Články pre kategóriu ‘1960 - 5. časť’

PostHeaderIcon 1960 – 5. časť

MNV vykazuje bohatú činnosť v tomto poslednom roku druhého II. PRP, aby tak splnil uznesenia stany a vlády, pri dovršení socialistickej výstavby našej vlasti.
Pôsobnosť národných výborov sa rozšírila zmenou územnej správy o ďalšie významné hospodársko-finančné úspechy ako i v právomoci zriadení obcí. Tieto opatrenia smerujú k tomu, aby sa pracujúci stále väčšou mierou a účinnejšie zúčastňovali na hospodárskom a správnom riadení štátu.
Rozpočtové hospodárenie MNV za rok 1960 malo tieto výsledky:

Druh príjmov Rozpočet 1960 Plnenie % Prekročenie Neplnenie
Vlastné príjmy 168,700 201,710,20 119,5 33,010,21 -
Podiel na štát. príjm. 91,200 110,419,91 121 19,219,91 -
Prídel s ONV 71,000 71,000 100 - -
Celkom 330,900 383,130,12 115,7 52,230,12 -

Rozbor plnenia príjmov:
Domová daň splnená na                           102,8 %
Poplatok od psov                                     110 %
Poplatok z miest nebol rozpočt 160 Kčs
Poplatok cintorínsky                                 196,20 %
Poplatok z bytov                                      100,7 %
Iné poplatky                                            100 %
Miestne hospodárstvo                               101 %
nahlad_stranky.jpg

Ošetrovné, stravné príjmy splnené na           84,6 %
Kino príjmy splnené na                               126,4 %
Ostatné príjmy v školstve splnené na            224 %

Druh výdavkov Rozpočet 1960 Plnenie % Neplnené Prekročené
Výdavky na ? inv. 30,000 29,856,20 99,5 143,80 10,000
Ostatné neinv 310,900 308,021,01 93 2878,99 -
Výd. celkom 340,900 337,377,2 99,2 3,022,79

DČR doplňkový čiastkový rozpočet:

Druh výdav. DČR na r. 1960 Plnenie % Neplnené Prekroč.
Výdav. na inv. - - - - -
ostat. neinv. výd. 59,610,18 55,511,05 93,- 4,099,13 -
Celkom 59,610,18 55,511,05 93,- 4,099,13 -

Rozbor hospodárenia DČR.
Príjmy DČR finanč. rezer. poplat. z bytov Kčs 30,370,76
Príjmy DČR finanč. ostatné prostriedky Kčs    12,239,42
prevádzkárne MNV Kčs                                17,000,18
Spolu                                                   Kčs 59,610,18
Výdavky z DČR
údržba byt. majetku                 Kčs  30,370,76
rozšírenie verej. osvetlenia        Kčs    3,221,80
rozšírenie verej. rozhlasu          Kčs  17,590,-
Výdavky spolu                               55,511,05
Nevyčerpané prostriedky DČR v obnose Kčs 4,099,13 navrhuje ponechať na dokončenie rozhlasovej siete.
nahlad_stranky.jpg

Plnenie plánu v akcii „Z“ za rok 1960. Na túto akciu plánovaný bol finančný náklad Kčs 20,000.-, ktorá suma však nepostačovala na dokončenie kanalizačných prác. Preto na žiadost rady MNV Okresný nár. výbor zvýšil rozpočet o 10,000.- Kčs. Takže akcia „Z“ mala v celku 30.000 Kčs.
Z uvedených finančných prostriedkov prevedené boli tieto práce:
1)    Oprava dvoch verejných studní a to na ulici SNP a pred ÚNZ na elektr. pohon.
2)    Prevedená bola úprava priestranstva od benzínovej pumpy (novostavby 9 r. 14 tr. školy) až po Študijnu základinu. Otvorený pouličný járok podĺž asfaltovej cesty bol 60 cm. betón. rúrami skanalizovaný a do tohoto hlavného odpadového kanálu zapojené boli kanály z jednotlivých domoch.
3)    Na ulici Podhorskej bol znova vybudovaný betónový mostný priepust v šírke celej ulice a druhý na ulici 1. mája na rozcestí hradskej Doľany – Štefanová a pred autobus. čakárňou. Ďalej na ulici Zámockej vybudovaných bolo 7 nových priepustov.
4)    Nové cesty boli vybudované okolo objektov JRD v dĺže 2.000 m a opravená bola
nahlad_stranky.jpg

