Články pre kategóriu ‘1955’

PostHeaderIcon 1955

Prehľad počasia.

Začiatok roka vyznačoval sa pomerne teplým počasím. Teplota pohybovala sa okolo 3 – 4° nad nulou vo dne, v noci klesli teploty na mínus 2 – 3°. Január bol bez snehu. V mesiaci ferbruári zima zavládla a napadlo pomerne moc snehu. Takéto počasie trvalo neustále do 18. marca. Sneh pomaly vlivom slnečných lúčov sa topí. Z tejto príčiny oneskorili sa jarné práce. Je pozoruhodné, že ešte 18. a 19. apríľa napadol sneh. Mesiac máj bol suchý, zem bola popraskaná. Po jednomesačnej dobe napršalo 2. júna. Od tohto dňa dážde boli častejšie a úroda sa zlepšila. 18. augusta sa započala žatva. Zrna bolo pomerne dobrá úroda, ale javil sa nedostatok slamy a sena. Oberačka hrozna sa započala 21. októbra. Celá jeseň je pomerne vlhká, často pršieva a je aj pomerne chladné počasie.

Práca NV s občanmi.

Miestny národný výbor po celý rok venoval zvýšenú prácu uzneseniam UVKSČ o zabezpečovaní životnej úrovne všetkých našich pracujúcich. Funkcionári všetkých masových zložiek ako aj NV sa plne stotožňovali s danými smernicami a pochopili, že zvyšovanie životnej úrovne bude len vtedy úspešné, keď sa budú sústavne zaoberať zaistiť úspešné zvyšovanie produkcie rastlinnej, živočíšnej, dodr-
nahlad_stranky.jpg

žovaním agrotechnických termínov, využitie všetkých technických vymožeností, sústavne nabádať malých a stredných roľníkov na plnenie povinností, o včasnom a riadnom plnení svojich dodávkových povinností, dodržovanie plánovaných stavov dobytka, zabezpečovať krmovinovú základňu.
Zber zemiakov skončil sa 28. sept. z 22 ha, kukurica z 45 ha, zber mládze z 38 ha. Silážovanie sa neprevádzalo, keďže neni sú silážne jamy. V celoobecnom meradle plán hospodárskych zvierat bol dodržaný, ale nebol dodržaný u jednotlivých roľníkov a to HD v 8 prípadoch, OŠ v 15 prípadoch. Nedodržanie plánu u niektorých je zapríčinená nedostatkom maštalných priestorov a v niektorých prípadoch javí sa úpadkové hospodárstvo. Pre úspešné zvyšovanie rastlinnej výroby bola v pláne prekročená podmienka. Jesenný osev sa previedol takto: u pšenice na 52 ha, raži 38 ha, ozimné smesky 7 ha.
Po skončení žatvy a mlatby neustále podnikali sa kroky k založeniu JRD. Tieto snahy boli bezpredmetné, keďže malí  a strední roľníci utvorenie JRD tvrdošíjne odmietajú a z tejto príčiny ani JRD založené nebolo.

Školstvo a osveta.

Oproti minulého roku školské priestory sa nezmenili. Vyučuje sa opätovne na novej škole, na starej
nahlad_stranky.jpg

škole a v budove pri kostole. Vedenie školy prevzal Ján Maťus, kedže doterajší riaditeľ Rudolf Sokolík po absolvovaní prof. skúšok bol preložený na Štátny pedagogický ústav do Bratislavy. Počet učiteľov bol 14. Žiactvo školy v tomto roku vykonalo kus práce pri zveľaďovaní obce z príležitosti 10. výročia oslobodenia ČA. Dňa 13. mája navštívil školu zástupca KNV, ako aj vedúci OPS s. Hanulák, ktorý hodnotili prácu učiteľov kladne s dobrými výsledkami.

Prehľad žiactva na škole.

Trieda Chlapcov Dievčat Spolu
1. 24 20 44
2. 17 24 41
3. 23 18 41
4. 17 23 40
5. 25 22 47
6.A 26 19 45
6.B 25 20 45
7.A 16 20 36
7.B 16 21 37
8.A 13 20 33
8.B 18 15 33
Spolu 220 222 442

nahlad_stranky.jpg

V osvetovej práci nevykonalo sa nič pozoruhodného. Kultúrny život sústreďuje sa v Osvetovej besede na dome č. 175. Priestorove nevyhovuje. V zimných mesiacoch sa miestnosť ťažko vykuruje. Občania nejavili záujem o kultúrne akcie a najmä prednášky priemerne boli navštívené v počte 28 osôb. Ani divadlo mladí nerozhýbali a preto správca OB povolával súbory z okolia. Takto bolo odohraných 5 divadiel.
Spolková činnosť je tiež slabá. V obci v tomto roku boli spolky: DOKSS, DOČSM, ČSČK, Živena a telovýchovný spolok Tatran. Z masových zložiek najúspešnejšiu činnosť vykázala telovýchovná jednota Tatran. Stav  členov 103 s 5 činnými oddielmi: futbalový, lyžiarsky, stolnotenisový, volejbalový, hádzanársky. Najväčším kladom je vybudovanie ihriska na Pažiti. Nákladom 100.000 Kčs buldozér vyrovnal plochu, previedlo sa oplotenie, vybudovali sa kabíny a skladište. Za úspešnú činnosť miestna jednota získala aj putovnú vlajku KNV a jednota bola hodnotená ako najlepšia v Bratislavskom kraji. V letných mesiacoch futbalový oddiel uskutočnil aj turisticko-športový zájazd v počte 65 osôb Orava – Demänová, Tatry, Dobšiná, Baňská Bystrica – Nitra.
nahlad_stranky.jpg

Z činnosti jednoty, ktorá v tomto roku dosiahla najlepších výsledkov, je týchto niekoľko fotografií.

strana105a.jpg
Hádzanársky oddiel. Vyraďovanie držiteľov PPOVI.

strana105b.jpg
Stretnutie v hádzanej Častá – Bratislava II.
nahlad_stranky.jpg

strana106a.jpg
XI. kórejských študentov. Privítanie hosťov.

strana106b.jpg
Volejbalové stretnutie: XI. kórejských študentov – Častá 1:3.
nahlad_stranky.jpg

strana107a.jpg
Futbalová XI., ktorá umiestnila sa na 2. mieste okresnej súťaži.

strana107b.jpg
Srdečné privítanie. XI. kórejských študentov – Častá I. (2:5.)
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online