Články pre kategóriu ‘1960 - 4. časť’

PostHeaderIcon 1960 – 4. časť

Zníženie maloobchodných cien potravín a priemyselných výrobkov vyvolalo v našej vlasti radostný ohlas. Nový významný dokument ÚVKSČ uverejnený dňa 24. apr. 1960 oboznamuje širokú verejnosť o opatreniach na zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva a o zníženie cien. Od roku 1953 sa už osem raz znížili štátne maloobchodné ceny, čo znamená ročný prínos obyvateľstva ČSR 19,3 miliardy korún.
Niektoré ceny:

Ryža lúpaná 10.- Znížená 8.- Kčs za 1 kg
Ryža I. akosť 6.- Znížená 5.- Kčs za 1 kg
Ryža II. akosť 5.- Znížená 4.- Kčs za 1 kg
Cukor koc. 9.60 Znížená 9.- Kčs za 1 kg
Cukor kryštal. 8.80 Znížená 8.40 Kčs za 1 kg
Cukor mletý 9.- Znížená 8.40 Kčs za 1 kg
Masť I. akosť 32.- Znížená 28.- Kčs za 1 kg
Masť II. akosť 28.- Znížená 22.- Kčs za 1 kg

Kožené výrobky boli znížené až o 30 – 40 % a odevný tovar o 30%.
Ceny mäsa a mäsových výrobkov neboli znížené a sú ešte stále neprimerane vysoké a to preto, lebo poľnohospodárska výroba ešte stále zaostáva, neplní sa plán výroby. Preto strana a vláda robí rázne opatrenie na podstatné zlepšenie poľnohospodárskej výroby v tretej päťročnici.
nahlad_stranky.jpg

Oslava 1. mája sa v minulé roky konala v okresnom sídle v Pezinku. Tohto roku však, následkom novej územnej organizácie, že Pezinok prestáva byť okresným sídlom, konali sa oslavy 1. mája v menšich okrskoch a tak Častá, ako i okolité obce blízke k Modre zúčastnili sa promájovej manifestácie v Modre.
Mesto bolo primerane, slávnostne vyzdobené a manifestačné skupiny obcí, škôl, pracovných skupín, závodov, a JRD zhromažďovali sa na futbalovom ihrisku za „Rybníkom“.
Tu sa konala slávnosť a po skončení, nastúpili zhromaždení do sprievodu, ktorý prešiel cez Hlavnú a Pezinskú ulicu. Pred novou 8 roč. školou bola slávnostná tribúna. Sprievod bol veľmi pekný a pomerne dost veľký, takže oslava vyznela veľmi impozantne i v tomto malom prostredí.
Naša obec bola zastúpená iba OSŠ, obyvateľstvo a JRD sa kolektívne manifestácií nezúčastnilo. Iné obce a JRD boli veľmi pekne a reprezentačne zastúpené.
Prestavba územnej organizácie štátu na nové okresy a kraje prevádza sa na základe uznesenia ÚVKSČ, lebo to vyžaduje rozvoj našej socialistickej spoločnosti.
V dôsledku toho zrušujú sa doterajšie
nahlad_stranky.jpg

kraje a okresy a vytvoria sa nové zväčšené celky.
Doterajší ONV v Pezinku sa zrušuje a časť obcí, teda i Častá, Doľany sa pripojujú k okresu Bratislava – vidiek v druhá časť okresu sa pripojuje k okresu Trnava.
Deň vítazstva,- 9. máj bol v tomto jubilejnom roku oslávený v OB, kde žiaci OSŠ predniesli slávnostný program a potom za súmraku sa konal lampionový sprievod na „Hoštáky“ do „Dubníka“. Tu pri veľkej vatre, za zborového spevu žiakov bola táto pekná spomienka na tento veľký historický deň zakončená.
Voľby do všetkých stupňov národných výborov, do SNR a NZ konali s dňa 12. júna 1960. Predvolebná kampaň prebiehala v celom našom štáte pokojne a úspešne. Občania uspokojením prijali kandidátov NF a uvedomele pristupovali k voľbám. Vo väčšine sa volilo manifestačne a súhlasne návrhom NF.
Z našej obci bol zvolený kandidát Alex. Miko predseda JRD za poslanca do MNV a do KNV Hermina Gážová členka JRD.
nahlad_stranky.jpg