cesta vedúca z hlavnej ulici na vývojové stredisko JRD. Opravená bola cesta Zámocká (Hoštáky) a cesta cez ulicu Februárového víťazstva (Cigánska) na Šibeničky. Spolu 700 m.
5)    Opravené boli chodníky pred cintorínom a pri cintoríne na ceste do Podhorskej ulici. Prevedená bola úprava iba čiastočná na plánovaných nových chodníkoch popri asfaltke na hlavnej ulici, ktorá čiast. (je) bola veľmi rozkopaná pri kladení kanalizačných rúr.
6)    Priestranstvo pred cintorínom bolo pekne sparkírované. Na hlavnej ulici je len časť upravená, parkírovaná.
7)    Vyčistený bol potok na jar a v lete v dĺžke 200 m.
8)    Upravené a vyčistené boli priekopy v dĺžke 1500 m na ulici 1. mája (Nová ulica)
9)    Vyčistené a upravené boli verejné priestranstvá v rozlohe 1200 m2
10)    Viaceré domy boli vybielené.
11)    Vysadených bolo 2.000 kusov stromkov a okras. kríkov.
12)    Opravené bolo ihrisko TJ Družstevník Častá.
13)    Sieť verejného miestneho rozhlasu
nahlad_stranky.jpg

bola o 14 ampilionov rozšírená. Taktiež verejné elektr. osvetlenie bolo rozšírené, tri stĺpy boli vysadené na ulici Sokolskej, a Záhradníckej.
14) Na požiarnu zbrojnicu namontovaná bola a do prevádzky uvedená poplachová siréna. Zhotovená bola slávobrána zo železnej konštrukcie, pre význačné slávnostné príležitosti, ako bolo uvítanie Štafety mieru!
15) Vybudované boli dve železné autobusové čakárne a to pri zubnej ambulancii a pri pekárenskom závode.
16) Od Študíjnej základiny, smerom do obce započalo sa priestranstvo už parkírovať, chodníky, príjazdy k domom a trávne okrasné plochy sú obrubníkmi lemované a tak naše mestečko pomaly nadobúda krajší vzhľad.
Hore uvedené práce v akcii „Z“ si vyžiadali obetavosť takmer všetkých občanov, ktorí sa zaslúžili o skrášlenie a zveľadenie našej obce. Brigádnických prác sa zúčastnilo 1.800 občanov a odpracovali spolu 18.000 brig. hodín, v hodnote 144,000 Kčs.
Vykonalo sa v tomto roku veľa práce na výstavbe a okrášľovania našeho mestečka o čo sa zaslúžila komisia pri MNV pre výstavbu a okrášlenie obce ako i občania.
nahlad_stranky.jpg

Údržbárske stredisko pri MNV v Častej má pre služby obyvateľstva zriadené prevádzkárne, a to murársku čatu, stolárstvo, holičstvo, rezanie dreva, sklenárstvo, krajčírstvo, elektrikárstvo a maliarstvo. Uvedené prevádzkarne v roku 1960 dosiahli tržby celkom 379,496 Kčs. Podľa jednotlivých prevádzkarní boli dosiahnuté tržby takto: murárska čata 127.078,85 Kčs, elektrikári 48,297,88 Kčs, sklenárstvo 16.940,45 Kčs krajčírstvo mužské i ženské 16 771,80 Kčs, rezač dreva 13,018,86 Kčs, stolár 33 024,48 Kčs, holič 14.541 Kčs maliarstvo 11,910. Čistý zisk v r. 1960 bol Kčs 61,412,41
Nedostatky sa vyskytli najmä pre nedostatok materiálu, ktorý údržbárske stredisko obstaráva výlučne v nadpláne a len za maloobchodné ceny, čím sa zmenšuje zisk prevádzkarní.
Komisie pri MNV v Častej a ich činnosť v roku 1960:
1.) Komisia pre občianské záležitosti má 7 členov a 5 aktivistov. Zasedala pravidelne 1 krát za mesiac, podľa vopred vypracovaného plánu, za 100 % účasti. Komisia má vytvorené tri skupiny a to pre občianské sobáše, slávnostné zápisy narodených a pre pohraby.
nahlad_stranky.jpg

Komisia previedla štyri gratulácie a to pri príležitosti 100 ročných, 80 roč. narodenín a 25 – 50 ročnom jubíleumu manželstva. (Viď. str. 186)
Komisia sa pravidelne zúčastňovala sobášnych aktov, na ktoré pripravila pozdravy pionierov a zabezpečovala hudbu mládežníckeho súboru.
Činnosť komisie bola hatená tým, že nemala v rozpočte žiadne finančné prostriedky zaistené na zakúpenie kvetín a darov k týmto slávnostným aktom.  Musela si ich obstarávať svojpomocne, čo narážalo na ťažkosti. Komisia, ako i funkcionári MNV sa však pričinili, aby hlavne sobáše mali zvýšený slávnostný ráz.
Prevedenie aktov v pekne upravenej sobášnej miestnosti sa páčili.
2. Komisia pre obchod má celkom 3 členky a 4 aktovistky. Táto komisia je novo založená v 2. polroku 1960. Zasedala 2 krát. Previedla pohovor s niektorými obchodvedúcimi, ktorí si nedostatočne plnili svoje povinnosti. Kontrolovala i dodržavanie hygienických predpisov v obchodoch a pravidelné zásobovanie.
3. Poľnohospodárska komisia pri MNV v priebehu roku 1960 v I. polroku nevyvíjala dostatočnú činnosť a preto bola
nahlad_stranky.jpg

