Články pre kategóriu ‘1961 - 1. časť’

PostHeaderIcon 1961 – 1. časť

Skončil sa prvý rok „Tretieho päťročného plánu“ III. 5 RP. Keď nahliadneme do jeho priebehu vidíme, že to bol rok veľkého rozvoja politickej a hospodárskej sily našeho štátu v ktorom sa v nebývalom tempe menia mestá a dediny budovaním nových tovární, hydrocentrál, železníc, obytných sídlisk, hospodárskych objektov JRD, škôl a kultúrnych domov. Tento nebývalý stavebný ruch a rozvoj priemyslu privádza do údivu i cudzinu. Zo všetkých končín sveta prichádzajú k nám navštevníci presvedčiť sa o životnej sile socialistického štátu, našej Československej socialistickej republiky spejúcej ku komunizmu. V tento rok vstúpila do platnosti nová ústava, novým pomenovaním štátu: „Československá socialistická republika“ „ČSSR“ s novým štátnym znakom.
nahlad_stranky.jpg

Historický významný bol uplynutý rok, v ktorom sa preslávila sovietská veda a získala prvenstvo v dejinách tým, že sovietsky človek letec, major J. A Gagarín prvý prenikol kosmickým korábom „Vostok 1“ do vesmíru a za ním kosmickým korábom „Vostok 2“ kosmonaut major, letec German St. Titov. Tieto lety okolo zemegule predchádzali  lety, sputníkov. Prvý živý cestovateľ vo vesmíre bol pes Lajka zaním pes Bielka a Strelka, ktoré bezpečne prekonali kosmické lety a tak pripravili cestu pre prvé lety človeka. Aj USA robia podobné pokusy, avšak doposial neúspešne. Čo je zjavným dôkazom o raste a sile socialistickej sústavy a v úpadku kapitalismu. Rúcajú sa tiež bašty kolonialismu, africké a indické národy sa oslobodzujú zpod kolniálneho útlaku a zariaďujäú svoje štáty poväčšine na podklade socialistickej sústavy. V mnohých krajinach, ako v Alžírsku, v Kongu vo Vietname boje za slobodu sa ešte neskončili, čo je smutným javom dnešnej doby.
Naša generácia prežíva mnohé vzrušujúce historicky významné udalosti, ktoré znepokojujú ľudstvo a narušujú pokojné spolunažívanie národov.
nahlad_stranky.jpg

Počasie a úroda. Tohto roku malo počasie snáď až nezvyklé výkivy. V zimných mesiacoch v januári a februári bola slabá zima, snehu nebolo, len tak poprášené, takže deti v polročných prázdninách neužili zimné športové radosti.
Jar sa skoro započala, bolo teplo a dobré počasie. Máj bol studený, málo dážda. Jún a začiatok júla už častejšie pršalo, ukazovala sa pekná úroda. Časté malé dážde poškodili vinice. Vystúpila peronospora. Od augusta celú jeseň nepršalo. Bolo sucho. Bola pekná a teplá jeseň, temer krajšia ako leto. Za celý druhý polrok dvakrát pršalo, malá búrka a málo zrážky. Sucho i studne vyprádzdnilo, nemali vody. Suchý rok nepriniesol ani v decembri vlahy, okolo 1. dec. napadol prvý sneh, ale skoro sa stratil.
Úroda obilia bola slabá, nedosiahli sa plánované výnosy. Repa krmná a cukrová následkom sucha sa tiež nevydarila. Jablone nezarodili, len veľmi malo – niektoré druhy, ako čapák a jonathán. Hrušky dali priemernú úrodu, ale šemendzie nezarodili vôbec. Slivky dali tak veľkú úrodu, že sa až stromy dolámali, ale ľudia nemali z úrody radosť.
nahlad_stranky.jpg

Výkupný sklad Jednota prvé polozrelé slivky, zaváračky vykupovala za cenu 1.20 Kčs neskorej za 80 hal, 60 hal. ale po týždni zastavili výkup a slivky vo veľkom množstve zostali na stromoch, opadali a pohnili. Producenti na trhu predávať nesmeli, trhy sú zrušené a tak slivky vyšli na zmar.
Miestny národný výbor v Častej mal v tomto roku 5RP mimoriadne veľké úlohy na vyriešenie zaplánované. Bolo treba dbať hlavne na zvýšenie poľnohospodárskej výroby, urobiť opatrenia na úspešné plnenie plánu, zabezpečiť výstavbu a dokončenie novej 14 triednej základnej deväťročnej školy, vybudovať nový poštový úrad a jednu bytovku so šiestimi dvojizbovými jednotkami. Mimo toho menšie úlohy na okrášlovania obce a miestnych komunikácií.
Škola základná deväťročná v Častej dobudovaná bola podľa plánu do 31. aug 1961 a 1. sept. 1961 odovzdaná bola svojmu účelu. Na stavbe novej školy sa pracovalo i v zimných mesiacoch, pokiaľ to počasie dovolovalo. Intenzívne sa však začalo pracovať až sa oteplilo. Výstavba mala veľmi rýchli priebeh.
nahlad_stranky.jpg

