Články pre kategóriu ‘1948 - 1953’

PostHeaderIcon 1948 – 1953

Víťazstvo pracujúcej triedy.

Vo februári r. 1948 sa domáca i zahraničná reakcia pokúsila o základný zvrat mocenských síl v ČSR. Pracujúci ľud pod vedením Komunistickej strany na čele so súdruhom Klementom Gottwaldom rozdrvil pokus vnútornej i zahraničnej reakcie o kontrarevolučný zvrat našej cesty socializmu. Bola to definitívna porážka pre západných imperialistov, ktorí usnovali úklady proti ľudovej demokracii a chceli zavliecť našu republiku do tábora kapitalistov. O víťazstvo bojovali všetci pracujúci. Víťazstvo toto je cenné. Našej obci tieto historické dni nezmenili beh života, lebo boj najviac sa prejavil v mestách, v strediskách tovární. Občania však so záujmom sledovali vývoj z rádia. Víťazný február zhodnotili v sále kina 27. II. Účasť bola pomerne slabá, lebo bol to pracovný deň. Hlavný prejav mal zástupca OVKSS z Pezinka. Celý politický život obce prevzala Miestna organizácia KSS, ktorej predsedom bol s. Štefan Pikulík. Porážka Demokratickej strany, jej rozpadnutie – na druhej strane vstupovanie občanov, pracujúcich do KSS – sú dôkazy
nahlad_stranky.jpg

rýchlych politických zmien. KSS vzrástla zo 14 členov na 126 členov. Komunistická strana a vláda vyhlásila 5 Rp. Nastúpili sme cestu k socializmu, ktorá má zvýšiť priemyselnú výrobu, majú vzrásť nové obrovské podniky. Zvlášť naše Slovensko má vzrásť v krajinu nového priemyslu s najmodernejším zariadením.

Práca NV.

Výstavba socialistického poriadku v našej vlasti ukladajú veľké povinnosti Národným výborom. Po ustálení NV, po doplnení členov práca sa očividne zlepšila. V r. 1950 národný výbor bol zložený takto: predsedom bol Jozef Gáži, Jozef Slimák – obv. tajemník, Gustáv Slezák – tajemník NV, Štefan Pikulík, Martin Šipka, Jozef Greč, Mária Kolláriková, František Porkert, Ľudevít Viskupič, Pavel Sučan, Vincent Cíferský, Michal Šafarik, František Cittera, Rudolf Setnický, Fridrich Domaracký, Anton Bošmanský, Jozef Slávik, Lenhard Sečkár, Milan Novomeský, František Herchl, Vojtech Stipula, Teodor Mráz, Ondrej Gáži,
nahlad_stranky.jpg

Vilma Cíferská, Ján Bihary, August Vrábel a Epifan Miko. K zlepšeniu činnosti NV boli zriadené rôzne komisie: zdravotná, bytová, soc. starostlivosti, odvozná, stavebná, vyživovacia, roľnícka.
Začiatkom roku 1951 boli prevedené voľby na NV. Voľby priniesli nové složenie NV: Jozef Cích – predseda, František Herchl – podpredseda a títo členovia: Štefan Pikulík, Mária Kolláriková, Ján Biháry, Augustín Vrábel, Rudolf Setnický, Pavel Šmidt, Rudolf Poizl, Martin Šipka, Michal Šafarik, František Cittera, Fridrich Domaracký, Anton Bošmanský, Jozef Slávik, Lenhard Sečkár, Milan Novomeský, Vojtech Stipula, Ondrej Gáži, Vilma Cíferská, Ignác Bošmanský, Anton Prutkay, Anton Žofčík, Jozef Leštínsky, Mária Drózdová, Štefan Lederleitner, Cyril Dubovský, Vincent Drozda, Rudolf Sokolík, Jozef Lederleitner, Albert Tešovič, Vendelín Hrdlička, Eugen Maguth, Jozef Nitselmeider, Jozef Dobšovič, Ján Zelinka, Michal Bučko, Jozef Slimák ako miestny tajemník politický, J. Klimko ako tajemník administratívny. Celá činnosť NV je sústredená v budove, ktorá patrí Rk cirkevnej obci v Častej a túto budovu užíva bezplatne. Má k dispozícii 2 kancelárske miestnosti, 1 zasadaciu sieň a sobášnu miestnosť. Plánovalo sa umiestniť NV do pridelenej budovy bývalej
nahlad_stranky.jpg