Novozvolení členovia, poslanci MNV v Častej a ich zadelenie:

č. p. Meno:
Narodený
Funkcia Bydlisko
1. Michal Rybárik 23. 9. 1930 Predseda MNV Častá 408
2. Karol Ivanovič 14. 6. 1922 podpreds. MNV
preds. kom. pre obč. z
Častá 214
3. Frant. Šibica 30. 6. 1909 tajomník MNV Pezinok
kupecká 101
4. Frant. Porkert 27. 5. 1924 preds. kom. výstavby
člen rady
Častá 96
5. Valeria Haváriková 13. 3. 1932 preds. zdrav. kom.
člen rady
Častá 307
6. Ján Zimmermann 2. 2. 1917 preds. bezpeč. kom.
člen rady
Častá 341
7. Ferd. Pudmarčík 22. 5. 1910 preds. poľnohosp. kom.
člen rady
Častá 479
8. Fridr. Domaracký 23. 5. 1908 Preds. trest. kom.
člen. rady
Častá 30
9. Anton Maceják 31. 12. 1910 Preds. kult. kom.
člen rady
Častá 253
10. Ján Lefko 11. 5. 1922 preds. fin. kom.
člen rady
Častá 144
11. Klára Kaderová 2. 9. 1919 člen rady
člen kom. prevýst.
Častá 260
12. Jozef Cích 25. 12. 1908 Častá 6
13. Vilma Mičková 12. 8. 1926 člen MNV Častá 45
14. Mária Heldová 2. 11. 1925 člen MNV Častá
15. Mária Majerová 11. 9. 1923 člen MNV Častá 59
16. Štefan Hnátek 25. 3. 1930 člen MNV Častá 189
17. Frant. Néky 14. 8. 1906 člen MNV Častá 165
18. Frant. Sedláček 10. 8. 1922 člen MNV Častá 238
19. Zdena Pudmarčíková 4. 9. 1933 člen MNV Častá 312
20. Ľudmila Citterová 27. 7. 1936 člen MNV Častá 334
21. Pavol Sučan 29. 6. 1910 člen MNV Častá 361
22. Ján Gáži 23. 6. 1918 člen MNV Častá 368
23. Vil. Pyšný 12. 9. 1904 člen MNV Častá 469
24. Štefan Belák 15. 1. 1909 člen MNV Častá 497
25. Františka Hezboolová 14. 2. 1910 člen MNV Častá 492
26. Jozef Gréč 15. 7. 1897 člen MNV Častá 546
27. Ján Jurčo 16. 7. 1919 Predseda kom. pre
cudzin. ruch
Reštaur.
Čer. Kam.

nahlad_stranky.jpg

Trestná komisia pri MNV.
1.    Domaracý Fridrich, predseda komisie
2.    Pudmarčík Ferdin., člen komisie
3.    Ivanovič Karol, člen komisie
4.    Kschillová Ľud. Zapisovateľ komisie

Poľnohospodárska komisia pri MNV
1.    Pudmarčík Ferd., predseda komisie
2.    Šibica Frant., člen komisie
3.    Néky Frant., člen komisie
4.    Belák Štefan, člen komisie
5.    Lederleitner Jozef, člen komisie
6.    Miko Alex., aktivista komisie
7.    Held Jozef, aktivista komisie
8.    Ján Vlášek ml., aktivista komisie

