Články pre kategóriu ‘1961 - 2. časť’

PostHeaderIcon 1961 – 2. časť

DO-KSS Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska v Častej vykazuje v uplynulom roku zvýšenú činnosť. Predsedom DO-KSS v Častej bol Fridrich Domaracký, podpredsedom Frant. Porkert, tajomníkom Frant Šibica a pokladníkom Michal Rybárik. DO-KSS mala 24 členov, z toho 4 kandidátov. Výbor mal 48 riadnych a 18 mimoriadnych zasadaní. Účasť členov na zasadaniach bola veľmi dobrá. Predmetom rokovania boli otázky politické a hospodárske, ktoré sa prenášali do života našej obce, zámerom pre úspešné plnenie úloh prvého roka III. 5RP. Na výborových a členských schôdzach sa pravidelne rozoberala činnosť MNV, jeho poslancov, spoločenských organizácií a JRD. Aby sa práca zlepšila, poťažne nedostatky odstránili v jednotlivých organizáciách alebo v JRD, výbor pozýval na pohovor ich zástupcov. Teda úzkym stykom s masami pracovala strana pre úspešné plnenie úloh. Miestna org. KSS organizovala aj brigády na zdolanie špičových poľnohospodárskych prác, ako v zbere sena, a v žatevno-mlatebných prácach, ktoré pre kolísavé počasie členovia JRD by neboli zvládli. Výbor starostlivo sledoval i výkup mäsa vajec a mlieka, lebo tu sa javili v jarnom období určité nedostatky vo verejnom zásobovaní a cestou členov strany napomáhal plnenie týchto úloh.
nahlad_stranky.jpg

Stranícka skupina na JRD utvorená bola z členov družstva, ako základňa, pre upevnenie politického a hospodárskeho života v družstve. Na tomto poli sa strana stretáva určitými ťazkosťami, ktoré sa však postupne prekonajú a stranícka skupina bude mať vedúcu úlohu v činnosti a v práci JRD.
Telovýchovná jednota Družstevník Častá od minulého roku užíva toto pomenovanie, v krátkom čase už tretí krát pozmenené. TJ Tatran, TJ Sokol. TJ Slovan MNV Častá. Telovlýchovná jednota Družstevník v Častej vykazuje dosť bohatú činnost za rok 1961. Predsedom bol Bartošovič Viliam, tajomník Mičúnek Dominik a desať členov výboru tvorili výbor TJ Druž. Počet členov 158, z toho bolo 14 žien, 19 dievčat, od 13 – 18 rok. TJ mala 2 oddieli a to futbalový mužský a dorastenecký,- hádzanársky starší i mladší dorast. Futbalový oddiel mal 30 aktívnich hráčov, spolu s dorastencami, hádzanársky oddiel mal 18 staršich i mladšich členov, hráčov. Oba oddiely súťažili o body vo vyššich súťažiach, ako je Okresný prebor, (futbalisti II. triedy) a skončili na 11. mieste, dorastenci na 9.
Hádzanárky hrali úspešnejšie, star-
nahlad_stranky.jpg

šie bez prehry, vyhrali súťaž a mladšie sa umiestnili na 2. mieste.
V celku FO odohral 26 majstrovských zápasov, väčšinu z nich mal vonku. Medzi najkrajšie zápasy sezóny sa zaraďuje zápas medzi TJ Častá a Jurom na ihrisku v Častej. V súťaži slušnosti sme sa umiestnili na druhom mieste za Jurom pri Bratislave. Počas celej súťaži nebol vylúčený ani jeden hráč až na nepekný záver s Devin. Novou Vsou bol potrestaný P.W. a M. E. za urážku rozhodcu. TJD futb. odb. usporiadal vrámci družby s Jihokovom a Hustopeč na Morave u nás v Častej 29.-28. júla majstrovský zápas a v dňoch 29-30. okt. zase odvetný u nich. Tieto stretnutia nielen družbu upevňovali, ale mali vzájomné pohovory veľký význam aj na rozvoj športu a poľnohospodárskej výroby, ktoré otázky sú najčasovejšie.
Ihrisko športové v Častej neni v najlepšom poriadku, je spádové a hrbolaté a tak nevyhovuje, už by potrebovalo novú úpravu. Členovia síce prevádzajú údržbu, ale to je málo, vyžaduje už väčšiu technickú prestavbu. Úpravu ihriska aj záväzkami spevnili a tak previedli úpravu okolia ihriska, vyklčovali kroviny a zelinu a vysadili kvetínami a tým získal náš športový stánok pekný vzhľad. Nedostatkom bolo to, že sa nepodarilo získať väčšie nadšenie pre šport!
nahlad_stranky.jpg