Štúdijnej základiny Jána Pálffyho. Nakoľko trovy adaptácie a zariadenie neboly rozpočtove zakryté, premiestnenie nebolo prevedené. Práca NV neišla tak ako by mala ísť, keďže referenti si nezostavovali plán práce. Je chyba, že NV, všetky složky a funkcionári si neosvojili ešte generálnu líniu Národných výborov. V roku 1951 obec Častá mala 2.200 obyvateľov a takto patrí do III. kateg. obcí a následkom toho 30 členov pléna a 9 členov rady. Plénum NV pracoval slabo a neudával smer činnosti, nezúčastňuje sa úloh MNV. Taktiež nebol dodnes sostavený dôvernícky sbor. Rada zasadá tiež len podľa potreby a nie raz týždenne. V roku 1951 rada bola zložená nasledovne:
Jozef Cích – predseda, referent pre ľudovú správu,
Frant. Herchl – podpredseda, plánovací referent,
Štefan Pikulík – bezpeč. referent,
Mária Kolláriková – ref. pre škol. osvetu a tel. vých.,
Ján Biháry – ref. práce a soc. starostlivosti a zdravotný,
Augustín Vrábel – finančný referent,
Rudolf Setnický – referent hospod. a technický,
Jozef Lederleitner – referent pôdohospodársky,
Rudolf Poizl – referent výživy a vnútor. obchodu,.
nahlad_stranky.jpg

Hospodárenie obce bolo v roku 1950:

Investície nestavebné:
Kap. Rozpočet Výdavky Odčerpané viac o
09 11.000.- 11.000.- -
Investície vrámci 5 M pláne:
21 100.000.- 90.805.60.-
Rozpočtované výdavky:
9 381.000 299.018
13 208.000 131.214
14 8.000 13.380 5.380
16 10.000 3.688
20 7.000 -
24 5.000 3.912
25 43.000 3.616
27 1.000 -
28 1.000 -
Spolu 664.000 451.213 5.380
Rozpočtované príjmy
Kap Rozpočet Príjem Prijaté o menej
09 80.000 4.550 75.450
16 28.000 - 28.000
27 118.600 55.951 62.648
Spolu 226.000 60.501 166.098

nahlad_stranky.jpg

Z nestavebnej investície zvlášť bola vybavená sobášna miestnosť. V rámci 5 M plánu bola prevedená stavba 2 ciest a úprava ihriska. V roku 1950 bolo zriadené JRD II. typu so 144 členmi. JRD trpí tým, že má neustále deficit a taktiež nemá aktívnych roľníkov. Celé vyučtovanie JRD je komplikované národnými správami Brunovskej a toto vlastne odpudzuje roľníkov od vstupu do JRD. V roku 1950 MNV zriadil Komunálny podnik s názvom: Všeužitočný kombinát obce Častá. Činnosť je však slabá a nedosiahol určenej výšky. Prvým predsedom sa stal Fridrich Domaracký. Súkromný sektor živností hostínskych, pekárskych, obchodov – bol likvidovaný. Ostatné živnosti boli ponechané. Hlboká orba na jeseň bola prevedená na 30 % pre nepriaznivé počasie. V plnení kontigentov obec nezaostávala. Hovädzom dobytku plán bol splnený na 100 %. S veľkým úspechom bol prevedený sber starých surovín. Stavebný ruch v obci je pomerne slabý a to pre nedostatok stavebného materiálu a pre zákaz súkromných stavieb. V roku 1950 sa dostavilo 6 rodinných domkov.
Styk NV s ľudom sa koná živelne. Jestli sa usporiadali hovory, účasť občanov bola nepatrná a nejaví záujem o prácu MNV.
nahlad_stranky.jpg

Obec nevykonávala dosiaľ žiadny patronát. V roku 1950 bola ustálená volebná komisia pre ľudové hlasovanie. Načas sa vyložili voličské soznamy. Osvetová beseda plánuje zriadenie vlastnej budovy na dome č. 166. Čakajú sa len financie. Z masových složiek činnosť vyvíja: ČSM, Sokol, KSS, Sľub, DHS. Činnosť všetkých je pomerne slabá.
V roku 1951 v máji prebehlo ľudové hlasovanie. Nevyskytol sa žiaden rušivý zjav a hlasovania v obci sa zúčastnilo 1099, mimo obce 231, mimo okresu 119, spolu 1449. V obci neustále sa vedie nábor pracovných síl na dôležité stavby socializmu. V roku 1951 obec dala takto 55 pracovných síl. Nielen sa budujú stavby socializmu, ale strana a vláda stará sa o telovýchovu. V našej obci MNV vyšiel v ústrety stavbe tým, že dal ihrisko vybudovať na pridelených pozemkoch na Pažiti.
V roku 1952 nastali opätovne zmeny na NV. Doterajší predseda funkcie sa vzdal pre stále útoky. Voľba vyznela nasledovne: predseda Alex Minárik, zástupca a III. ref. E. Maguth, Mária Kolláriková – ref. IV., Ján Biháry, ref. IX., Augustín Vrábel, A. Tešovič, Vincent Kunetka,
nahlad_stranky.jpg