Komisia pre výstavbu a zveľaďovanie obce
1.    Porkert Frant., predseda komisie
2.    Cích Jozef, člen komisie
3.    Setnický Karol, člen komisie
4.    Kelečény Jozef, člen komisie
5.    Šibica Frant., člen komisie
6.    Miklovič Emil, člen komisie
7.    Domaracký Fridr., člen komisie
8.    Tuchšer Viliam, aktivista komisie
9.    Cíferský Vincent
10.    Safarik Štefan
11.    Karnok Ladislav
12.    Sasko Jozef
13.    Michal Kirinovič
14.    Frant. Zatkalík
15.    Svarc. Frant.
16.    Odkladal Frant.
nahlad_stranky.jpg

Rozpočtovo – finančná komisia pri MNV
1. Lefko Ján po ods. Komisie, 2. Hurbanová Mária
3. Sedláček Frant, 4. Jurčo Ján, 5. Maceják Anton
Aktivisti: 1. Škrabák Gabriel, 2. Strelka Frant, 3. Falk Alojz,

Kultúrno – osvetová a školská komisia
1. Maceják Anton preds. komis. 2 Prikulová Vilma, 3. Mičkova Vilma, 4. Pyšný Viliam, 5. Pudmarčíková Zdena.
Aktivisti: 1. Miklovič Jozef, 2. Odkladal Frant, 3. Zatkalík Frant., 4. Held Rudolf, 5. Štajgar Dan.

Zdravotná komisia a sociál. zabezpečenia
1. Havariková Valéria, predseda komis. 2. Ján Zimmermann, 3. Heldová Mária, 4 Kaderová Klára, 5. Nezhodová Frant. 6. Greč Jozef, 7. Citterová Vilma 8. Dr Zoltán Lamoš.
Aktivisti: 1. Jablonovský Štefan, 2. Lenner Frant. 3. Štajgar Daniel, 4 Fajnor Jozef, 5 Kalný Jozef, 6. Lukničová Ružena, 7. Drozdová Már.

Komisia pre cudzinecký ruch.
1. Jurčo Ján, predseda, 2. Greč Jozef 3. Strelka Edmund.
nahlad_stranky.jpg

Aktivisti trestnej komisie: 1. Miko Ferdinand 2. Pozdechová Terezia.
Bezpečnostná komisia pri MNV
1 .Zimmermann Ján, predseda, 2. Gáži Ján, 3. Šafárik Teodor, 4. Svarc Karol 5. Rybárik Michal, 6. Hnátek Štefan 7. Heldová Mária.
Aktivisti: 1. Choluj Kazimír, 2. Svarc Frant. 3. Liptay Zoltan, 4. Čollák Ladislav.
Komisia pre občianské záležitosti.
1 .Ivanovič Karol predseda, 2. Sučan Pavol, 3. Lukničová Rozália, 4. Zatkalík Frant. 5. Sedláček Frant.
Aktivisti: 1. Gážová Hermina, 2. Zatkalík Frant. 3. Jablonovský Ján, 4. Strelka Edmund. 5. Lukničová Rozália, 6. Odkladalová Már. 7. Habanová Mária.
Dňa 25. júna 1960 konalo sa v OB prvé plenárne zasedanie novozvolených členov MNV v Častej na ktorom rozdelené boli funkcie členom MNV a súčasne zvolené boli hore uvedené komisie, ktoré spolu s aktivistami sú pomocnými orgánmi MNV a sú povolané riešiť úlohy dané stranou a vládou.
nahlad_stranky.jpg

