Články pre kategóriu ‘1957’

PostHeaderIcon 1957

Politické udalosti.

Na január a február 1957 uložil ÚV – KSČ všetkým orgánom a organizáciám strany zahájiť etapy volebnej kampane a to tak, že bolo treba zhodnotiť prácu NV a zložiť účty voličom, organizovať prednášky a besedy s občanmi – voličmi, vytvárať agitačné strediská. Zásadnou úlohou kandidátov do národných výborov bolo, aby sa osobne zoznámili so svojimi voličmi a oboznámili týchto s úlohami vyplývajúcich z akčného volebného programu, pred ktoré úlohy je postavený Miestny národný výbor. Hovory kandidátov s voličmi uskutoňovali sa v triedach školy a účasť voličov bola 70 – 80 %. Deň volieb uskutočnil sa dňa 19. mája od 7. hod. rannej. Nástup do volieb bol radostný. Miestna dychovka o 6. hod. prešla hlavnou ulicou za rezkých pochodov. Miestny rozhlas v pravidelných intervaloch volal občanov k vlasteneckej povinnosti a súčasne oboznamoval občanov o priebehu volieb. Priebeh volieb bol nad očakávanie plynulý. Tieto výsledky dokázali, že výber kandidátov bol správny.

nahlad_stranky.jpg

Zloženie nového MNV je nasledovné:
Predseda MNV: Ferdinand Minárik.
Tajomník MNV: Ján Svoreň.
Rada MNV má ešte členov: Jozef Cích, Maguth Eugen, Kolláriková Mária, Falk Alojz, Julius Vlášek.
Zloženie MNV: Ján Zimmermann, Michal Kirinovič, Miklovič Jozef, Pavel Sučan, Sasko Ferdinand, Ján Leffko, Nezhodová Františka, Karol Ivanovič, Vojtech Soldán, Ferdinand Miko, Viliam Tuchšer, Pyšný Viliam, František Porkert, Hermína Gážová, Štefan Čmarada, Terézia Citterová, Štefan Šafarik, František Hrdlička.
Pri MNV boli ustanovené stále komisie, keď každá komisia má najviac 7 členov: komisia poľnohospodárska, komisia pre výstavbu a zveľadenie obce, komisia finančno – rozpočtová, komisia kultúrno – osvetová, komisia zdravotná.
Do Okresného národného výboru boli zvolení:
nahlad_stranky.jpg

strana122a.jpg
strana122b.jpg
Založenie JRD -
nahlad_stranky.jpg

strana123a.jpg
strana123b.jpg
zakladajúca schôdza.
nahlad_stranky.jpg

Fridrich Domaracký a Ján Gáži, skladník VP. Do krajského národného výboru bol zvolený Alexander Miko, roľník a to za obvod Častá, Píla, Doľany, Dlhá, Štefanová a Budmerice. Činnosť doterajších národných výborov skončila do konca mája. Je záruka, že novozvolené miestne národné výbory svoju činnosť zlepšia, lebo za kandidátov boli navrhovaní najlepší z najlepších. A je dobré sledovať tabuľku MNV v okresnom ukazovateli socialistickej súťaže k 30. IV. 1957.

Obec Bravč. mäso Hov. mäso Vajcia Mlieko Inkaso daní
% % % % %
1. Veľké Trnie 128 163 175 156 108
2. Hliník 251 107 255 208 112
3. Vištuk 110 62 120 151 97
4. Kaplna 108 136 136 100 117
5. Myslenice 214 106 228 148 103
6. Pezinok 180 156 129 121 69
7. Častá 82 144 179 104 100
8. Píla 83 109 268 84 93
9. Modra 121 63 120 71 78
10. Slov. Grob 151 69 148 149 96

nahlad_stranky.jpg

Školstvo.

Vyučuje sa ako v minulých rokoch: nová budova má 6 tried, stará škola 2 triedy a 1 trieda pri kostole. Vyučovanie v triede pri kostole od 1. okt. bolo zastavené, kedže hrozí zrútenie hornej podlahy pre zhnité trámy. Z uvedenej príčiny vyučuje sa najviac striedavo, t. j. triedy 6. – až 8. dopoludnia, triedy 1. až 5. odpoludnia. Na túto situáciu poukazujú sami občania a domáhajú sa prístavby školy. S touto otázkou zaoberali sa občania i na verejnom hovore a prijali záväzok vypomáhať dobrovoľne pri stavbe. MNV si vzalo do plánu prístavbu riešiť v roku 1958.