Rudolf Poizl. Zaujímavejšie body na MNV sa stali tieto: MNV pre zlepšenie starostlivosti o pracujúcich menoval do miestnych obchodov občianskych kontrolórov. Dňa 18. I. uskutočnila sa v OB mierová beseda z príležitosti II. čsl. sjazdu Obrancov mieru v Prahe. Program bol vyplnený výstupmi členov ČSM a školou. Obec obdržala subvenciu vo výške 130.000 na vybudovanie vodných nádrží a celá stavba bola daná Okresnému stavebnému kombinátu Pezinok. 6. II. 1953 v obci bola zriadená mliekáreň na dome č. 204. Dňa 8. III. uskutočnil sa večer z príležitosti MDŽ, keď program vyplnili členovia ČSM a pionieri. Dňa 22. II. previedol sa hovor s ľudom, keď hlavný program bol zameraný na jarné práce. Dňa 25. II. uskutočnili sa oslavy víťazného februára. Na dostavku OB – KNV udeľuje subvenciu Kčs 20.000. Z uvedenej sumy prevedie sa dostavba miestností. Do 20. marca jarné práce sa ešte nezačali. Začalo sa prevádzať postrek vinnej révy proti akarinóze. Jarné práce sa plne rozprúdili a začiatkom apríla plán bol už splnený na 80 %. Prejavuje sa nedostatok viky, muháry alebo prosa. Priebeh kontingentov je stále uspokojivý. Bol prevedený sber šrotu, celoročný výsledok 274 q a plán
nahlad_stranky.jpg

bol prekročený. Začiatkom jari prejavil sa veľký nedostatok krmovín v JRD. MNV musel zachraňovať dobytok tak, že dvojice chodili po domoch a po niekoľko q zaisťovali krmivo. Koncom apríla bolo prevedené vyhodnotenie štvrťročnej dodávky, ktorá vyznela takto:

mlieko predpis. 23.150 l dodané 32.936 l
vajcia predpis. 17.150 ks dodané 18.009 ks
HD predpis. 12.635 kg dodané 18.174 kg
bravč. predpis. 5.430 kg dodané 4.520 kg

Potešiteľné je, že po skončení jarných prác nenašla sa neobrobená pôda a neustále kontroluje MNV plánovaný stav hospodárskych zvierat.
Koncom apríla objavil sa priasterník americký. MNV za cieľom ničenia rozdelil chotár na 4 obvody s hľadačmi. Prevádza sa plánovité ničenie škodcov. Potešiteľne sa rozvíja VŽ pri MNV, ktorý má dodnes 98 členov. Predsedníčkou je Štajgárová V. Koncom mája bola dokončená OB a obecná knižnica sa presťahovala do miestností z MNV. Od 1. júna všetky miestne obchody boli sústredené do Jednoty. Vedúcim jednoty bol určený ONV s. Teodor Mráz. K 27. májú previedol sa súpis plôch osevu. Pri súpise prišlo sa na to, že niektorí občania mali mnohú pôdu zatajenú.
nahlad_stranky.jpg

Rozpočet na rok 1953 obce vyzeral takto:
Kap: Príjem: Výdavok:
8 184.500 -
10 20.000 516.000
22 - 4.000
26 30.000 60.000
33 150.000 400.000
34 - 20.000
50 615.000 -
Celkom 1,000.000 1,000.000

K 1. júnu bola prevedená výmena peňazí takto: na osobu 1:5 60.- Kčs, zbytok výmena 1:50. Celková výmena bola v čiastke 2,602.000 Kčs. Výmena previedla ľahko a zpočiatku ochromila život. Chudobní a strední občania výmenu prijali s radosťou, tí, ktorí mali finančné rezervy s nevôľou. Výmena však prinesie def. ustálenie nášho priemyslu a upevnenie meny. Po výmene peňazí strana a vláda organizuje sústavne plnenie významných úloh. Národný výbor organizuje široké masy iniciatívnejšej účasti na budovateľskom úsilí. Prednou úlohou pôdohospodárstva je vyrábať viac plodín pre náš priemysel, zvyšovať užitkovosť zvierat cestou prechodu k novým formám socialistickej veľkovýroby.
nahlad_stranky.jpg