Školský rok 1959 – 60 bol tohto roku už 18. júna zakončený pretože sa konala dňoch 24 – 28. júna Celoštátna spartakiada v Prahe.
Žiaci a rodičia sa zhromaždili na škol. dvore, kde pri krátkom záverečnom programe a prívetom riaditeľa Frant. Zatkalíka bol škol. rok zakončený.
Celoštátna spartakiada v Prahe sa konala 24. a 28. júna na novovybudovanom stadione na Strahove.
Táto Celoštátna spartakiada svojími rozmermi a veľkým počtom cvičencov, ako i krásnymi skladbami predstihla všetky dosavádne masové telovýchovné podujatia a podala krásny obraz o našej vyspelosti a kultúre pred celým svetom. Mnoho zahraničných návstevníkov sa veľmi pochvalne vyjadrilo o priebehu CŠ.
Celoštátnu spartakiadu prebiehali okresné a krajské spartakiady, ktoré boli tiež krásnou ukázkou.
Školy, telovýchovné spolky, závody mali už od zimy plné ruky práce, aby sa na tieto vystúpenia pripravili, ktoré kládli na cvičencov veľké nároky.
nahlad_stranky.jpg

Okresná spartakiada u nás sa konala v Modre na futbalovom ihrisku, ktoré po žiadnej stránke nevyhovovalo pre toto náročné pekné telovýchovné vystúpenie. Na stadione v Pezinku by sa bola námaha cvičencov a cvičiteľov o veľa lepšie uplatnila a obecenstvo by bolo tiež uspokojené. No ani počasie neprialo tomuto vystúpeniu, lebo v polovici programu, burka a veľký dážď prekazil dokončenie.
Nehoda nákladného auta rozušila celú obec v dopoludnajšich hodinách dňa 14. júla 1960.

strana198.jpg

Nákladné auto išlo z kameňolomu s ťažkám nákladom štrku. Pri kostole na križovátke, keď pri-
nahlad_stranky.jpg

chádzalo na uličnú cestu, vypovedala  hamovka a auto sa rútilo s veľkou rýchlosťou do oproti stojaceho domu č. 24 Rudolfa Pojzla, vyrazilo okno a stenu a v byte dolámalo klavír, kredenc a iné zariadenie.
Pri dome išlo 14. ročné dievčatko na bicykli, Emília Gramblíčková, žiačka VII. triedy, auto ju zachytilo a ťažko poranilo na celom tele utrepela ťažké tržné rany.
Po poskytnutí prvej pomoci odviezli ju do trnavskej nemocnice, beznádejnom stave. Po niekolkých miesiacoch sa však uzdavila.
Šofer a dvaja závozníci sediaci  v kabíne, vyviazli z nehody bez úrazu. A tiež i rodina majiteľa domu, ktorá sa v nešťastnej chvíli zdržovala vo vedlajšej miestnosti.
Žatva a mlatba v JRD prebiehala v tomto roku s väčším úspechom, ako v minulé roky. Družstevníci sa zapojili s väčším elánom do žatevných a mlatebných prác a tiez i organizácii prác bola venovaná väčšia pozornosť.
nahlad_stranky.jpg

Čo sa prejavilo v tom, že tohto roku previedli žatvu a mlatbu bez brigádnickej pomoci, čo je už veľký pokrok. Plán vo výrobe obilnín bol splnený a v sladovom jačmeni pre dobrú akosť, získalo družstvo i zvýšenú cenu. Počasie neprialo ani žatevným, ani mlatebným prácam. Často pršalo a následkom toho sa dokončenie mlatby oneskorilo.
Slovenské národné povstanie bolo oslávené spolu s dožinkovou slávnosťou a veselicou JRD dňa 27. aug.

strana200.jpg
Kladenie venca k pomníku padlých vojakov.
nahlad_stranky.jpg

Slávnostné otvorenie školského roku 1960 – 61 bolo dňa 1. sept. 1960 za prítomnosti predsedu DO-KSS súd. Fridricha Domarackého, MNV Michala Rybárika, riaditeľa školy Pavla Makuša, preds. JRD Alex. Miku a zástupcov Výboru žien a členov MNV ako i veľkého počtu rodičov.

strana201.jpg

Riad. školy privítal prítomných, slávnostný prejav mal zástupca MNV a zástupca DO-KSS. Rečníci vyzdvihli najmä veľký význam socialistickej výstavby našej vlasti, zvyšovanie životnej úrovne našho ľudu a starostlivosť strany a vlády i o deti, ktorá sa prejavuje v tom, že sa započalo s výstavbou novej školy a že žiaci na všetkých školách v tomto škol. roku dostanú všetký učebnice a pomôcky zdarma.
nahlad_stranky.jpg