Štatistický prehľad žiactva:

Trieda Počet Spolu Bydlisko Triedny uč.
chl. diev. Častá Píla Doľany Dlhá
1.a 12 18 30 30 - - - Helena Hochelová
1.b 13 17 30 30 - - - Mária Balážiková
2.a 9 18 27 27 - - - Ivana Haláriková
2.b 10 17 27 27 - - - Mária Zatkalíková
3.a 17 14 31 31 - - - Jolana Milecová
3.b 16 15 31 31 - - - Viola Singhofferová
4. 24 21 45 45 - - - Edmund Strelka
5. 17 25 42 42 - - - Žigmund Gáži
6.a 20 22 42 21 3 14 4 Anna Maguthová
6.b 21 22 43 19 6 12 6 Viera Juricová
7.a 18 16 34 21 4 4 5 František Odkladal
7.b 21 14 35 17 1 12 5 Ľudmila Mihálová
8.a 13 12 25 15 3 5 2 Eugen Maguth
8.b 13 13 26 13 2 10 1 Ján Pojezdál
Spolu 224 244 468 369 19 57 23

nahlad_stranky.jpg

Osvetová činnosť.

V našej ľudovodemokratickej republike sa od základu mení život na dedine. Náš štát vynakladá na kultúrnu starostlivosť čoraz väčšie prostriedky a to tak, aby naše kultúrne bohatstvo sa sprístupnilo najširším vrstvám pracujúcim. V našej obci sústreďuje sa kultúrny život v Osvetovej besede a v kine Lipa. Je potrebné zaznačiť, že záujem o kultúru v našom mestečku stúpa. Len v kine ročná návšteva bola 42.716 osôb. Pri väčšich kultúrnych akciách miestnosť Osvetovej besedy nestačí a stále ozývajú sa hlasy o stavbe kultúrneho domu.
V roku 1957 boli tieto akcie:
Prednášok poľnohospodárskych 8, prírodné vedy 4, zdravotnícke 5, iných 5.
Uvedené prednášky si vypočulo 917 osôb. Divadelných predstavení bolo 8 a uvidelo ich 1738 osôb.
nahlad_stranky.jpg

Ľudových veselíc bolo 8, kultúrno-spoločenských akcií 19. Všetky tieto akcie navštívilo lebo videlo 6.958 osôb. Pri osvetovej besede sú organizované krúžky: divadelný, šachový, čitateľský a ovocinársko-vinársky. Osvetová beseda má aj Miestnu ľudovú knižnicu, kde stúpa záujem o dobrú knihu. Má 976 kníh a celkove bolo zaznačené 716 výpožičiek.

Šport.

Nedeliteľnou súčiastkou života je aj telovýchova a šport, lebo ona prispieva k výchove zdravých ľudí, dáva radosť a silu. V minulom roku som zaznačil, že činnosť telovýchovnej jednoty Sokol v obci upadá, vedenie je v nespoľahlivých rukách. Miestny národný výbor previedol reorganizáciu a to tak, že bývalá jednota prevzala meno Slovan NV. Činnosť jednoty sa zlepšila, počet členov stúpol na 87. Najagílnejší oddiel bol futbalový, ktorý vytvoril kamarátsky kolektív a v okresnej súťaži postúpil zo 6. miesta na 3. Má najlepšie predpoklady prebojovať sa v nastávajúcom jarnom kole do krajskej súťaže. Hádzanárky dorastenky hrali v krajskej súťaži a umiestnili sa na čestnom 3. mieste.
nahlad_stranky.jpg

Činnosť jednoty sleduje MNV a rada raz štvrťročne činnosť si preveruje.

Aktuality z obce.