Len tak bolo možné výstavbu v stanovenom termíne dokončiť. V poslednom mesiaci auguste sa pracovalo na dve smeny a dokončenie stavby sa podľa plánu 31. aug. 1961 splnil.
Slávnosť odovzdania školy sa konala 1. sept. 1961 za prítomnosti slávnostných hostí, zástupcov úradov školstva, stavebného podniku, početného obecenstva, učiteľov a žiactva, pred školskou budovou, kde bola postavená veľká tribúna na ktorej zaujali miesta slávnostní hostia.
Kľúče od budovy odovzdal Okresný stavebný podnik súdr. Pavlovi Makošovi riaditelovi školy. Na slávnosti odznelo niekoľko prejavov, v ktorých hodnotená bola práca všetkých činovníkov, ktorí sa na stavbe a jej úspešnom dokončení podieľali. Mnohí z týchto boli odmenení pochvalným diplomom. Slávnosť spestrená bola recitáciou žiačky a hudobným programom mandolínového krúžku žiakov, pod vedením učiteľa Frant. Odkladala a Frant. Zatkalíka.
Kolaudácia školskej budovy sa previedla hneď po slávnosti a potom bola prehliadka školy. Obecenstvo s veľkým uspokojením prijalo tento nový kultúrny stánok, aký naša obec už veľmi potrebovala. Vnútorné zariadenia, priestrannosť chodieb veľmi dobre pôsobila na občanov.
nahlad_stranky.jpg

Pri kolaudácii školskej budovy neboli zistené žiadne závady. Ale keď sa začalo vyučovať, čoskoro sa objavil nedostatok vody, nebolo vody na pití, ani na splachovaní záchodov. A keď sa začalo vykurovať, sa objavil ďalší nedostatok, nebolo vody pre ústredné kúrenie. Táto závada sa ešte stupňovala tým, že v tuchších mrazoch sa nedocielila ústredným kúrením v triedach dostatočná teplota 18º cel., ale iba 5 – 8º C a v prízemí 12 – 14º C. Táto skutočnosť veľmi narusovala vyučovanie. Najprv sa zdalo, že nedostatok vody obmedzuje tepelnosť, ale ukázalo sa, chyba musí byť v montáži. I keď bol suchý rok, škola mohla mať dostatok vody z blízkych pramenov, lebo studne pri domoch majú po celý rok dostatok vody. Robiť nákladné vodovodné vedenie až zo „Základiny študijnej“ nebol ničím odôvodnený, čo sa teraz zjavne dokázalo a uvažuje sa preto ďalším nákladom navŕtať studňu pri škole. Občania včas upozorňovali na nesprávnosť vodovodného projektu, poznajúc kapacitu prameňa studne na Štud. základiny, ale stavebná správa ani iní činitelia neakceptovali namietky občanov a tým zavinili veľký nedostatok zdravotný i hygienický na prevádzke školy. Náprava bude vyžadovať nový náklad finančný. Spomienkové fotografie viď na str. 277
nahlad_stranky.jpg

Základná devätročná škola v Častej mala v škol. roku 1961 tento stav učiteľov:
Učiteľov 23 z toho mužov: 8,- žien: 15
Kvalifikovaných na II. Stupeň 6,- na I. st: 17
Obsadenie tried a počet žiakov:

Bež. č. Trieda Meno učiteľa Počet
žiakov
1. I. a Elena Hochelová 25
2. I. b Anna Kubačová 26
3. II. a Viera Reisenauerová 28
4. II. b Anna Magutová 27
5. III. a Viera Lazarová 28
6. III. b Dominik Mičúnek 28
7. IV. a Viola Singhofferová 22
8. IV. b Mária Zatkalíková 22
9. V. a Anna Filipovičová 29
10. V. b Jolana Milecová 28
11. VI. a Frant. Odkladal 34
12. VI. b Ľudmila Jablonovská 36
13. VII. a Ivan Jablonovský 32
14. VII. b Frant. Zatkalík 30
15. VII. c Anna Šubová 32
16. VIII. a Peter Čsóka 35
17. VIII. b Viera Juricová 35
18. IX. a Edita Klausová 24
19. IX. b Rozália Lukničová 25
20. - Zigmund Gáži -
21. - Jozef Pavlík -
22. riadit. Pavel Makoš -
23. zástup. Samuel Stupavský -

nahlad_stranky.jpg

Počet žiakov školskom roku 1961 – 62 spolu je 546, z toho chlapcov 260, dievčat 286, pionierov 427, v záujmových kružkov 215 ž. Propech žiakov v I. štvrťroku; prospeli 531 neprospeli 29 ž.
Od 1. sept. 1961 umiestnené sú triedy takto: V starej škole je umiestnená II. a – b, III. a b, a IV. a b spolu v šiestich učebniach 6 tried. V novej škole je umiestnených 13 tried.
Bytovky sú ďalšim prínosom stavebného ruchu v obci, ktoré pričinením MNV sa vybudovali oproti starej školy vo farskej záhrade. Je to objekt so šiestimi dvojizbovými bytmi s celým konfortom, vyhovujúci rodinným potrebám. Byty majú slúžiť hlavne pre učiteľské rodiny, aby učitelia nemuseli cestovať a bývali v obci. svojho pracoviska. Doteraz viac ako polovica učiteľov býva mimo obce, denne cestujú, čo im prekáža vykonávať politicko – kultúrnu činnosť.
Poštový úrad sa stavia vedľa starej školy a bude tiež dôležitou novostavbou v obci hlavne preto, že pošt. úrad dostane vhodné umiestnenie. Budova bude dokončená až v roku 1962.
nahlad_stranky.jpg