Po slávnosti boli žiaci I. ročníka obdarení novými učebnicami a škol. pomôckami, kytičkou kvetou a cukríkami.

strana202a.jpg

Na obrázku vidíme slávnostný akt privítania prváčkov.
Ostatní žiaci odišli do svojich tried kde mali pripravené dárky na svojich miestach.
strana202b.jpg

nahlad_stranky.jpg

Je to krásny akt na začiatku školského roka, keď žiaci prebierajú darované učebnice a škol. pomôcky.

strana203.jpg

Mnoho starostí odpadne aj rodičom, lebo podľa uznesenia stany a vlády budú žiaci na všetkých školách dostávať učebnice zdarma aj v budúce školské roky.
Výstavba novej školy sa započala v auguste vykopaním a murovaním základov. Pre nedostatok pracovných síl vyzvaní boli aj občania, aby brigádne pomohli. Upísalo sa záväzkov na odpracovanie veľa hodín, čo napomohlo skoré dokončenie stavby základov.
nahlad_stranky.jpg

Brigádnici pri miešačke betonu do zakladu, pomáhajú stavbárom pri betonovaní zákla-

strana204a.jpg

dov hlboko v zemi i nad zemou. Miešačka ustavične je v činnosti, chrlí cementovú smeš a silné ruky brigádnikov v táčkach ju odvážajú a

strana204b.jpg

lejú do výkopu. Karol Setnický murár pracuje na stavbe od začiatku a hovorí, chcem školu aj dokončiť!
nahlad_stranky.jpg

Mladý dorast murárskeho cechu sa tiež činí. I keď

strana205a.jpg

vychodili povinnú 8 ročnú dochádzku v tunajsej nevyhovujúcej školskej budove, budú si v živote spomínať radostne, že i oni v mladosti prispeli svojou prácou k budovaniu krajšieho a lepšieho života.

strana205b.jpg

Na stavenisku sú veľké kopy tehál, ktoré zase školská mládež brigádne odpratávala a približovala na stavbu reťazovitým podávaním murárom.
nahlad_stranky.jpg

Slávnosť položenia základného kameňa novej školskej budovy bola dňa 1. okt. 1960. Do základu bola položená pamätná listina tohoto obsahu, odpis:

Pamätná listina.
ktorá sa vkladá do základu novostavby Základnej deväťročnej strednej školy v Častej dňa 1. 10. 1960. Je to jubilejný 15. rok budovania socializmu v našej vlasti Československej socialistickej republiky.
Obec Častá má k tomuto pamätnému dňu 2.418 obyvateľov, z toho je 680 mužov, 693 žien a mládeže do 18 rokov 1.045. Domových čísel je 561.
Rozvrstvenie obyvateľstva: 546 robotníkov, 207 roľníkov, 42 intelektuálov a 130 dôchodcov.
Po politickej stránke je obec vedená Dedinskou organizáciou Komunistickej strany Slovenska, predsedom je Fridrich Domaracký.
Štátnu správu riadi Miestny národný výbor, ktorý má 27 poslancov. Predsedom MNV je Michal Rybárik
nahlad_stranky.jpg

podpredsedom Karol Ivanovič a tajomníkom Frant. Šibica.
V obci je založené Jednotné roľnícke družstvo, má 191 členov a obhospodaruje 534 ha poľnohospodárskej pôdy. Predsedom je Alex. Miko.
Obec má jednu Osemročnú stred. školu, ktorá navštevuje v šk. roku. 1960-61 508 žiakov, z toho z Častej je 397 a z priškolených obcí Dlhá 29, Doľany 58 a Píla 24 žiakov.
Ročník I – V. navštevuje v desiat. triedach 267 žiakov, VI – VIII. roč. 241 žiakov v siedmich triedach.
Vyučuje sa pre nedostatok učební striedavo a to v šiestych triedach vyhovujúcich a troch tried. nevyhovujúcich. Na škole vyučuje 21 učiteľov. Riaditeľom je Pavol Makoš, zástupca Samuel Stupavský. Okrem tejto školy je aj jednotriedna materská škola v obci. Má 36 žiakov, dve učiteľky a jednu pomocnú silu.
Za postavenie tejto školy ďakujeme našmu pracujúcemu ľudu KSČ a vláde ČSSR!

