Články pre kategóriu ‘1956’

PostHeaderIcon 1956

Prehľad počasia.

Začiatok roka vyznačuje teplým počasím. Teplota sa pohybovala +5 – 10°. Toto počasie umožnilo konanie strihačky, vozenie hnoja i oranie. Začiatkom februára prišli mrazy až -20°. Okolo 12 – 14. februára veľké snehové záveje prerušili autobusovú dopravu. Marec bol teplejší a 7. začala aj sejba. 9. apríla napadol 3 – 5 cm sneh. 18. mája kraj postihla búrka s krupobitím. Následky boli veľké: zbité vinohrady, zbitá úroda. Jún – júľ je sprevádzaný stálymi búrkami. Žatva sa započala 12. júľa. Slamy, sena bolo nadostač, ale úroda bola pomerne slabá. September, október bol teplý, suchý. Prvý sneh napadol 30. decembra.

Prehľad činnosti MNV.

Začiatkom roka 1956 nastala  zmena v osobe predsedu MNV. Doterajší predseda Karol Ivanovič funkcie sa vzdal, kedže funkcia predsedu bola ustanovená ako celodenne zamestnaná a platená. Menovaný vrátil sa k pôvodnému zamestnaniu a za predsedu bol zvolený doterajší tajomník Ferdinand Minárik a za tajomníka bol menovaný Jozef Vadovič, doterajší tajomník v Modre. Funkcionári MNV
nahlad_stranky.jpg

neustále zlepšujú svoju prácu, lebo si uvedomujú, že ľud si ich zvolil ako najschopnejších. Kritický si priznávajú, že niektoré úseky práce sú nedokončené. Je to najmú cesta na Hoštáky, nádrž na vodu pri ambulačke, nedokončené žumpy od kostola po poštu. Pomoc niektorých členov vo svojích obvodoch bola veľmi slabá. Boli to najmä komisie, ktorých aktivita bola pomerne slabá. Komisie mali byť priamym pomocníkom MNV. Rada MNV zasadala behom roka 33 krát a zasadnutie MNV sa uskutočnilo 16 krát.

Rozpočet MNV bol nasledovný:
Príjmy:

Daň domová 42.200 Kčs
Daň z predstavení 800 Kčs
Poplatok za psov 2,300 Kčs
Poplatky z hospd. zvierat 24,400 Kčs
Poplatky z miest 300 Kčs
Poplatky cintorínske 100 Kčs
Ošetrovné a stravné 27.000 Kčs
Poplatky za váženie 200 Kčs
Ostatné dávky 3,500 Kčs
Súkr. príjmy a soc. 11,200 Kčs
Spolu príjmy: 119,200 Kčs

nahlad_stranky.jpg

Výdavky: Kčs
Verejné osvetlenie 3000
Zdravotná služba 200
Zveľaďovanie obce M akcia 10.000
Obytné domy 10.000
Miestne investície 10.000
Materiálové zásoby 300
Vecné výdavky 10.200
Materská škola 3.900
Osemročná str. škola 49.300
Školská jedáleň 41.000
Osvetová činnosť 2.100
Osobné výdavky MNV 26.800
Cestovné výdavky MNV 800
Poradné orgány 200
Správa národ. výboru 43.100
Požiarna ochrana 14.100
Spolu výdavky 206.800

Žatevné práce boli prevedené za 22 dní. Počas žatevných a mlatebných prác malí a strední roľníci prevádzali podmietku, sejbu smesiek. Počas žatvy a mlatby boli ustanovené nočné hliadky. Požiar sa nevyskytol. MNV – osvet. oddelenie vydávalo miestne noviny Klasy, v ktorých propagovali
nahlad_stranky.jpg

skorý sber úrody, zahraničné udalosti a miestne novoty. Mlatba prebiehala pomaly pre dáždivé počasie a tiež preto, lebo v obci boli v činnosti len dve mláťačky. Mlatba sa rozprúdila 16. aug. Mlatba ukončila sa 26. augosta. Celkove bolo omlátené 17.04,58 q. Behom roka odhaľovala zvláštna komisia zatajenú pôdu, ktorá odhalila mnohým roľníkom takúto pôdu.
Osvetová a kultúrna činnosť je riadená Osvetovou besedou, ktorá je kontrolovaná radou MNV. Jej predseda je členom rady MNV a podáva správy rade MNV. Politická situácia v obci bola uspokojivá a na udalosti v Egypte a v súsednom Maďarsku obyvatelia reagovali tak, že odsudzovali činy nepriateľov mieru. Občania nášho okresu najlepšie dokázali, že sú za politiku našej strany a vlády tým, že na Fond solidarity zosbierali 67.000.- Kčs.
Umiestnenie obce Častá v okrese podľa socialistickej súťaže bolo dobré, lebo obec medzi 21 obcami v okresu umiestnila sa na 3. mieste a to za Báhoňom, Budmericami, keď vyhodnotenie previedol ONV Pezinok k 31. XII. 1956.
nahlad_stranky.jpg

% % % %
Obec Bravč. mäso Hov. mäso Vajcia Mlieko
1. Báhoň 159 165 119 94
2. Budmerice 135 103 96 94
3. Častá 95 126 90 84
4. Dlhá 91 84 79 69
5. Doľany 78 74 71 55

Plnenie plánu inkasa daní:

% % %
Obec Domová daň Pôdohosp. daň z príjm. obyv.
1. Báhoň 100 99,30 94,10
2. Častá 100 98,49 78,47
3. Budmerice 99,9 97,89 57,44

Činnosť Osvetovej besedy.