Oslavy štátnych sviatkov ako i pamätných dní vyplňali kultúrny život v obci a prispeli k upevneniu uvedomelosti občanov o čom svedčia veľmi pekné návštevy obecenstva na kultúrnych podujatiach. Pre rozvoj kultúrneho života však neboli v tomto roku podmienky, lebo sála divadelná a miestnosti knižničné boli stávbarmi novej školy pre ich potreby zabrané. Takže kultúrne podujatia, oslavy a verejné pohovory s občianmi sa konali v kinosále a iné spoločenské večierky na Červenom Kameni v restaurácii. Behom roka konali sa v obci tieto oslavy:
Februárové víťazstvo československého pracujúceho ľudu 28. II. oslávilo sa v kinosále slávnostným programom žiakov školy a slávnostným príhovorom tajomníka MNV Frant. Šibicu. Po programe bol verejný hovor s ľudom, na ktorom oboznámení boli občania o stavbe novej školy a o poskytnutie brigádnickej pomoci občanov, ktorá bude honorovaná stavebným podnikom.
Medzinárodný deň žien MDŽ 8. mar. je už tradičnou spomienkou nie len u nás, ale na celom svete, kde socialismus vládne a kde sa za rovnoprávnosť žien ešte len bojuje. Slávnostný program pred-
nahlad_stranky.jpg

niesli žiaci školy a o význame dňa prehovoril predseda MNV Michal Rybárik a záverom pozdravil a vyzdvihol viac ako 5 detné matky, poďakoval ím za obetavú prácu pri výchove v rodine a napokon obdaril matky kvetinami.
Sviatok práce 1. máj sme oslávili v Modre kde sa konala prvomájová manifestácia k sviatku pracujúcého ľudu pre obyvateľov Modry a okolitých obcí, Častá, Doľany, Vyštuk Budmerice, Štefanová, Čaníkovce, Veľké a malé Trnie a Dubovej. Modranské školy ako i JRD a závody boli v sprievode veľmi okázale zastúpené i niektoré obce, len Častá bola zastúpená iba žiakmi 8 roč. strednej. Občania boli zadelení k ich podnikom, kde pracujú. Pekný sprievod doprevádzaný bol niekolkými dychovými hudbami a prešiel od ihriska TJ na Čaníkovej ulicou hlavnou a perinskou, až k novému kinu tam sa skončil manifestačný pochod.
Štátny sviatok „9. máj Deň víťazstva“ a oslobodenia od fašistických okupantov a porážka fašizmu oslávený bol lampiónovým sprievodom, zo starej školy na Hoštáky, Zámocká ulica až do dubníka, kde sa podpálila veľká vatra a púšťali svetelné rakety. Žiaci spievali partizánske piesne až do uhoretí vatry a tým sa aj pekná slávnosť ukončila.
nahlad_stranky.jpg