Výstavba obce dosiahla v tomto roku veľmi pekné výsledky zásluhou agilných pracovníkov na MNV a rady MNV a tak vynahradili to, čo minulé roky zameskali. Vybudovala sa pekná a učelne vybavená 14. triedna základná devätročná škola, obytný dom so šiestimi konfortne vybavenými rodinnými bytmi, a nová budova pre poštový úrad. Mimo týchto stavieb prevedené boli nákladné úpravy na cestách a na okrášlenie obce.
Výstavba obce získala úspechy aj výstavbou mnohých súkromných rodinných domov a prestavbou – adaptáciou starých domov, lebo dnes už je bytová kultúra i na dedine tak vyspelá a ľudia primerane tak náročný, že sa už neuspokojujú bývaním minulých čias. Hygienické bývanie je už dnes samozrejmou požiadavkou.
Pre družstevnú výstavbu sa tiež robil nábor, ale dosiaľ nebolo dostatočného pochopenia a záujem občanov. V mestách však má družstevná výstavba veľky úspech, ani nestačia záujem uchadzačov uspokojiť, pritomvšetkom, že podiel na dvoj – troj izbový byt činí 25 – 30 tisíc Kčs.
nahlad_stranky.jpg

Plénum Miestneho národného výboru zasadal pravidelne za účasti členov a prizvaných predsedov miestnych spolkov a organizácií. Na zasadaniach sa prejednávali všetky verejné záležitosti obecné a prijaté uznesenia vydané boli na realizovanie jenotlivým zložkam, alebo členom pléna. Plnenie uznesení bolo kontrolované. Prijaté uznesenia boli riadne plnené. Iba uznesenie o predčasnom plnení III. 5RP za 4 roky a získanie potrebného počtu stavebníkov pre družstevnú výstavbu sa nesplnil. Účasť na zasadaniach bola priemerne 85 %. Živé diskusie na zasadaniach svedčia o tom, že občania prejavujú záujem o verejné obecné záležitosti.
Rada MNV v Častej mala v tomto roku dobrú schôdzkovú činnosť, lebo musela mnohé vážne problémi riešiť a to hlavne v súvislosti mimoriadne veľkým stavebným ruchom v obci. Zabezpečenie úloh na hladký priebeh stavieb, ciest a mnohých problémov iných, dalo mimoriadne mnoho práce a vyžadovalo veľké úsilie členov rady. Úspešné splnenie úloh, hlavne na poli výstavby si zasluhuje mimoriadne ocenenie celého občianstva.
nahlad_stranky.jpg

Plánovacia komisia pri MNV mala päť členov z radu poslancov a jedného aktivistu. Nakolko táto komisia bola iba 30. VI. schválená svoju činnosť osobitne bude podľa svojho plánu prevádzať až v roku 1962. Dotiaľ sleduje činnosť a prácu finančnej komisie.
Poľnohospodárska komisia pri MNV bola od 1. VII. 1961 zreorganizovaná a podľa nového zloženia je 10 členná, dvaja aktivisti. Z počtu a radu poslancov je členom komisie 5 poslancov. Komisia si riadne plnila plán schôdzok na ktorých bola 70 % účasť. Komisia usmerňovala prácu a zabezpečovala plnenie úloh v poľnohospodárskej výrobe. Zistila aj nedostatky a hlavne v tom, že nie je zabezpečená dostatočná zásoba šťavnatého krmiva, ktorou by sa zvýšila dojivosť kráv a produktivita mlieka a rast dobytka.
Komisia pre výstavbu, okrášlovania obce a bytová pri MNV. Táto komisia pozostávala z 9 členov z ktorých sú 4 poslanci MNV a 4 aktivisti. Zasadala pravidelne podľa plánu činnosti. V tomto roku mala bohatú činnosť, lebo zabezpečovala plnenie plánu
nahlad_stranky.jpg