zreorganizovaná. V druhom polroku 1960 zasedala celkom 6 krát. Komisia sa zameriavala hlavne na zabezpečenie poľných prác, výkupu poľ. produktov, prevedenie jesenných prác, zberu úrody, orbe a sejbe ozimín.
4. Komisia zdravotná a sociálneho zabezpečenia má celkom 4 členov a 5 aktivistov. V druhom polroku zasedala 6 krát za priemernej účasti 70 – 80 %. Komisia svoju činnosť zamerala hlavne na zlepšenie soc. pomerov osobám so slabým sociálnym zabezpečením a zriadila spoločnú stravovňu pre dôchodcov. Na spoločné stravovanie sa prihlásilo 45 dôchodcov, ktorým Okresný národý výbor, odbor sociál. zabezpečenia v Bratislave, poskytne stravu za minimálny poplatok. Strava (obedy) má hodnotu pre dôchodcu denne Kčs 5,30,- avšak dôchodci za túto stravu platia úhradu podľa výšky dôchodku denne od 0,50 Kčs do 2 Kčs.
Komisia doporučila občana Frat. Zimmermana do domu dôchodcov a viacerým občanom social. slabým jednoráz. výpomoc.
Zdravotná komis. úzko spolupracovala s MO ČSČK a počas žatvy
nahlad_stranky.jpg

a mlatby zabezpečovala hliadky z radov príslušníkov Červeného kríža.
5. Stála stavebná komisia pre výstavbu a zveľaďovanie obce má celkom 7 členov a 8 aktivistov. V priebehu II. polroku zasedala 12 krát. Na svojich zasadnutiach prijala 62 uznesení a riešila otázky okrášľovania obce, označenie ulíc, bytovú otázku, úpravu studní, miestneho rozhlasu, opravu ciest a iné otázky týkajúce sa výstavby mestečka. Komisia má zásluhu na tom, že bola vybudovaná nová asfaltová cesta na Červený kameň, že sa postavili dve čakárne ČSAD a že sa započalo s výstavbou novej 9 roč. 14 tried. školy.
6. Trestná komisia pri MNV má 4 členov a 1 aktivistu. Komisia zasedala len vtedy keď sa vyskytli trestné prípady, ktoré riešila na základe svojej právomoci. Celkom vyriešila 16 trestných prípadov, ktoré vznikli z ublíženia na zdraví, urážok na cti, neplnenia ohlasovacej povinnosti, rozkrádania družstevného majetku a podobne. Na pojednávaniach trestnej komisie budú prítomní aj poslanci obvodov v ktorých sa trestný prípad vyskytol.
nahlad_stranky.jpg

7. Kultúrno – osvetová komisia a školská pri MNV má 5 členov a 5 aktivistov. V II. polroku zasedala 6 krát a 1 krát mimo plánu. Na svojich zasadnutiach v priebehu žatvy a mlatby zabezpečovala relácie do miestneho rozhlasu a pri príležitosti 16. výročia Slov. nár. povstania usporiadala slávnosť, kladenie venca k pomníku padlých. Organizovala slávnosť kladenia základného kameňa do stavby 9 roč. 14 tried. školy. (Viď str. 207) Organizovala opravy, čistenie školských miestností a slávnostné otvorenie škol. roku 1960 – 61. Pravidelne prevádzala kontrolu prospechu žiakov na škole a viedla pohovory s učiteľmi o mimoškolskej činnosti.
8. Rozpočtovo – finančná komisia má 5 členov a 3 aktivistov. V priebehu finančného obdobia zasedala 6 krát za priemernej účasti členov 80 – 90 %. Na zasadnutiach riešila hlav. otázku finančného hospodárenia pri MNV, JRD a údržbárskeho strediska. V mesiaci novembri v dôsledku neplnenia si daňových povinností niektorých občanov, povolala si týchto na pohovor a presviečala ich o potrebe a účelnosti riadneho platenia daní.
nahlad_stranky.jpg

9. Komisia pre verejný poriadok má 5 členov a 3 aktivistov. Schádzala sa pravidelne ráz za mesiac. Pre bezpečnosť chodcov dala zhotoviť výstrazné tabuľky „Pozor škola“ a na Zámockej ulici tabuľku na obmedzenie rýchlosti motor. vozidiel. Počas žatvy a mlatby robila opatrenia na zamedzenie krádeží a požiarov. Požiarne hliadky určené boli podľa domových čísiel. Každú noc od 20. hod. do 4. hod. rána boli 3 hliadky po dvoch občanov rozostavené na vonkajšiu službu a jedna dvojica konala službu v miestnosti Požiarnej zbrojnice so službu konajúcim požiarníkom. Komisia zorganizovala dvakrát školenie vodičov motor. vozidiel a prevádzala pohovori s rodičmi o výchove detí a orgán VB konal prednášky v škole o bezpečnosti na cestách. Úrazovosť na cestách zapríčinená motor. vozidlami je v našom okrese neprimerane veľká a vo väčšine prípadov je zapríčinená alkoholom.
10. Komisia pre cudzinecký ruch sa skladala z 2 členov a 3 aktivistov, nevykonávala dostatočnú činnosť a bola zreorganizovaná. Komisia behom roku svoju činnosť
nahlad_stranky.jpg