Osvetová beseda má svoje vlastné miestnosti na budove č. 175. Používa sálu pre 200 sedadiel, javisko a 2 klubovne. V jednej klubovni sa uložila Miestna ľudová knižnica, ktorú spravuje a riadi OB. Celá činnosť OB je riadená Osvetovou radou pri OB a kultúrno-osvetovou komisiou pri MNV. Správca OB, E. Maguth, odb. učiteľ, za spoluúčasti masových zložiek vypracuje plán, ktorý schvaľuje rada MNV. Činnosť OB sa oproti minulým rokom zlepšila a kultúrne akcie
nahlad_stranky.jpg

sú častejšie a ich percentuálne lepšie navštevované. Činnosť OB sa pozdvihla utvorením divadelného krúžku v počte 22 členov a ktorý vedie s. Jozef Miklovič. V zimných mesiacoch je v činnosti krúžok šachový, ktorý vedie s. Gabriel Škrabák.

Celoročný výkaz v osvete je:

Prednášky o poľnohospodárstve 9 Návšteva 1205.
prírodné vedy 4
zdravotné 4
ostatné 5
Besedy s občanmi 7 Návšteva 455
Výstavy kníh 2 Návšteva 297
Zájazdy do ND Bratislava 7 Návšteva 288
Počet odohratých divadiel 8 Návšteva 1672
Ľudové zábavy 10 Návšteva 1849
Spomienkové oslavy 4 Návšteva 843
Spolu akcií 60 Návšteva 6.609 osôb

Hospodárenie OB.

Príspevky MNV, ONV 1.100.-
Príspevky zo vstupného 2.245.-
Ostatné príjmy 240.-
Spolu 3.585.- Kčs
Výdavky činili 3.569.- Kčs

nahlad_stranky.jpg

Školstvo.

Škola v tomto roku je 13 triedna s 8. postupnými ročníkmi. Pobočky sú pri 1. 2. 6. 7. 8. triede. Škola je umiestnená v 3 budovách s 9 učebňami.

Zadelenie tried a ročníkov:

Trieda Postup. roč. Počet žiakov Z toho chlap. Z toho dievč.
I. A 1. 27 11 16
I. B 1. 27 10 17
II. A 2. 30 17 13
II. B 2. 30 16 14
III. 3. 37 20 17
IV. 4. 45 19 26
V. 5. 41 22 19
6. A 6. 44 23 21
6. B 6. 43 22 21
7. A 7. 36 17 19
7. B 7. 36 18 18
8. A 8. 29 19 10
8. B 8. 36 14 12
Spolu 451 228 223

Na škole boli títo učitelia: Frant. Zatkalík, riad. školy, Samuel Stupavský, zást. riaditeľa, Anna Maguthová, Eugen Maguth, František Odkladal, Ján Pojezdál, Rozália Lúkničová, Edmund Strelka, Irena Haváriková, Elena Hochelová, Mária
nahlad_stranky.jpg

Zatkalíková, Viola Singhoferová, Mária Balážiková, Margita Vicinová, Ľudmila Mihálová, Viera Juricová. Na jar vyskytla sa choroba mumps, ktorá trvala  u žiakov cez 2 mesiace a veľmi zhoršila školskú dochádzku. Lekárska prehliadka na škole bola vykonaná každý štvrtok školským lekárom Dr. Z. Lamosom a taktiež bola vykonaná prehliadka chrupov. Žiaci s vadným chrupom dochádzajú do zdravot. strediska v Častej na ošetrenie. Škola vykazuje dobré výsledky a zvlášť výučba je zameraná na výchovu k socialistickému vlastnenectvu, k proletárskemu internacionalizmu, proti idealistickým predsudkom, branná výchova, estetická výchova a polytechnická výchova. Z budov je len „nová“ škola vyhovujúca, ktorá má 6 učební. Budova pri kostole a tak zvaná stará škola sú nevyhovujúce a zdravotne závadné, lebo nemajú dostatok prirodzeného svetla, okná sú orientované na sever, lebo severovýchod. Ich vonkajší stav je zanedbaný ako vidieť z fotografií.
Činnosť masových organizácií neni na žiadúcej výške. V obci sú tieto spolky: DO-KSS, ktorá má 37 členov, Výbor žien 20 členov, MO – ČSM 54 členov, TJ Sokol 67 členov, MO – ČSSP 47 členov, Sväzarm 37 členov a
nahlad_stranky.jpg

Sväz protifašistických bojovníkov 24 členov. Miestna hasičská jednota s 28 členmi vykazuje úspešnú činnosť.

strana117.jpg
Vchod do novej budovy OSŠ.
nahlad_stranky.jpg

strana118.jpg
Priečelie školy pri kostole.

V Častej dňa 30. XII. 1956.

I.Š. kronikár.
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online