Naše JRD neustále zaostáva. ONV Pezinok cieľom jeho zvýšenia previedol slúčenie so Štefanovou, kde boli všetky zvieratá presťahované.
Pracujúci celého sveta a zvlášť v našej obci prejavili veľký žiaľ, keď vypočuli trúchlivú správu UV KSSS o zomretí J. V. Stalina. Smutočne sa vyzdobili výkladné skrine a smutne vláli čierne zástavy na budovách. MNV zorganizoval úspešne triznu, ktorá sa uskutočnila v miestnosti kina. Preplnená sála bola dôkazom smútku. Ani dobre nezaschli slzy smútku, keď nás všetkých znovu zarazila zpráva ÚVKSS, že dňa 14. III. o 11. hod. ráno náhle zomrel po ťažkej chorobe prezident ČSR, predseda KSČ súdruh Klement Gottwald. Takto stihla nás nová rana, lebo odišiel náš najlepší a najvernejší žiak Lenina a Stalina, otec našej vlasti. Opätovne preplnená účasť nášho ľudu na trizne v kine dokázala lásku k tomuto vodcovi. Predseda MNV v svojom smútočnom prejave prisahal za nás, že nikdy nezradíme posvätný odkaz K. G. Za urýchlené prevedenie mlatebných prác. Tohoročné mlatebné práce boli v plnom prúde. Pracovníci MNV, JRD organizovali sústavne mlatebné práce. Mlatba sa prevádzala
nahlad_stranky.jpg

v predĺžených zmenách, dovoz a odvoz bol riadne organizovaný. Mlatba v našej obci sa riadne rozplánovala a mlatba v JRD mala skončiť za 12 dní. No žiaľ plán sa nesplnil. Prejavil sa nedostatok dobrovoľných prac. síl, ba aj námedzne pracujúci nedostávali mzdu a preto práca šla ťažko.
Mlatka sa skončila takto za 3 týždne. V mesiaci auguste uskutočnil sa Mesiac výpredaja tovarov za znížené ceny. Umelý hodváb znížil sa o 45 %. Ceny iných tovarov boli znížené priemerne o 20 %. V rámci socializácie dediny boli v posledných rokoch pretvorené, resp. premenované tieto obchody: Jednota 2, Vesna, Mäsna 2, Technokov, Obuva, Zelovoc, Chemodroga. V roku 1953 všetky obchody boli zlúčené do Jednoty – dedinské spotrebné družstvo.

Školstvo, osveta.

Školské budovy neboli zväčšené, používa sa stále „stará škola“ s 3 učebňami; „nová škola“ s 6 učebňami. Jedna učebňa je zriadená v budove rk cirkevnej obce. V roku 1950/1951 stav žiactva bol 139 chlapcov, 123 dievčat, spolu 262 žiakov. Z uvedeného počtu je 144 žiakov z obce Častá, 31 žiakov z obce Píla, 34 žiakov z obce Dlhá, 83 žiakov
nahlad_stranky.jpg

z obce Doľany. Umiestnenie učební je nedostačujúce. Jej stavba je pojatá do 5 Rp. Vyučovanie prebiehalo normálne. 30. septembra bola otvorená nová autobusová linka Modra – Častá – Doľany – Cífer a späť. Škola plní svoje poslanie, robila mimoškolské výstupy, zapojila sa vždy s priemerným programom do verejných osláv. V školskom roku 1952/1953 situácia školy sa nezmenila. Stav žiactva stúpol na 244 chlapcov, 211 dievčat, spolu 455 žiakov. Počet tried sa zvýšil na 12. Organizácia nového školstva vytvorila u nás Osemročnú strenú školu. Učiteľský sbor tvorili: Ján Matuš, Rudolf Sokolík, Dana Šípková, Margita Vicinová, Elena Oškerová, Edita Šimková, Eugen Maguth, Anna Maguthová, Mária Skolíková, Frntišek Zatkalík, Rozália Lukničová, Štefan Svoreň, Ján Ábelovský. Obec, osveta trpí tým, že v mieste bývajú len 5 učitelia, ostatní po vyučovaní cestujú domov. Takto sa nezapájajú do mimoškolskej činnosti. Učitelia nemajú byty a obec pre nedostatok bytov v dohľadnom čase ani to nemôže vyriešiť.

V Častej dňa 31. XII. 1953.
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online