zamerala hlavne na propagáciu Častej, hradu v Štát. múzea Červený Kameň a celého krásneho okolia, pomocou brožúr pohľadníc, štítkov a pamätných predmetov. Avšak toto úsilie komisie pre rôzne úradné ťažkosti nedalo sa realizovať v táto pekná časť „perla Malých Karpát“ ostáva propagačne nepovšimnutá a nevyužitá. Boli urobené zákroky i na okrášlenie úpravu a čistotu vonkajšieho nádvoria hradu, okolia Pohostinstva a nocľahárne a hlavne na vybudovanie vodovodu, lebo hrad, Pohostinstvo a okolie nemá vôbec dostatok pitnej vody, čo v značnej miere prekáža udržovaniu čistoty. Tieto nedostatky nijak neslúžia na propagáciu cudzineckému ruchu. Ba je priamo iróniu, keď na Pilách skupinový vodovod „Vyvieračka“ chrlí za minutu mnoho hl. vody pre okolité obce a Modru, – Častá, Červený Kameň a Píla vodu nedostáva.
Návštevy turistov, výletníkov, rekreantov, zajazdov a cudzincov zo zahraničia sa každým rokom zväčšujú a preto by si zaslúžilo toto pekné miesto viac starostlivosti.
Veď do 40 tisíc ľudí ročne navštiví múzeum hradu Čer. Kameň a ďalšich 15 – 20 tisíc strávilo chvíle odpočinku na jeho okolí.
nahlad_stranky.jpg

Rada MNV v Častej vo svojom funkčnom období, teda v druhom polroku 1960 zasedala celkom 15 krát za priemernej učasti 90 – 95 %. Zasadnutia rady sa konali podľa vopred vypracovaného plánu práce, v lehote zákonom stanovenej. Na zasadnutiach Rady MNV prejednané boli hlavne otázky zlepšenia práce JRD v Častej, zvyšovania poľnohospodarskej výroby, zveľaďovanie obce v akcii „Z“, činnosť jednotlivých komisií pri MNV, otázky obchodu, školstva, kultúry, prípravy osláv, práca VŽ pri MNV, zabezpečenie preventívnych opatrení protipožiarnych a rôzne iné otázky zo života obce.
Plénum poslancov MNV v Častej v priebehu svojho funkčného obdobia, v II. – I. polroku 1960 zasedalo 7 krát. Účasť poslancov pléna na zasedaniach bola 90 %. Plénum MNV na svojich zasadnutiach prerokovalo hlavne prácu v akcii „Z“, zlepšenia práce v obchodoch a v JRD ako i celoštátne, krajské, okresné a obecné pracovné smeny. Výsledky práce, brigád a pracovných smien sú vyhodnotené na strane 217.
Rada i plénum MNV v Častej riadili obecné hospodárstvo a rozvoj obce v bežnom roku úspešne, vytvorili sa veľké hodnoty pre krajší vzhľad obce a stále stúpajúcu životnú úroveň občanov.
nahlad_stranky.jpg

strana226a.jpg
Brigádnici pri práci na okrášlovanie ulíc.

strana226b.jpg
Kladenie obrubníkov na okraj chodníkov a trávnych plôch.
Vedúci okrášľovacich prác Michal Kirinovič (Prvý zlava)

strana226c.jpg
Kladenie kanálových rúr, zahŕnanie výkopu.
nahlad_stranky.jpg

Telovýchovná jednota Slovan NV v Častej vykazuje v bežnom roku uspokojúcu činnosť, na čom mal hlavný podiel výbor TJ, ktorý mal toto zloženie:
Predseda: Jozef Strelka,- podpreds. Anton Heldt,- tajomník: Domín Mičúnek, pokladník: Gabriel Škrabák,- hospodár: Alex. Sučan,- Vedúci futbalového oddielu: Daniel Šteiger, vedúci hádzhanárskeho odd: Jozef Bošmanský.
Členovia výboru: Ignác Porkert,- Viliam Tuchšer,- Julius Heldt,- Viktor Peško,- Michal Peško,- Vincet Peško, Frant. Lenner,- Imrich Lukačovic, Valeria Sečkárová, Ján Rydzi, Frant. Mruškovič.
Výbor riadil činnosť TJ podľa pracovného plánu, schádzal sa pravidelne v pondelok. Účast na výborových schôdzach nebývala vždy uspokojivá, lebo z 18 členov výboru zúčastnilo sa 10 najviac 12 členov. Potešiteľným javom bolo, že sa výborových schôdzok zúčastňovali i hráči, čím prispeli k riešeniu mnohých otázok.
V mesiaci septembri nastala zmena vo funkcionárskom zbore. Jozef Strelka predseda nastúpil vojenskú službu a jeho funkciu prevzal podpredseda Anton Heldt. Funkciu tajomníka prevzal Domin Mičúnek, učiteľ.
Výbor TJ behom roka mal 48 schôdzí.
nahlad_stranky.jpg