Medzinárodný deň detí 1. júna oslávila tunajšia škola spoločným výletom na hrad Červený kameň, kde žiaci a učitelia na veľkej lúke strávili celý deň rôznymi hrami a zábavami, ktorý im iste utkvie v pamäti, že sa našim deťom v našom socialistickom zriadení taká veľká starostlivosť venuje už od narodenia až do vyspelosti s akou sa málo štátov môže pochváliť.
Slovenské národné povstanie, 29. aug. je významným dňom ČSR. Je to deň, v ktorý si náš ľud pripomína zašlé smutné časy útlaku pod nemeckým fašizmom, na obete našich a sovietskych partizánov a na boj, ktorý viedol slovenský ľud proti nemeckým fašistom.
Oslavou tohoto dňa usporiadala DO-KSS a MNV za účasti žiakov 9 roč. školy a občanov sprievodom od nár výboru k pomníku padlých vojakov a položili venec vďačnosti. Prejav o význame dňa predniesol tajom. MNV Frant. Šibica a žiačka predniesla príležitostnú báseň. Týmto sa oslava s Piesňou práce zakončila.
Otvorenie novej školy a súčasne školského roku 1961 – 62 sa konala 1. sept. 1961. (Viď stranu 245)
nahlad_stranky.jpg

Novú školu máme vďaka strane vláde!
Tento nadpis zdobil novú školu pri jej odovzdávaní.

strana277a.jpg
Na tribúne je Dana Kábová školská inšpektorka, pri slávnostnom prejave v zastúpení ONV Bratislava – vidiek.

strana277b.jpg
Za MNV v Častej mal slávnostný prejav Michal Rybárik predseda.
nahlad_stranky.jpg

Veľká októbrová socialistická revolúcia 7. nov.  oslávená bola v miestnom kine. Slávnostný prejav mal Frant. Porkert, člen rady MNV, v ktorom pripomenul veľké výdobytky pre pracujúci ľud celého sveta. Oslavy VOR sú zároveň aj začiatkom Mesiaca československého sovietskeho priateľstva MSČSP, ktorý trvá až do 7. decembra. V mesiaci tomto oboznamuje sa českoslov. ľud so Sovietským sväzom, utužuje sa spojenectvo a priateľstvo ľudu oboch krajín, prednáškami, filmom, rádiom a televíziou.
Osvetová beseda v tomto roku neplnila svoje poslanie, lebo miestnosti ako divadelná sála a miestnosť pre obec. knižnicu zabrali stavbári novej školy. Až ku koncu roka oživla jej činnosť, keď obec dostala do užívania Študijnú základinu, ktorá budova bola doposiaľ obývaná lesnými zamestnancami. Tu sa zriadila obec. knižnica, dostala dve vyhovujúce miestnosti a plánuje i prístavba divadelnej sály.
Pri OB sa zriadil divadelný krúžok, ktorý pod vedením Jozefa Mikloviča nacvičil silvestrovskú estrádu a zahral v novej škol. budove v priestrannej chodbe dobrým úspechom.
nahlad_stranky.jpg

Veľmi úspešná bola tiež estráda príslušníkov VB Verejnej bezpečnosti z Bratislavy.
Z týchto dvoch kultúrnych podujatí možno usúdiť, že v Častej je dobrá pôda pre rozvoj kultúrneho života, len primeraný kultúrny stánok potrebuje.
Pri OB účinkuje i novozaložený hudobný mandolínový krúžok 9. ročnej školy, pod vedením Františka Odkladala a Frant. Zatkalíka, učiteľov tejže školy. Ich namáhavá práca bola korunovaná pekným úspechom pri utvorení novej školy, keď mal súbor svoje verejné prvé vystúpenie. Okrem tohto vystúpenia účinkoval súbor i pri viacerých školských a verejných oslavách.

strana279.jpg
Vystúpenie mandolínového súboru pri otváraní novej školy 1. sept. 1962.
nahlad_stranky.jpg