výstavby novej školy, bytovky, budovy pre poštový úrad, podávala návrhy a povolenia na výstavbu rodinných domov. Úpravu ciest a okrášlovanie ulíc mala tiež na starosti. No, úpravou hlavnej ulici „1. mája“ priestranstva od novej školy až po „Hoštáky“ sa urobilo málo, neboli finančné prostriedky.
V individuálnej výstavbe bolo rozostavených 57 rodinných domov z ktorých 50 sa dostavilo, na ktoré vydala komisia obyvacie povolenia. Zostalo ku koncu roka 7 nedostavených rodinných domkov.
Okrášlovanie obce pokračuje veľmi pomali, niet dostatočnej ochoty u občanov, nechcú sa zapojiť do brigádnickej práce. Priestranstvo svojou svahovitou polohou a pekným stromoradom 30 ročných orechových stromov od novej školy až po uličku JRD pôsobilo dobrým dojmom, už samo-osebe tvorilo park, len zemnú úpravu vyžadovalo. Lenže činitelia MNV v stromoch videli prekážku pri úprave parku priestranstva a rozhodli stromy výkácať, čo sa aj previedlo brigádne na štátny sviatok „v Deň znárodnenia“ za malej účasti brigádnikov, lebo občania si nepriali likvidáciu stromovej aleji. Nebola to prvoradá úloha, na to bolo času!
nahlad_stranky.jpg

Teraz je tu neupravená holota – púšť, k čomu patrí aj rozkopaná neupravená blatistá a nesjazdná cesta, ktorú rozkopali v januári t. r. pri kladení vodovodných rúr, neúčelného vodovodu zo Študijnej základiny do novej školy. Bude treba veľkého finančného nákladu a mnoho práce a brigádnických hodín, aby sa táto pekná časť obce dala do poriadku.
Komisia pre obchod má 7 členov a troch aktivistov. Z toho sú 4 poslanci MNV. Komisia plnila svoju úlohu dľa pracovného plánu a riešila otázky zlepšovania služby v obchodoch, predajniach a v bufetoch.
Na návrh komisie zrušené bolo pohostinstvo pri MNV a miesto toho zriadila „Jednota“ bufet, predajom rôznych pochútok, limonád, občerstvujúcich nápojov a cukroviniek.
Prevádzala komisia i námatkové kontroly v predajniach, zisťovala nedostatky a riešila i mnohé sťažnosti občanov.
Komisia v dohode s občianmi určovala otváracie a zatváracie hodiny v predajniach a vôbec celú svoju činnosť zamerala na zlepšenie predaja k spokojnosti občanov.
nahlad_stranky.jpg

Kultúrno osvetová a školská komisia pri MNV mala 8 členov a 4 aktivistov. Komisia mala v tomto funkčnom období viacej práce so stavbou novej 14 tried základnej devätročnej školy. Organizovala brigády na stavbu školy a pripravila program na slávnostné odovzdávanie školskej budovy. Sledovala činnost školskej stravovne a miestneho kina.
Komisia oživila činnosť obecnej knižnice, ktorá už druhý rok nebola v činnosti, lebo nemala svoju miestnosť, lebo budovu OB osvetovej besedy, teda i knižničnú miestnosť používala stavebná správa. Teraz však ku koncu roka dostala obecná knižnica vhodnú miestnosť na Študijnej základine a tak obnovená bola jej činnosť. Treba podotknúť, že budovu študijnej základiny dostala obec do svojej správy a užívania, kde sa má vybudovať kultúrne stredisko a klubovne pre ČSM Československú mládež v Častej.
Komisia pre občianské záležitosti pri MNV má 7 členov a 5 aktivistov. Pracovala podľa určeného plánu a na svojich schôdzkach riešila otázky hlavne pri sobášnych aktov, ako zvýšiť ich dôstojnosť a slávnostný ráz. Previedla niekoľko gratulácií v rodinách pri príležitosti jubilejného sobáša a narodinín.
nahlad_stranky.jpg

Komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť pri MNV má 7 členov a 5 aktivistov. Pracovala pravidelne podľa svojho pracovného poriadku. Na svojich zasadnutiach riešila otázky premávkovej bezpečnosti na cestách, rozkrádania národného majetku, používania nadmerného množstva alkoholových nápojov a občianské spory.
Komisia má zákonom stanovenú rozšírenú právomoc riešiť previnenia a priestupky spáchané v našej obci. V našom okrsku verejnej bezpečnosti, ktorého zmocnencom je Kazimír Choluj vynaložilo sa veľké úsilie prednáškami, filmom a presvedčovaním vychovať občanov pre premávkovú disciplínu a tak predísť cestným nehodám a zmenšiť počet dopravných nehôd. Napriek tomu štatistika úrazovosti je nie len v celoštátnom meradle neúmerne veľká, ale i v našom okrese Bratislava – vidiek. V tomto roku bolo spáchaných ceľkom 340 dopravných nehôd, pri ktorých prišlo o život 17 osôb, 274 osôb bolo ťažko, alebo ľahko zranených. Hospodárska škoda následkom dopravných nehôd činí 767,200.- Kčs. Do tohto počtu dopravných nehôd sme v obci Častá prispeli s 11 prípadmi.
nahlad_stranky.jpg