Na výborových schôdzach prerokovaných bolo 140 uznesení, ktoré boli splnené na 96 %, čo je chváli hodný čin a dokazuje, že funkcionárom záležalo na dobrom mene TJ a úspešnej činnosti.
Behom roka boli zvolané iba 2 členské schôdze. Stav členstva vykazuje 168, v nábore bolo získaných iba 10 nových členov.
TJ mala vytvorené tieto oddiely:
1. futbalový oddiel staršieho dorastu.
2. futbalový oddiel mladš. dorastu.
3. hádzanársky odd. starš. dorasteniek
4. hádzanársky odd. mladš. dorast.
5. šachový oddiel.
Futbalový oddiel zaberá popredné miesto v činnosti našej TJ. Je najpopulárnejší v našej obci a tak celé ťažisko spočíva na futbale. V mesiaci auguste a septembri však zastihla náš šport kríza, činnosť ochabla a TJ sa ocitla na poslednom mieste tabuľky. Po prekonaní vnútornej krízi, zásluhou hráčov, ktorí pochopili význam športu, činnosť sa zlepšila a TJ obsadila miesto v strede tabuľky. Výsledky zápasov dokazujú, že hráči sa nelakajú ani zvučného mena súpera.
nahlad_stranky.jpg

Medzi najlepšie zápasy patrí zápas s družstevníkom Jakubov a Jurom pri Bratislave na domácej pôde a s Lábom vonku. V bežnom roku odohralo sa 13 zápasov 29:31, pričom dosiahli 13 bodov, takže sa dostala na 7. miesto po jesennom období. Start dorasteneckého mlad. mužstva je o niečo lepší obsadil 6 miesto.
Hádzanársky oddiel pod vedením Jozefa Bošmanského a Ign. Porkerta neúnavne zvyšoval kondičnosť hráčov a to aj prinieslo dobré ovocie. Staršie dorastenky bez jedinej prehry, s remizou v Starej Turej v pomere 1:1 obsadili suverenne 1. miesto v okres. prebore. Mladšie dorastenky obsadili 2. miesto. Veľkou chválou je pre TJ Slovan Častá a najmä pre jej hádzanárský oddiel, že vychovala kvalitné hráčky, ktoré toho času hrajú i medzištátne zápasy ako s. Júlia Otřisalová a niektoré hrali alebo hrajú vyššie súťaže.
Členstvo TJ sa zapojovalo i do verejnej činnosti. Odpracovalo 200 brig. hodín v JRD a mnoho hodín i na úprave a okrášľovania obce a hlavne na úprave šport. ihriska a športových objektov. Behom roka usporiadali 3 zábavy a 1 zájazd do Nemčíc, okr. Hustopeč, Jihokov, a Sokol Březí s Nemčicami udržuje družbu.
nahlad_stranky.jpg

JRD v Častej vyriešilo tohto roku otázku umiestnenia správy družstva, ktorá bola doposiaľ umiestnená v zasedačke MNV, čo nevyhovovalo ani družstvu ani národnému výboru. Pomocou MNV podarilo sa premiestniť z budovy JRD jednu rodinu a sklad Jednoty a tým JRD získalo vhodné miestnosti pre kancelárie a tiež pre výčap vína z vlastnej úrody „Viechu“ ktorá dobre prosperuje.
JRD malo v bežnom roku toto predstavenstvo: Predsedom bol Alexander Miko, je poslancom KNV a od 9. nov. je na odbornom školení. Počas jeho neprítomnosti prevzal funkciu predsedu Martin Janál, predseda JRD na Pilách. Podpredsedom bol Ferdinand Pudmarčík, zootechnik Peter Bubniak, účtovník Jozef Pavlína,- skladník Teodor Šafarik, agronom Ferdin. Pudmarčík, skupinár Jozef Lederleitner, a Vojtech Stipula.
JRD Častá a JRD na Pilách bolo v mesiaci okt. t. r. uznesením členskej schodze spojené v jeden hospodársky celok pod menom JRD Častá. Predstavenstvo družstva sa po celý rok pravidelne schádzalo na porady, zasedalo v celku 48 krát.
V roku 1960 bolo odmeňovanie
nahlad_stranky.jpg