(pozri podpisy ľudí na str. 207 originálu)
nahlad_stranky.jpg

Investičná výstavba 9 roč. 14 triednej školy
v Častej
Prevádza: OSP Bratislava – vidiek so sídlom
v Pezinku.
Stavebná správa 02 v Pezinku
Započatie I. X. 1960 – Ukončenie 1. VIII. 1961.

Veľká tabuľa s týmto nadpisom vyvesená na ulici pri stavenisku, dáva záruku, že v budúcom škol. roku bude školská budova odovzdaná svojmu účelu.
Za splnenie tohoto smelého záväzku, pokračovala výstavba i cez zimné mesiace. Vysoký žeriav do konca roku 1960 zakončil dodávku ťažkých prefabrikátov (viď fotografie na 180 str.) a iného materiálu na I. podlažie a stavbári započali s výstavbou II. podlažia. Takže Novým rokom až bude počasie priať ako doteraz, v januári bude „Glajcha“, dobuduje sa aj II. podlažie.
Radosť z toho, že sa so stavbou novej školy započalo, prejavená bola na oslave položenia pamätnej listiny do základu novostavby. Na slávnosti odznelo niekoľko prívetov  a slávnostný program žiakov OSŠ. Na konci prečítaná bola pamätná listina
nahlad_stranky.jpg

a uložila sa do základu stavby na východnej strane hlavného vchodu.
Po slávnosti bolo pod viechou JRD priateľské posedenie, ktoré usporiadal MNV na počesť pozvaných hostí, stavbárov a miestnych činovníkov.

strana209.jpg

Pohľad na slávnostnú tribúnu na stavbe. Zlava: Michal Rybárik preds. MNV Pavol Makoš riaď. školy, Alex. Miko preds. JRD, Fridrich Domaracký pred. DO-KSS pri prejave, Karol Ivanovič podpr. MNV, Jozef Kiss preds. stav. komb.
nahlad_stranky.jpg

Štafeta mieru a priateľstva prechádzala dňa 7. nov. t. r. cez našu obec, ktorá niesla posolstvo cez hlavné mesto Slovenska, cez Bratislavu do SSSR. Bola to veľká udalosť, ktorá celú obec obliekla do slávnostného rúcha. Pred národným výborom, postavená bola veľká ovenčená slávobrána s nadpisom: „Vítame Stafetu mieru!“ Cestu od JRD budovy až po poštu lemovali žiaci, mávajúci zástavkami a prevolávali na slávu, keď sa o 4. hod. popol. od Dolian približovala Štafeta mieru, prevádzaná početnými autami a motorkami.
Pred MNV privítal Štafetu mieru a jej sprievod preds. MNV s. Michal Rybárik a žiacky spevácky sbor zaspieval príležitostné piesne. Privítanie sa previedlo staroslovanským zvykom, chlebom a vínom. Po krátkom pohostení sprievodu, ŠMP pokračovala vo svojej ceste do Bratislavy.

strana210.jpg
nahlad_stranky.jpg

strana211a.jpg
Štafeta prichádza…

strana211b.jpg
Vítanie Štafety Mieru a jej doprovodu.

strana211c.jpg
Uviazanie stuhy na štafetu.
nahlad_stranky.jpg

Pomenovanie ulíc v obci bolo tohto roku po prvý raz prevedené v Častej.

(Mapa – pozri str. 212 originálu)
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online