I keď smrteľným úrazom nedošlo, predsa nehody v troch prípadoch zanechali trvalú invaliditu. Smutným javom je, že dopravné nehody z roka na rok stúpajú. V roku 1959 boli 2 dopravné nehody,- 1960 boli 4,- a v roku 1961 až 11.
Príčiny nehodovosti sú, na prvom mieste neprimeraná rýchlosť, potom alkohol a nepozornosť pešich chodcov.
V okrsku VB Častej bolo v roku 1961 spáchaných previnení 27,- priestupkov 52,- z toho 29 pre dopravu. Blokove bolo pokutovaných 45 osôb. Z toho 28 previnení posúdili nadriadené úrady.
Zdravotná komisia pri MNV bola spojená s komisiou sociálneho zabezpečenia a len v druhom polroku začala samostatne svoju činnosť prevádzať. Členovia komisie majú svoju činnosť zameranú hlavne na verejnú hygienu v obci a najmä vo verejných inštitúciach, ako školy, pohostinstvá a verejné predajne. Komisia organizovala verejné prednášky o Sabinovej očkovacej látky proti detskej obrne a rad ďalšich zdravotných prednášok v škole pre žiakov, a o zbere liečivých rastlín. Prednášky mala Adriena Kálna lekárnička v Častej.
nahlad_stranky.jpg

Komisia pre cestovný ruch pri MNV má 5 členov riadnych a 3 aktivistov. Komisia sa pravidelne schádza podľa stanoveného pracovného plánu a riešila mnohé nedostatky obci a na hrade Červenom Kameni z hladiska cestovného ruchu. Počet návštevníkov hradu a štátneho múzea z roka na rok stúpa. V tomto roku navštívilo štátne múzeum tisíc osôb tisíc výletníkov. Pre takýto cudzinecký ruch nie je dostatočne zariadená noclaháreň, aby uspokojila návštevníkov a preto komisia sa pričinila, aby sa vybudovali drevené chati pre spoločné ubytovanie. Komisia sa venovala i úprave vonkajšieho priestranstva a jej pričinením odstránené boli porúcané maštale, ktoré veľmi narušovali pekný vzhľad. Urobené boli i niektoré hygienické opatrenie najmä pre odstránenie smetiska a čistote záchodov. Nedostatok vody je stále problémom na hrade a v reštaurácii a komisia stále robí zákroky na vyriešení tejto otázky. Vyriešili sa i mnohé drobné otázky na zlepšenie a k spokojnosti návštevníkov.
nahlad_stranky.jpg

Komisia sociálneho zabezpečenia pri MNV zasadala podľa plánu práce. Má celkom 7 členov a 5 aktivistov. Z toho počtu sú traja poslanci pléna MNV. Účasť členov komisie na poradách je 100 %- na.
Na svojich zasadnutiach komisia prejednávala došlé žiadosti o sociálny dôchodok, jednorázové výpomoci, spoločné stravovanie, zvýšenie dôchodku a podobné sociálne otázky občanov.
Aby funkcionári tejto komisie predseda a tajomník v plnej miere mohli napomáhať činnosť komisie, prevedená bola instruktáž týchto. Komisia má zákonom rozšírenú právomoc, rozhoduje o predložených žiadostiach, poťažne podáva návrhy. V tomto roku mala za úlohu vyriešiť a vôbec zlikvidovať nedoplatky na národnom poistení, ktoré vznikli od roku 1948 až doteraz. Takýchto prípadov vybavených bolo 53, z ktorých niekoľko občanov pohľadávky vyplatili, aby nadobudli nárok na sociálny dôchodok a v niekoľkých prípadoch bol daný návrh na odpis s patričným odôvodnením. Toto socialne zariadenie vo veľkej miere uspokojuje zostárlych občanov, lebo sa nemusia báť o svoju budúcnosť, že na starobu  bude ich údelom žobrácka palica, ako za kapitalizmu.
nahlad_stranky.jpg

Výbor žien VŽ pri MNV v Častej má 17 členiek a 34 aktivistiek. Celoročná činnosť VŽ bola riadená a vykonávaná podľa pracovného plánu. Zasadal jeden krát mesačne. Na svojich poradách riešili mnohé verejnoprospešné otázky, ktoré napomáhali hospodársky a kultúrny rozvoj obce. Účinne napomáhali plniť plán JRD tým, že sa brigádne zapojili do nárazových poľných prác, ako do zberu sena, žatvy a mlatby. Zapojili sa i do zberu vajec, chodili po občanoch a zbierali úpisy na dodávku. Brigadne pracovali členky VŽ aj na novej škole.
Pri tom nezabúdali ani na kultúrny život. Usporiadali besedy o rôznych knihách, spoločenské večierky a zájazd do kina na širokouholný film do vzorového kina v Modre.
Členky VŽ sú činné aj v ostatných organizáciach a to ako poslankyne na MNV, funkcionárky Československého červeného kríža, Združenia rodičov a priateľov školy. Ťažko vymenovať všetku prácu VŽ na ktorej sa nežistne podieľajú a za ktorú si veľké uznanie verejnosti zasluhujú. Ich činnosť bola v uplynulom roku veľmi bohatá a prispela k upevneniu politic. a hopod. života.
nahlad_stranky.jpg