členov JRD na pracovné jednotky, vyplácaním 50 % zálohy z plánovanej pracovnej jednotky. Odmeňovanie v poľnej pracovnej výrobe sa prevádzalo po celý rok podľa schválených noriem, pri čom sa vyskytli však nedostatky, lebo v mnohých prípadoch sa odmeňovalo paušálne podľa odpracovaných hodín, bez ohľadu na to či množstvo a kvalita práce bola primerane prevedená. Týmto spôsobom sa vyčerpávali pracovné jednotky. Hlavne vo viniciach sa odmeňovanie nerobilo správne. Slabé ha výnosy boli zapríčinené neodborným rezánim a že neboli vinice hnojené.
Veľký nedostatok sa javí u mužských pracovných síl, ktorých je v našom JRD málo, a sú vo väčšine pracovníci prestárli. Ženské pracovné sily sa do práce zapájajú, ale same nestačia previesť nárazové práce pri zbere krmóvín a žatvy a je potrebné brigádne si vypomáhať.
Všeobecným nedostatkom je i to, že členovia nenastupujú do práce včas a že neuposlechnú príkazy skupinárov. Nedisciplinovanosť pracovníkov JRD citeľne poškodila i finančný plán družstva, teda i samé členstvo.
Ťažkosti malo družstvo aj so strojovým parkom. Stroje nezvládli nárazové práce, poruchovosť bola veľká.
nahlad_stranky.jpg

Záhumienkové hospodárstvo vedie tiež k veľkým nedostatkom, lebo členovia majú nadmerné záhumienky a pri nárazových prácach sa družstevníci nezapájajú do spoločných prác, ako je potrebné, ale obrábajú svoje záhumienky. Robia sa opatrenia, aby v žiadnom prípade nepresahovala záhumienka 0.50 ha výmery, čo aj stanovy ukladajú.
Malé ha výnosy mimo spomenutých nedostatkov, zapríčinilo i veľké sucho v dobe sejby, lebo oziminy nezakorenili. Vinu nesú na neplnení výrobných úloh ale i družstevníci, lebo pracovná morálka nebola na dostatočnej výške.
Finančné hospodárenie:
Celková plánovaná tržba v r. 1960     Kčs 2,863,651.-
Skutočná dosiahnutá tržba v r.  1960 Kčs 2,700,466.-
Rozpočtový schodok                          Kčs – 163,185.-
V priebehu roka 1960 bolo vyčerpaných 68,500 pracovných jednotiek. Zálohove bolo vyplácané na jednu pracovnú jednotku Kčs 10.- zostáva doplatok na jednu prac. jednotku Kčs 3,60.-
Pridrúžená výroba pri JRD mala zriadenú výrobu debnársku, kováčsku a kameňolomnú.
Plánovaná tržba v r. 1960 bola 100,000 Kčs
Dosiahnutá tržba v r. 1960 bola 111,980 Kčs
nahlad_stranky.jpg

Plnenie dodávkových povinností v živočíšnej a rastlinnej výrobe.

Ukazovateľ Plán v q Skutočnosť Ukazovateľ Plán v q Skutočnosť
Hovädzie mäso 100 407 Seno 100 100
Bravčové mäso 300 329 Slama 100 100
Vajíčka 41,300 41,300
Mlieko 131,000 145,000
Obilie 1,227 1,242
Repka 72 72

Plnenie plánu živočísnej výroby.

Ukazovateľ Plán Skutoč. Ukazovateľ Plán skutočn.
Hovädzí dobyt. 381 299 Ošípané 453 460
z toho kráv 136 89 Hydina 1,200 850
Teliat 80 77 Výroba mlieka 130,000 l 145,310 l
Dojivosť 5 l 5 l

Plnenie plánu v rastlinnej výrobe:

Ukazovateľ Plán q skutočn. Ukazovateľ Plán skutočnosť
Pšenica 1,170 553.- Jar. miešanky 2,400 2,400
Jačmeň 1,078 1024- Strúšk. miešanky 2,600 2,600
Ovos 480 934- Kukor. siláž 5,830 5,830
Kukurica 704 540 Dadel. červ. 3,185 1,108
Hrach konz. - 159 Repný list 250 250
Rep. ozim. 72 72 Slama krm. 4,691 4,691
Mak 12 8 Slama stelivová 1,650 1,650
Zemiaky 1716 1716 Seno lúčne 3,690 4,674
Rep. krmná 888 888
Ozim. mieš. 840 840

Dodávkové povinnosti v jednotlivých ukazovateľov boli splnené, len u hrozna nie.

nahlad_stranky.jpg

Súpis hospodárskych zvierat v obci k 31. XII. 1960.

Dorábateľ Hydina Husi Kozy Kone Ošíp. Hovädz. z toho kravy
JRD 922 - - 14 395 267 89
Člen JRD 982 10 65 - 158 70 43
Súkrom. hosp. 416 6 43 - 62 21 13
Bezzemkovia 373 2 48 - 53 1 1
Spolu 2693 19 156 14 668 359 146

Súpis hospodárskych zvierat v obci k 1. XII. 1960.