V predvolebnej kampani konali sa besedy volebných obvodov. Týchto besied zúčastňovali sa občania voliči s radosťou a k akčnému programovému plánu mali rôzne pripomienky. Bolo vidieť, že občania chcú mať obec krajšiu a dožadovali sa rôznych akcií: dokončiť zábradlie vedľa potoka, vysadiť na ulici okrasné stromy, urobiť schodky do potoka, zriadiť v obci odpadové koše, previesť kanalizáciu od pošty, opraviť poľné cesty, vybudovať 2 autobusové čakárne, zabezpečiť výstavbu kultúrneho domu, predĺžiť rozhlasovú sieť, opraviť verejné studne, dobudovať športové ihrisko, vybudovať v obci vodovod, rozšíriť obchodnú sieť na Pažiti, previesť reguláciu potoka, previesť prístavbu školy, previesť asfaltovanú cestu okolo školy, atď. Dňa 18. apríla MNV schválilo rozpočet na rok 1957, keď rozpočet príjmov bol 302.000 Kčs. Dňa 19. mája vykonali sa voľby. Obec bola roz-
nahlad_stranky.jpg

delená do 25 obvodov, v ktorých kandidáti boli riadne zvolení. Bolo zapísaných 1.306 voličov, voličských zoznamov bolo 13. Vo voličských zoznamoch bolo zapísaných 1.319 voličov. Odovzdaných hlasov bolo 1.316 t. j. 99,84 %. Sociálne zloženie nových členov NV je: mužov 21, žien 4. Dňa 15. augusta konala sa zakladajúca schôdza JRD v Častej, ktorá sa konala na dvore školy OSŠ. Schôdza bola konaná slávnostným spôsobom o 15. hod. Schôdzu viedol tajomník MNV s. Ján Svoreň. ONV v Pezinku založenie nového JRD schválil výmerom č. 10155/1957 a schválil voľbu správy v tomto zložení: predseda Alexander Miko, č. 25. zástupca predsedu: Ferdinand Pudmarčík, č. 239, členovia správy: Ján Vlášek č. 45, František Méky č. 101, Vojtech Stipula č. 28, Štefan Zelinka č. 94 a Hermína Gážová č. 80. Revízna komisia: Jozef Nemec, č. 29, Jozef Braniša č. 34 a Vojtech Kolek č. 226. Aj po založení JRD pokračovalo sa v socializácii, aby do JRD boli získaní ďalší roľníci.
nahlad_stranky.jpg

Život v obci plne rozvinul List UVKSČ, ktorý vyzval všetkých pracujúcich, masové organizácie, aby rokovali ako sú plnené uznesenia strany a vlády. Z tohto dôvodu zišiel sa MNV, aby prerokoval možnosti vyskytujúce sa v našej obci, ktoré by urýchlili výstavbu socalistickej spoločnoti, aby mohol našim občanom zabezpečiť pracovné zdroje priamo v obci tak, aby sa vyhľadali nové pracoviská. Vychádzjúc z týchto predpokladov uznieslo sa:
a)    urobiť patričné kroky k otvoreniu baní Červené a Sivé;
b)    urobiť prieskum na možnosť utvorenia cementárne;
c)    otvoriť lom na kremencový kameň;
d)    žiadať výstavbu železnice;
e)    žiadať výstavbu kultúrneho domu;
f)    previesť dostavbu OSŠ;
g)    previesť opravu cesty na hrad Červený Kameň a zaviesť autobusový spoj na Pílu;
h)    žiadať zriadiť v obci pílu.
nahlad_stranky.jpg

V mesiaci októbri JRD Častá započalo so stavbou kravína, ktorá žiaľ ide pomaly. V mesiaci novembri bola upravená Pažiť a to tak, že staré stromy boli odstránené a bol prikrytý potok. V tomto mesiaci bola predĺžená asfaltová cesta  na Štefanovú.
Umiestnenie MNV Častá v okrese k 30. XII.

Obec Bravč. mäso Hovädz. mäso Vajcia Mlieko
% % % %
Limbach 148 135 183 242
Myslenice 194 94 158 168
Jablonec 132 139 108 160
Pezinok 246 148 122 154
M. Tŕnie 175 62 74 152
Častá 90 141 108 85
Budmerice 170 100 110 137
Viničné 91 102 104 117
Vel. Trnie 159 201 97 111

V Častej dňa 30. XII. 1957   I.Š. kronikár.
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online