Články pre kategóriu ‘1954’

PostHeaderIcon 1954

Započatím roku 1954 boli vládou vypísané voľby do NS, SNR a národných výborov všetkých stupňov ako KNV, ONV a MNV. Pracujúci ľud bol všetkými prostriedkami poučený s priebehu volieb. Akčný výber NF v Častej zostavil kandidátku členov NV a obec rozdelil na obvody. Kandidovaní uskutočnili vo svojich obvodoch hovory s občanmi. Hovorili o výstavbe obce, nedostatkoch v obci a navrhovali plán zlepšenia. 12. mája sa uskutočnili voľby. Od 7. hodiny rannej vyhrávala dychovka po obci, rozhlas v intervaloch volal občanov vykonať vlasteneckú povinnosť. Nálada bola dobrá a občania – voliči zvolili svojich zástupcov do NV.

Za členov NV boli zvolení:

Jozef Cích, Jozef Nemec,
František Vlášek, Hermína Gážová,
František Porkert, Ferdinand Sasko,
Ján Lefko, Jozef Miklovič,
Karol Ivanovič, Štefan Sečkár,
Eugen Maguth, Ján Geršic,
Štefan Čmarada, Jozef Nitschneider,
Alojz Falk, Terézia Citterová,
Štefan Šafarik, Albert Tešovič

nahlad_stranky.jpg

Štefan Sasko,                  Ferdinand Minárik.
Prvé zasadnutie novozvoleného NV uskutočnilo sa 25. mája 1954. Odstupujúci doterajší predseda NV pripomenul novozvolenému výberu dokončiť nedokončené úlohy: dokončenie vodných nádrží, cestu za cintorínom, oprava cesty na Hoštáky. Pri hodnotení volieb bolo zistené, že bolo zapísaných 1.256 voličov. Členovia NV tajným hlasovaním zvolili za predsedu Karola Ivanoviča a za tajemjíka NV Ferdinanda Minárika.
Rada NV bola doplnená členmi: Štefan Sasko, Jozef Nitschneider, Štefan Šafarik, Jozef Cích, Ján Lefko. Novozvolený NV ustanovil aj jednotlivé komisie a to takto:
Komisia poľnohospodárska: Jozef Nemec, Jozef Lederleitner, Štefan Belák, Ján Geršič, František Vlášek.
Komisia zásobovacia: Hermína Gážová, Vilma Pribulová, Jozef Held.
Komisia finančná: Aloiz Falk, Anton Maceják a Eugen Maguth.
Komisia zdravotná: Terézia Citterová, Dr. Zoltán Lamos, Štefan Jablonovský a Mária Drozdová.
Komisia pre výstavbu obce: František Porkert. Ferdinand Sasko, Jozef Miklovič a Albert Tešovič.
nahlad_stranky.jpg

Pri hodnotení volieb došlo k uzáveru, že vysokú aktivitu prejavili niektorí členovia DO – KSS a Výbor žien. Vo voľbách do NS a SNR za obec Častú boli zvolení: Michal Hanúsek a spisovateľ Fraňo Král, za ktorých volilo všetkých 1269 voličov. Novozvolený NV už v tomto roku vykonal veľa úspešnej práce pre zveľadenie obce: vysypal hoštácku cestu kamením, upravil cestu na Pažiti, vyčistenie 3 studní. V jesennom období zaplánoval si: upravenie parku v hodnote 5.000.-,
vydláždenie chodníka v hodnote 10.000.-,
oprava starých budov v hodnote 15.000.-,
oprava operných múrov v hodnote 10.000.-.
Z plánu bola uskutočnená len regulácia potoka od domu Pavla Schmidta po dom Jozefa Hrdličku.

Likvidácia JRD.