Hudobný súbor trubačskej hudby tohto roku tiež obnovil svoju činnosť po dlhej prestávke nečinnosti. Tento súbor účinkoval dlhé roky ako zbor požiarnikov a mal v minulosti dobré meno. Pre ich zdarný rozvoj dostali primerané miestnosti na Študijnej základine. Je nádej, že OB získa týmto hudobným súborom dobrého pomocníka kultúrneho života v obci.
Matrika obecná v Častej neposkytuje úplné dáta o narodených deťoch, lebo väčšina detí sa narodilo v pôrodnici v Modre a tie nie sú v Častej matrikované. Matrika cirkevná rím. katol.- farského úradu v Častej vykazuje počet narodených a krstených detí 46, spolu s Pílou 52. Zomrelých bolo 13, s Pílou 19 občanov.
Sobášov bolo 24, s Pílou 31.
Celkový počet obyvateľov bolo 2300 v Častej. Oproti minulému roku sa o niečo zvýšil, lebo v roku 1960 bolo zaznamenaných 2207 obyvateľov.
Obec Píla je doposial samostatná, avšak má sa zlúčiť s Častou nie len matrične, ale aj administratívne. Hospodárske zlúčenie s JRD Častá už bolo prevedené a hospodárilo sa spoločne.
nahlad_stranky.jpg

Pekáreň v Častej na výrobu chleba a pečiva vybudovaná bola v tomto roku a daná v marci do prevádzky. Začiatkom výroby javili sa niektoré nedostatky v jakosti chleba a pečiva, ale čoskoro sa pracovníci zapracovali a nedostatky sa odstránili. Takže dnes už výrobky podniku uspokojujú zákazníkov po každej stránke.
Pekáreň má 23 zamestnancov z Častej a blízkeho okolia. Vyrába denne 350-400 q chleba, 15.000 kus drobného pečiva a okrem toho ešte i špeciálne koláče pre obce Častá, Doľany, Píla, Dubová, Štefanová, Budmerice, Vyštuk a Modra. Výrobky sa rozvážajú do menovaných obcí denne autom.
Kameňolom je ďalšim našim podnikom, ktorý vyrába drtený kameň na cesty a na úpravu chodníkov. Veľké množstvo aut, ktoré odvázajú od skoro rána až do noci kameň na stanicu železničnú a na cesty širokého okolia svedčia o tom, že tu beží výroba rýchlym tempom vo dvoch zmenách. Behom roka zamestnávalo sa tu až 60 zamestnancov z Častej a Dolian. Je teda i tento podnik dôležitý z hospodárskeho stanoviska obce, lebo dáva mnohým občanom zárobkovú možnosť.
nahlad_stranky.jpg

Kultúrna vyspelosť a životná úroveň v našom socialistickom zriadení stále stúpa, čo sa prejavuje i na dedine. O kultúrnej vyspelosti občanov svedčí najmä to, že v obci je 380 radio prijímačov zaregistrovaných, na Pilách 107, televíznych koncesií v Častej 110 a na Pilách 29.
Popri tom je v obci jedno kino „Lipa“ kapacitou 175 sedadiel, dobre navštevované. Takže dedina už nie je zaostalou, ale vyrovnáva sa životom mesta. K čomu prispieva i zvýšená výstavba obytných domov a bytová kultúra občanov. K vyrovnaniu kultúrneho života na dedine prispieva i autobusová osobná doprava, ktorá umožňuje rýchly spoj s mestami, potrebný či už pre zárobkovú činnosť, alebo pre návštevu kultúrnych podnikov mesta. Často sa poriadajú podnikmi, alebo kult. inštitúciami výlety pre zamestnancov i zájazdy do divadla. Zmenil sa teda život na dedine a zmenili sa i ľudia.
Zdravotníctvo v našej obci má tiež popredné miesto. Starostlivosť o zdravie človeka v našom štáte je na takom vysokom stupni, že to ani vo vyspelých kapitalistických štátoch niet. Táto zvýšená starostlivosť sa pre-
nahlad_stranky.jpg