Dorábateľ Hydina Husi Kozy Kone Ošíp. Hovädz. z toho kravy
JRD 1890 209 98 13 484 309 96
Člen JRD 1753 77 53 2 176 87 47
Súkrom. hosp. 651 10 6 - 65 27 15
Bezzemkovia 542 67 46 - 72 1 0
Spolu 4818 363 203 15 797 424 158

Investíčna výstavba na JRD v Častej vysoko prekročila tohtoročný plán. Prevedené bolo ukončenie stavebných prác na dvoch maštaliach pre dobytok, postavený bol jeden nový matečník pre kapacitu 60 prasníc, jeden teliatnik pre kapacitu 45 teliat, postavená bola prístavbou maštal pre kapacitu 30 koní, vystavená bola sušiareň na kukuricu a jedna mostná váha. Pretože plánované úlohy boli k 1. 10. 1960 ukončené v nadpláne
nahlad_stranky.jpg

investičných stavieb sa s výstavbou pokračovalo. Prekročenie úloh na úseku investičnej výstavby na JRD malo za následok prekročenie prevádzkového úveru, čím sa stalo, že za mesiac november a december 1960 neboli finančné prostriedky na výplatu záloh. Toto pochopiteľne zle zapôsobilo na pracovnú morálku členstva a vyvolalo nespokojnosť, lebo sa predpokladali lepšie zárobkové výsledky za pracovné jednotky.
Výbor žien pri MNV v Častej v I. polroku 1960 zaznamenáva dosť veľku agilnosť vo verejnej činnosti. Zasedal päť krát pod predsedníctvom s. Ruženy Lukničovej, učiteľka OSŠ, tajomníčkou bola Mária Hurbanová, matrikárka MNV. Členky VŽ aktívne napomáhli plnenie dodávok vajec a mlieka osobnou agitáciou. Zúčastnili sa brigádne úspešne splniť poľné práce pri zbere sena, ďateliny a práce žatevné a mlatebné v JRD v Častej. Aktivistky VŽ starali sa a dozierali na poriadok a čistotu v hostincoch, obchodoch a na verejných priestranstvách v obci. Zastávali tiež mnohé verejné funkcie a tak mali významnú účasť pri MNV a riadení života v obci.
nahlad_stranky.jpg

Výbor žien pri MNV v Častej po voľbách do MNV, ONV, KNV a NZ bol v II. polroku zreorganizovaný. Za predsedníčku bola zvolená Klára Kaderová, za tajomníčku Mária Odkladalová, pokl. Hermina Gážová. Výbor mal 27 členiek. Celkový stav členov 98, z toho členiek 17, akt. 81.
Sociálne zloženie členiek VŽ:

Členky: aktivistky:
Robotníčky 2 20
Členky JRD 4 27
Ženy z domácnosti 5 21
Učiteľky 2 1
ostatné 2 12
Členky KSS 2 -

Aby činnosť VŽ ovládla celú obec, rozdelená bola na 17 obvodov a do každého obvodu boli pridelené dve aktivistky, ktoré osobitnými návštevami napomáhali plnenie plánu a úloh výboru a MNV.
V druhom polroku zameraná bola činnosť VŽ hlavne na úpravu a okrášlenie obce a brigádnu pomoc poskytli pri novostavbe 9. roč. školy.
VŽ sa staral aj o kultúrne povznesenie občanov, usporiadal zájazd do Bratislavy do ND, a usporiadal aj tanečný večierok na hrade Červ. Kameň. Zásluhou členiek VŽ chodia Komunálne podniky raz do týždňa zbierať šatstvo na čistenie.
nahlad_stranky.jpg

Osemročná stredná škola v Častej v tomto roku nemala zlepšené pomery, lebo nedostatky po stránke umiestnenia môže odstrániť len nová, moderná školská budova, ktorá sa buduje a v r. 1961 má sa odovzdať svojmu účelu.
Počet žiakov na škole vykazuje tento stav:
I.- A – B = 28 + 28    VI. A – B – C = 36 + 37 + 26
II.- A – B = 27 + 28    VII. A – B –  = 40 + 41 -
III.- A – B = 23 + 24    VIII. A B = 30 + 31 -
IV.- A – B = 27 + 27
V- A – B = 28 + 27
Spolu všetkých žiakov 508 z toho chlapcov 243 a dievčat 265.
Počet učiteľov 21 z toho 7 muž. 14 žien.
Učební má škola 9, vyučuje sa v 8 triedach striedavo.
Z priškolených obcí dochádza: Píla 24, Doľany 58, Dlhá 29, Častá 397 žiakov.
Žiaci a učitelia odpracovali v hospodárskom roku 1960 v JRD spolu 4,439 brigádnických hodín, z toho žiaci 4,165 hod., učitelia 274 h. Niekoľko tisíc hodín odpracovala škola aj na novostavbe školy. Vrámci polytechnickej výchovy v školskej záhrade dorába zeleninu a ovocie a zásobuje školskú stravovňu, v ktorej sa stravujú deti pracujúcich a zamestnaných matiek.
nahlad_stranky.jpg