Komisia rozpočtovo – finančná pri MNV má 7 členov a 5 aktivistov. Členovia komisie kontrolovali hospodárenie údržbárskeho strediska pri MNV a školskú stravovňu. Sledovali plnenie plánu finančného a vôbec hospodárstvo MNV. Podieľali sa na zostavovanie rozpočtov pre budúci rok. Celkove si komisia plnila svoju funkciu dobre.
Záverom o činnosti jednotlivých komisií pri MNV v Častej možno povedať, že boli dobrými pomocníkmi MNV a plnili svoje úlohy dobre a prospešne pre rozvoj našej obce.
Údržbárske stredisko pri MNV v Častej malo v tomto roku tieto profesie:
1. stolárstvo s 1 stálym zamestnancom,
2. holičstvo 1 stály zamest. a 1 upratovačka,
3. murárstvo s 4 stálymi zamestnancami
4. maliarstvo s 2 stálymi zamestnancami
5. pílenie dreva s 1 úväzkovým zamestnancom
6. dámske krajčírstvo s 8 úväzkovými zamestnancami
7. elektrikárstvo s 2 úväz. zamest.
8. sklenárstvo s 1 úväz. zamest.
9. kaderníctvo s 1 úväz. zamest.
10. kancelária má 3 stálych zamestnancov, z toho 2 zamestnanci pracujú na čiastočný úväzok a 1 upratovačka na úväzok.
Zamestnancov spolu je 24,- z toho 8 stálych, a 16 úväzkových.
nahlad_stranky.jpg

Finančné hospodárenie údrzbárskeho strediska vykazuje nasledovné výsledky za rok 1961:
Celkové príjmy za služby obyvateľstvu      435,115.- Kčs
Celkové výdavky                                         370,874.- Kčs
Čistý zisk vykazuje                                        64,240.- Kčs
Do doplnkového rozpočtu odvedené             20,000.- Kčs
Zásoba materiálu ku dňu 31. XII. 61             15,388.- Kčs
Inventárne krátkodobé predmety                     4,983.- Kčs
Na mzdy bolo vyplatené                               135,495.-Kčs
Kanclar. výdavky a mzdy                               26,015.- Kčs
Národné poistenie                                           14,168.- Kčs
Údržbárske stredisko dobre plní svoje poslanie, má uspokojujúce finančné výsledky a účinne napomáha rozvoj socializácie v obci. „Fušerstvo“ tojest vykonávanie služieb obyvateľstvu na „čierno“ ešte stále nevymizlo a to čiastočne z tej príčiny, že jednotlivé profesie a celé údržbárske stredisko nemá svoje prevádzkové miestnosti, kde by sa sústredili jednotlivé profesie a tiež i úrad ÚS.
Akcia „Z“ v roku 1961 nevykazuje veľké úspechy a to z toho dôvodu, že okresný nár. výbor nepridelil obci finančné prostriedky na tento cieľ. A tak priestranstvo
nahlad_stranky.jpg

na hlavnej ulici od novej školy až po potok Mraznickej ulici ostalo rozkopané a neupravené. Od potoka až po Zámockú ulicu sa priestranstvo čiastočne upravilo. V snahe, zabezpečiť dokončenie týchto prác v r. 1962 MNV vytvoril doplnkový rozpočet vo výške 30,200.- Kčs. Z tejto sumy zakúpené boli dláždice na chodník, vybudoval sa most na ulici Sokolskej (Pažiť) zakúpené boli betonové rúry na kanalizáciu. Upravená bola cesta na Záhradníckej ulici, Ružovej ul. a Podhorskej ul. Takže suma zaistená v doplňkovom rozpočte sa vyčerpala na uvedené nákupy a opravy ulíc a ciest.
Tu treba pripomenúť, že mnohé nedostatky v úprave obce a nutné opravy vznikajú v súvislosti so stavbou novej školy, bytovky a nového poštového úradu a to tým, že stavebná správa rozkopáva ulice ako Záhradnícku, po ktorej kladené bolo kanalizačne potrubie a taktiez i cez Pažiť. Podobne rozkopaná bola i ulica 1. mája, od novej školy až po študijnú základinu, tu zase položené bolo vodovodné potrubie pre novú školu. Záhradnícka ulica už bola opravená. Ulica 1. mája v spomenutom úseku je zničená čaká na akciu „Z“.
nahlad_stranky.jpg

Finančný plán a hospodárenie MNV v Častej ku dňu 31. dec. 1961.