javuje hlavne v tom, že už od narodenia sú deti pod stálym dozorom zdravotných zariadení až do vyspelosti, ba i v ďalšom veku na svojom pracovisku.
Vedúcim Zdravotného strediska v Častej je Mudr. Zoltán Lamoš. Do obvodu ZD patria obce Častá, Píla, Doľany a Štefanová. Obvodná zdravotná sestra je Mária Lamošová. V roku 1961 bolo v tomto ZS ošetrených 15,900 chorých, z toho 1386 bolo vonkajšich návštev v rodinách.
Detskú kojeneckú poradňu a poradňu matiek vedie Dr Matulová, det. lekárka a M. Drozdová obv. pôrodná asist. Ženskú poradňu vedie Dr Boris Drahokoupil ženský lekár.
Zubnú ambulanciu vedie Zolán Hagara zubný technik a jedna zdravotná sestra.
Sanitárnu službu s jedným sanitným autom obstaráva Alojz Myslík.
Československý červený kríž odbočka v Častej je veľmi agilným spolkom, ktorý združuje občanov a najmä ženy vo vykonávaní zdravotných služieb pri preventívnych opatreniach a hlavne poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch. Činnosť ČsČK v Častej vykazuje bohatú spoluprácu s občianmi.
nahlad_stranky.jpg

Sväzarm – odbočka v Častej, združuje vyslúžených vojakov a tiež mládež, ktorá má nastúpiť povinnú prezenčnú voj. službu, aby ďalším cvičením i v civilnom živote udržoval vojenskú pripravenosť, zdatnosť a bojovú pohotovosť na obranu vlasti. V zimných mesiacoch usporiadali lyžiarsky výcvik a okresné lyžiarske preteky.
Sväz protifašistických bojovníkov v Častej, každý rok sa pričiní o peknú úpravu pomníka padlých vojakov a prispeje k oslave Slov. nár. povstania 29. aug.
Sväz invalídov v Častej združuje práceneschopných občanov, invalídov a zameriava sa hlavne na pomoc postihnutých občanov pri vybavovaní ich sociálnych podpôr.
Zbor požiarnikov v Častej vykazuje svoju cinnosť v povinných cvičeniach a vo výcviku dorasteneckého oddielu mládeže, ktorý je tiež uniformovaný. S potešením možno konštatovať, že v tomto roku v obci nebolo žiadneho požiaru, bars v celoštátnom meradle ešte vždy je vysoké procento požiarov.
nahlad_stranky.jpg

Spolok záhradkárov v Častej bol založený ešte v minulom roku. Jeho činnosť sa ešte nerozvinula, napriek tomu, že v obci je veľa milovníkov ovocných stromov a pestovateľov.
Záverom prichodí mi ešte povedať niekoľko slov o tom, že medzinárodná situácia v uplynulom r. nepriniesla ľudstvu to, čo očakávalo, pokoj a mier! Berlinská otázka, ako i problém Východného a západného Nemecka ostali nevyriešené a stali sa ohniskom novej vojny a postrachom ľudstva. Sov. sväz hľadá cestu pokojného vyriešenia, ale západné mocnosti tomu prekážajú. Diplomatické zákroky a vyjednávania mnohokrát vyvrcholia do takého nekľudu a napätia, že strhnú i ľud do paniky. Ako sa stalo i u nás v decembri, že panikári vykúpili všetok potravinársky tovar v predajniach, čo vyvolalo na krátky čas nedostatky v zásobovaní. Nervozita sa pominula, Vianoce už boli kľudné a tovaru nadostač. Pravda, vo veľkej miere prispieva k vojnovej psychóze, radio, televízia i denná tlač, ktoré i keď usmerňujú náš ľud k pokojnému životu, nekľud trvá. Preto prichodí nám prácou a budovaním kráčať vpred, kým sa svet nepresvedčí o tom, že ľudstvo si želá pokoj a mier!
Častá 31. dec. 1961.
Edmund Strelka
kronikár.
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online