Kultúrni život v obci veľmi ochabol lebo divadelná miestnosť OB je zabraná a použitá ako skladište stavebnej správy školskej novostavby. Preto sa oslavy a významné výročné schôdze konajú v sále miestneho kina, čo je pravda len východisko z núdze.
Divadelná činnosť sa vôbec nemôže prevádzať. Preto miestne kino je jediným kultúrnym stánkom. Návšteva kina stále stúpa popritom, že sa v týždni päť krát premietajú filmy pre dospelých a ráz – dva zvlášť v rámci vyučovania i pre žiakov.
Zriadenie kultúrneho domu adaptáciou, na študijnej základine, alebo výstavba nového kultúrneho domu je stále na pretrase a uskutoční sa až v budúcich rokoch.
Zdravotné stredisko v Častej tohto roku opäť zlepšilo zdravotnú starostlivosť pracujúcich a to zavedením kartotečnej evidencie celého obvodu. Každý dom podľa čísiel má svoj fascikel a v ňom náčrtok všetkých obývaných miestností, údaje osobné všetkých bývajúcich, veľkosť bytového priestoru, okien, stav hygieny a aké choroby sa v dome vyskytli. V náčrtku sú aj všetky vedlajšie miestnosti uvedené, maštale, chlievy a záchody s hnojiskom.
Evidencia je dôležitou pomôckou
nahlad_stranky.jpg

lekára pri zisťovaní pôvodu onemocnenia a hlavne epidemických chorôb.
Ambulantne bolo vyšetrených v bežnom roku 15,169 osôb. Počet návštev lekára u pacientov 1.129. Spolu bolo vyšetrených osôb 16,298.
Materská škola s celodennou prevádzkou v Častej tiež plní svoje významné poslanie, lebo deti zamestnaných matiek majú tu svoj druhý domov, dobre vybavený, pre celodenný pobyt. Má jednu učebňu, jednu herňu, 1 spálňu a jedáleň a šatňu, záchody splachovacie a umyváreň. Matersku školu navštevuje 40 detí. Vedúcou je raditeľka a učitelka Mária Odkladalová, druhou učiteľkou Cecília Gregorová a školníčka Mária Koláriková. Škola je v prevádzke od 7. hod. do 18. hod. Deti dostávajú za veľmi nízky poplatok, alebo i zdarma, podľa zárobku rodičov i stravu, desiatu, obed a olovrant.
Organizácie: DO-KSS v Častej, ako vedúca organizácia v obci usmerňuje politický život a starostlivo sledovala i rozvoj hospodárskeho života. Účinne napomáhala hlavne plnenie úloh našeho JRD, ktoré často zaostávalo pri plnení plánu a dodržiavaní agrotechnických termínoch. Strana poprednú úlohu mala i v MNV a vo všetkých miestnych organizáciach.
nahlad_stranky.jpg

O činnosti Výboru žien pri MNV viď str. 236. ČSM mal slabú činnosť, mládež je lahostajná, neaktívna obľubuje iba tanečné zábavy, ktoré vyvrcholia často v neslušnom chovaní, v chuligánstve. Na jej ospravedlnenie slúži jedine to, že nemá nateraz žiadne kultúrne stredisko.
Sväzarm je tiež nečinný. SČSP prevádza propagačnú činnosť. Ďalšie organizácie: TJ Družstevník Častá, je činná, viď str. 227. Od decembra 1960 zmenila si názov TJ Slovan pri MNV Častá,- na TJ Družstevník Častá. Požiarna ochrana, má dobrú povesť, len škoda, že sa jej dychová hudba rozpadla. Veľmi chýba pri oslavách a verejných výstupoch. Sväz protifašistických bojovníkov, Odbočka invalídov zastávajú záujmy členov. Českoslov. Čer. Kríž dobre pracuje.
Matrika obce vykazuje tohto roku narodených detí 51, zomrelých 7 osôb. Bolo 15 sobášov. Celkový počet občanov 2200. Počet občanov z roka – na rok stúpa a tým sa i bytové priestory musia zväčšovať. Tohto roku pribudlo niekolko nových domov, ale bytová núdza za to trvá, lebo v obci je ešte mnoho nevhodne ubytovaných rodín v nezdravých bytoch. V III. 5RP má byť aj bytová výstavba vyriešená štát. správa tak družstevná, ako i súkromnú všemožne podporuje.
nahlad_stranky.jpg

Medzinárodná situácia sa behom roka nezlepšila a studená vojna sa nezmiernila. Náš ľud však spokojne si buduje svoju vlasť! A tak i v našej obci, hoci sú tu i tam aj nedostatky, výstavba socializmu speje ďalej svojou cestou. Budujú sa cesty, parky, okrášľujú sa ulice, buduje sa nová Základná 9 roč. 14. triedna škola, mnohé obytné domy, hostince sa pretvárajú na bufety a jedálne. Mení sa tvár obce, čo je jasným dôkazom toho, že pracujúci ľud si želá mier, chce pokojne žiť a budovať svoj domov, svoju vlasť. Končím rok 1960 vo viere, že hlasy mieru zvíťazia!
Častá 31. dec. 1960.
Edmund Strelka
kronikár.
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online