Druh rozpočt. položky: Rozpočet: Výsledok:
Príjmy rozpočtové 545,700.- 511,168,45
Prenesenie z iného rozpočtu 4,000.- 4,000.-
Príjmy rozpočtové 549,700.- 515,168.45
Vodné hospodárstvo 2,300.- 2,316.-
Miestne komunikácie 37,100.- 35,667,08
Materská škola 6,100.- 6,100.-
Všeobecne vzdelávacia šk. 144,600.- 144,604.-
Školská jedáleň 61,200.- 55,042,74
Učebné potreby pre žiakov 29,600.- 29,553
Osvetová činnosť 3,100.- 2,565,18
Kino 57,400.- 51,650,95
Úhrnom kap. 14 302,200.- 289,556,65
Vnúrorná správa 500.- 480,80
Komisia pre obč. záležit. 1,200.- 736,02
Poslanci nár. výboru 51,100.- 51,062,70
Správa MNV 42,600.- 42,547,91
Úhrnom 95,400.- 94,826,63
Priame príjmy spolu 338,700.- 293,565,30
Príjmy z vyššieho rozp. ONV 136,100.-
Rozpoč. príjmy spolu 474,800.- 429699,34
Úhrnom príjmy 545,700.- 514,846.-
Čerpané z doplň. rozpoč.
Na oslavu MDŽ 1,350.- 1,345.-
Zakúpenie mopedu bicykel 1,500.- 1,500.-
Oprava bytov 24,180.- 17,836.-
Oprava motorky 1,600.- 1,563.-
Oplotenie materskej školy a hojdačky 3,000.- 3,000.-

nahlad_stranky.jpg

Jednotné roľnícke družstvo v Častej JRD vo svojej výročnej zpráve prednesenej na výročnej schôdzi členskej, sebakriticky hodnotí priebeh roku 1961, poukazuje na vážne nedostatky v poľnohospodarskej výrobe. Poukazuje na nízku uroveň riadiacej a organizačnej práce a konštatuje, že dosiahnuté výsledky v poľnohospodárstve nie sú úmerné k možnostiam a to preto, že členovia nevyvinuli dostatočné úsilie na plnenie plánu a k zabezpečeniu rozvoja poľnohospodárskej výroby. Nebola dostatočná pozornosť venovaná rastlinnej výrobe, nebol dostatočne využitý pôdny fond. Družstvo sa neorientovalo dostatočne na zabezpečenie hodnotných krmív a hlavne šťavnatých na dosiahnutie krmivovej sebestačnosti. Nebola tiež dostatočná starostlivosť na zlepšenie a zkvalitnenie úrodnosti pôdy. Toto sú nesplnené hlavné požiadavky 1. roka III. 5RP, ktoré vyplývajú z toho, že naši členovia JRD, až na malé výnimky, svoje záujmy nestotožňujú so záujmami družstva a celej socialistickej spoločnosti a nemajú dosť úzky vsťah k socialistickému vlastníctvu. Pracovná morálka tiež nebola na patričnej výške, čo zapríčinilo členom družstva veľké ztraty finančné a tak i zníženie pracovných jednotiek, poťažne ich finančnej hodnoty.
Ako príklad uvádzam zber zemiakov,
nahlad_stranky.jpg

ktoré vyorávali pluhom, avsak v zemi ostalo ešte také množstvo, čo sa ukázalo pri druhej oračke, že zber by sa bol vyplatil. Na to sa už nedbalo. Tak isto škody sa narobilo i pri zbere sena, ktoré sa brigádne zhrabalo, ale tak zle zastohovalo, že v nútri zhnilo. Ba i na poli a veľké plochy sena ostali nepokosené a takto sa krmovinová základňa ochudobňovala. Následok toho je nedostatočné krmenie rožného statku, slabý rast mladých chovných teliat a slabá dojivosť kráv. Vinice neboli riadne v agrotechnických lehotách obrobené, následkom toho aj veľká neúrodnosť bola, čo vo veľkej miere zapríčinilo neplnenie finančného plánu družstva. Maštalný hnoj tiež nebol včas a podľa potreby vyvážaný na polia, ale hromadil sa pri maštaliach, miesto toho, že by sa pôda skvalitňovala a urodnosť zlepšovala. A tak by sa dalo ešte veľa nedostatkov zo života uplynulého roka v našom JRD pripomenúť.
Treba však spravodlivo zvážiť i to z čoho tieto nedostatky vyplývajú. Je to v prvom rade veľký nedostatok mladých pracovných síl. Členovia sú poväčšine starší ľudia vo veku 50 – 60 r. ba i viac. Mládež sa orientuje len
nahlad_stranky.jpg

na priemyselnú výrobu, len veľmi malé percento ostáva v poľnohospodárstve. Omladenie družstiev všeobecne robí starosti a preto sa vedie veľká akcia na úplné zmechanizovanie poľnohospodárskej výroby, aby z družstiev vznikli veľké poľnohospodárske závody na dedine, ktoré by poskytovali možnosť riadneho zárobku, ako fabriky v meste.
Pôdny fond obhospodárovanej plochy v roku 1961 vykazuje celkom 586 ha poľnohospodárskej pôdy. Z toho je ornej 339.24 ha, záhrady 36.27 ha, ovocné sady 9.66 ha lúky 155 ha, pasienky 9.34 ha, a vinice 36.49 ha. Na poliach sa malo vyrobiť:

Druh výroby: Plán: skutočnosť:
Pšenice z 1 ha 23 q 17 q
Raž z 1 ha 20.5 q 15.40 q
Ostatné zrnoviny 7.- q 9.76 q
Kukurica v zrne 130.- q 100.- q
mak 8.9 q 5.27 q
Repka olejná 38.- q 32.- q
Zemiaky 250.- q 300.76 q
Hrozno 1,500.- q 314.- q
Seno 110.- 110.- q
Tržby z ratlin. výroby Plán v Kčs skutočnosť
Tržba z ratlin. výroby 1.388,000.- 626,765,58
Schodok 761,234,42
Tržby z polí a lúk 302,000.- 212,224,46
Schodok 89,775,56
Tržby zo zeleninár. záhrady 78,000.- 26,441.78
Schodok 51,558.22
Tržby zo sadov a viníc 1.008,000.- 388.299.34
Schodok 620.700.66

Z uvedeného prehľadu vidieť, že úlohy
nahlad_stranky.jpg

státneho nákupu boli splnené, avšak tržby docielené neboli, pretože sa nedosiahli hektárové výnosy a prečerpali sa v rastlinnej výrobe pracovné jednotky.
Plán na pracovné jednotky    33.170 Pj
Skutočnosť, prečerpané Pj     36.184 Pj
Na katastrofálnu neúrodu viníc malo vplyv nie len nepriaznivé počasie, ale tiež sami družstevníci, lebo nebol včas prevedený postrek viníc a vinice neboli od roku 1957 hnojené.
Živočíšne výroba v JRD vykazuje tento výsledok za rok 1961.

Druh: Plán: Skutočnosť:
Hovädzí statok
Hovädzí statok z toho
445 kus
-
416 ks
kráv 77 ks
Ošípané
Ošípané z toho prasníc
400
-
330 ks
- 67 kus
Hydina
Hydina z toho kohútov
1.300 kus
-
1304
- 68 kus

Dodávkové povinnosti voči štátu:

Jatočné hov. mäso 300.- q 313.- q
Chovné jalovice predaj 247,84 q 247.- q
Ošípané 212- q 269.49 q
Odstavčatá - 59.12 q
Mlieko 97.000.- lit 129,091.- lit
Vajcia hydina - 10.75 q
Vajcia vajcia 71,000.- ks 103,479. kus
Tržby zo živočíšnej výroby v Kčs
Plán živočíšnej výroby 1,342,000.- 1.475,311.02
Plán prekročený 133,311.- -

nahlad_stranky.jpg

Na plnení plánu v živočíšnej výrobe má zásluhu kolektív pracujúci v živočíšnej výrobe.
Investíčna výstavba splnila plánované úlohy na 100 % a vybudovala tieto objekty:

Druh: Kčs
Mechanizačná dielňa 57,740.-
Mostná váha kapacitou 250 q 17,964.-
Sušiareň na 5 vag. kukurice 14,202.-
Odchovňa mladého dobytka na 120 kus. 188,623.-
Oplotenie objektov JRD v dĺžke 1.600 m 40,325.-

Mechanizačná dielňa má 7 kolových traktorov, 2 pásové traktory, 1 nákladné auto a 8 trakt. vlečiek. Stav traktorov je veľmi zlý, časté poruchy vyžadovali miesto plánovaného nákladu 86,000.- Kčs až 198,000.- Kčs. Taktiež spotreba pohonných látok sa zvýšila oproti plánu 87,000 Kčs na 120,000 Kčs.
Rozdelenie čistých peňažných príjmov po odpočítaní nákladov z tržieb zostalo na rozdelenie 1.322,633.- Kčs previedlo sa takto:

Druh finančných fondov Kčs
Prídel nedeliteľnému fondu 94,956.-
Prídel sociálnemu fondu 54,050.-
Členom na lpracovné jednotky 924,857.-

Celkový počet pracovných jednotiek bol 86,640.- takže na jednu praconú jednotku pripadne v peňazoch 10,67 Kčs a v naturáliach v hodnote 0,62 Kčs.
nahlad_stranky.jpg

Plnenie plánu v pracovných jednotkách je našom JRD v tomto roku neuspokojivý. Za rok 1961 plánované bolo 74.000.- Pj
vyčerpaných bolo      86,641.- Pj
prečerpaných bolo     12,641.- Pj
Z tohoto vážneho ukazovateľa vysvitá, že pracovná morálka nebola na dostatočnej výške, ani produktivita práce, čo poškodilo členov družstva a lepšie finančné výsledky a tiež spokojnosť členstva.
Súpis hospodárskych zvierat v obci Častá ku dňu 30. júna 1961.

Dorábateľ Hydina Husi Kozy Kone ošíp. hoväd. statok z toho kráv
JRD 2998 16 494 449 77
JRD členov. 1424 142 87 1 138 57 38
Súkromné hosp. 1111 166 89 - 132 22 11
Bezzemkovia - - - - - - -
Spolu 5538 308 176 17 764 528 126

Súpis hospodárskych zvierat v obci  ku dňu 31. decembra 1961.

Dorábateľ Hydina Husi Kozy Kone ošíp. hoväd. statok z toho kráv
JRD 1453 - - 16 334 413 86
JRD členov. 798 13 61 - 91 51 31
Súkromné hosp. 785 11 87 - 61 27 -
Bezzemkovia - - - - - - -
Spolu 3036 24 148 16 486 491 117

nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online