 1- až 1.20 Kč. Ceny boly oproti laňajšiemu roku nižšie pre horšiu kvalitu.
nahlad_stranky.jpg

Obec kúpila toho roku už štvrtého švajčiarského býka za Kč 4.200.-. Stav hospodárskeho zvieratstva ku dňu 31. dec. 1936 je nasledovný: Hovädzí dobytok 441, koní 44, ošípaných 150, oviec 1, kozí 134.
Rozpočet obce je: Riadna potreba   .    –Kč, riadna náhrada    .    .- Kč, schodok   .   .- Kč, má byť uhradený vyrubením    % prírazky k dani činžovej a    % k daniam ostatným.
Záverečné účty vykazujú nasledovný obrat. Príjem   .   .- Kč, výdavok   .   .- Kč, hotovosť ku dňu 31. dec. 1936 je    .    .- Kč.
Rada obce podala žiadosť na krajinský úrad o oddlženie obce. Na intervenciu p. notára E. Kačinetza a starostu L. Miku bola táto žiadosť prajne riešená, krajinský úrad prevzal zbytok amortizačnej pôžičky u Zemskej banky v Bratislave v sume 264.000 Kč, (pôvodne Kč 300.000.-) bude splácať amnity a úroky za obec. Častá má t. č. dlžobu asi 70.000 Kč, ktorú sumu má vyplatiť staviť firme, ktorá stavala školu, poťažne jej veriteľom. Od okresu modranského dostala obec na školu subvenciu Kč 20.000- na tento rok.
Od 1. januára nastala zmena v hospodárstve skolskom. Školská stolica dostáva štvrtročne prídel od obce na základe schváleného školského rozpočtu, ktorého schodok je kazdoročne vsunutý do potreby obecného rozpočtu. Z tohto prídelu vypláca všetky osobné a večné výdavky školy.
nahlad_stranky.jpg

Nakoľko ale obec nedostane celú rozpočtovú úhradu vypláca aj škole len pomernú čiastku úhrady, ktorá činí t. r. 64 % celkového schodku.
Dňa 28. februára bol v tunajšej rk. ľud. škole poriadaný kurz hospodársko – ovociársko – vinohradnícky. Prednášali profesori hosp. školy v Trnave a ovoc. vinohrad. školy v Modre. Účastníkov bolo 27. Prednášky boly veľmi hodnotné, aktuálne. Účastníci sa všetcia vyslovili za ďalsie poriadanie takých kurzov. Kurz trval od 8. hod. ráno do 19. hod večernej s prestávkou 1 hod. cez obed.
25. júna bol kurz zavárania ovocia a zeleniny. Celodenného kurzu sa zúčastnilo 21. poslucháčok. Mimo teorie boly aj praktické ukázky.
7. marca bola verejná oslava narodením p. prezidenta Osloboditeľa T. G. Masaryka.
19. apríla bola prvá stromková slávnosť. Na pammiatku tohoto dňa boly zasadené dve lipky na školskom dvore r. k. ľud. školy. Pekný program predniesli žiaci ľud. a mešť. školy.
17. mája bol deň matiek. Slávnosť bola zahájená sprievodom detí a matiek. V čele sprievodu šly deti na ozdobených kolobežkách, trojkolkách a kolách. Žiaci niesli mnoho ozdobených tabúľ, na ktorých boly vhodné nápisy a heslá. Po sprievode bola pekná akademia, poriadaná žiakmi oboch tunajších škôl.
S touto slávnosťou bol spojený aj deň striezlivosti.
nahlad_stranky.jpg

Od začiatku roku do 15. marca bolo stále zamračeno, menšie dažde, sychravé počasie bez silných mrazov. Od 15. marca nastalo suché počasie s mrazíkmi –2 –4 oC. Započaté bolo s poľnými prácami. Koniec marca je zasa zamračeno a prší. 31. marca odpoľudňe o 14.30 hod bola silná búrka za blískania a hrmenia. V apríli sa počasie veľmi menilo. Začiatok vlhký, 5. 6. silný mráz, rozkvitnuté marhule zväčša pomrzly. 15. veľmi pekné, slnečné počasie. Od 17. do 25. bola zima, v noci silné mrazy, ale koniec zasa pekne, kvitnú všetky stromy.
Začiatok mája striedavo dážde a jasno. Stred mesiaca oteplenie, rastú už aj hríby. Koniec mesiaca slabé srážky. Celý jún bolo hodne teplo, teplomer vystúpil až do +30 oC. Začiatok júla dáždivý, potom však stále horúce počasie. Celý august zväčša horúco, sparno. Začiatok septembra pekne. 9. mráz -1 oC v noci, ale vo dne teplo. Toto počasie trvalo s krátkým prerušením až do 20. decembra, kedy nastaly silné mrazy a napadol sneh. Ináč veľmi mierna zima bola.
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online