Dňa 25. sept. 1953 uskutočnila sa spoločná schôdza zástupcov MNV, DO – KSS, OV – KSS a JRD Štefanová. Na tejto schôdzi zástupca ONV s. Ján Hanák konštatoval, že Častovské JRD hospodári stratove, že behom roka sa vymenili 3 správy. Naproti tomu, JRD Štefanová má vyššiu hodnotu pracovnej jednotky. Okresné byró KSS navrhuje slúčiť JRD Častá k Štefanovej. Do konca mesiaca marca všetok inventár JRD Častá bol presťahovaný na Štefanovú. Tejto skutočnosti tešili sa
nahlad_stranky.jpg

nepriatelia socializácie. Naproti tomu, tí ktorí vedeli, ako ťažko sa tvorilo JRD, hovorili, že utvoriť znovu JRD bude sťažené. Po 2 – 3 rokoch ukázala sa pravda, lebo nepriatelia socializácie sa oháňali: „Mali sme družstvo, nám ho vzali.“

Priebeh počasia.

Rok 1954 začal silnými mrazmi, ktoré trvali neustále do konca februára. Marec i apríl bol nestály: mrazy striedali sa s dažďami. Máj sa vyznačoval vlhkosťou. 1. júľa odpoludnia zo Záhoria prihnali sa čierne mraky s krupobitím, ktoré zničili najmä úrodu vinohradov. Z tejto príčiny úroda nebola ako po iné roky. September sa vyznačoval veľkými horúčavami. Oberačky započali 16. októbra. Cena 1 kg hrozna bola 3-4 Kčs. Cena jabĺk pohybovala sa medzi 5-7 Kčs. Koncom roka bol prevedený súpis plôch osevu, a to tak, že súpis previedli členovia NV vo svojich obvodoch. Z podnetu ONV venuje sa zvýšená pozornosť obrábaniu viníc a ošetrovaniu ovocných stromov. Signalizátorom bol určený s. Alojz Falk, ktorému sú prisúvané rôzne chemikálie na ničenie škodcov. Obec Častá plní plán výkupu v % celoročného predpisu takto. Mäso bravčové 74 %, mäso hovädzie 76 %, vajcia 101 %, mlieko 86 %, krminy celkom 82 %, zemiaky
nahlad_stranky.jpg

101 %. Mnohí roľníci ešte ani teraz neplnia svoje dodávky a od tejto povinnosti sú presviedčaní na MNV.

Školstvo a osveta.

Školské priestory neboli zväčšené. Z roka na rok pribúda počet žiactva a javí sa nedostatok učební. Stále sa používa ešte „stará škola“ s 2 učebňami a trieda pri kostole. Všetky tieto 3 učebne zo stránky zdravotnej už nevyhovujú. V tomto roku stav žiactva bol 476. Počet učiteľov stúpol na 14. Škola plní svoje poslanie a v okresnom meradle má dobrú povesť. Materská škola je stále v Novej ulici (kláštore). Počet žiakov aj tu pribúda, rodičia už prichádzajú na to, že aj tento druh školy má veľký význam pre výchovu detí. Počet žiakov bol 31. V osvete nedosahujú sa také výsledky, aké by boli žiadúce na naše mestečko. O divadlo najmä mládež nejaví záujem, lebo nechce pochopiť, že príjmy sú vlastníctvom Osvetovej besedy. Správca OB z uvedenej príčiny povoláva divadelné súbory z iných obcí a boli navštívené v plnom počte z občanov. Prednášky organizované odborom kultúry ONV v obci sú občanmi slabo navštevované a priemerná účasť bola 20 – 25 osôb. Behom roka boli 3 divadelné hry, 7 prednášok, 9 tanečných zábav, 5
nahlad_stranky.jpg

iných kultúrnych akcií, 5 verejných hovorov s občanmi. OB organizovala 4 autobusové zájazdy s občanmi do Národného divadla v Bratislave.
Je prínosom pre obec, že renovuje sa hrad Červený Kameň, kde sa zriaďuje veľké múzeum. Táto skutočnosť pozdvihne obec, lebo takto obec sa stáva známejšou.

V Častej, 30. XII. 1954.
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online