Články pre kategóriu ‘1962 - 2. časť’

PostHeaderIcon 1962 – 2. časť

Výbor žien

Výbor žien pri MNV bol popri ostatných komisiach tiež dobrým pomocníkom, lebo jeho členky sa zapájali do všetkých verejno prospešných prác a činnosti, kde to len potreba vyžadovala. Mal 17 členný výbor a okrem toho 34 aktivistiek. V priebehu roka bola ich činnosť riadená výborom, ktorý pravidelne mesačne raz zasadal a riešil úlohy, ktoré mu boli zverené. Hlavne pri brigádnickej pomoci pri špičkových prácach JRD a pri zabezpečovaní nákupných úloh mlieka a vajíčok vyvinul veľkú a príkladnú aktivitu. Príkladná bola činnosť členiek i pri verejných prácach na okrášľovaní obce. Čo iste vrhá pekné svetlo na naše matky – ženy, ktoré pri plnení svojich rodinných povinností, najdú si čas i pre verejnú činnosť, aby splnili svoje úlohy, dané smernicami strany a vlády, ako i miestnym národným výborom.
Výbor žien nezabúdal ani na kultúrnu a zábavnú činnosť. Usporiadal behom roka zájazd na Medzinárodný veltrh do Brna, zájazd do Národného divadla v Bratislave a usporiadal i pekný spoločenský večierok na hrade Červený Kameň v restaurácii.
Snáď za vrcholnú kultúrnu akciu možno považovať peknú slávnosť usporiadanú 8. marca na Medzinárodný deň žien, ktorá sa konala v preplnenej sále kina za veľkého počtu návštevníkov. Pekný kultúrný program predniesla materská a deväťročná škola a slávnostný príhovor predniesol predseda MNV Michal Rybárik. V prívete srdečne pozdravil všetky matky – ženy, ktorým sa venovala táto slávnosť a tento deň, a zhodnotil význam poslania dnešnej matky – ženy. Zvlášť vyzdvihnuté boli mnohodetné matky, ktoré miestny národný výbor obdaril pamiatkovými dárčekmi a živými kvetmi. Pekná a dojímavá
nahlad_stranky.jpg

slávnosť zanechala u obecenstva hlboký dojem. 8. marec Medzinárodný deň žien je už dnes tradičným dňom nie len u nás, ale v celom tábore socialistických krajín a hlboko zakotvil v srdciach našich rodín.

Údržbárske stredisko

Údržbárske stredisko pri MNV má také isté prevádzkárne, ako v minulé roky a poskytuje služby obyvateľstvu a sociálnemu sektoru, ale ešte nie v plnej spokojnosti, lebo nemá ešte vybudované stále stredisko, riadne sklady a stále pracovné sily.
V roku 1962 dosiahlo ÚS tieto finančné výsledky:

Ukazovateľ Skutočnosť Kčs Rast oproti r.1961 Poznámka:
Tržby celkom 593.873.- 36.40 %
z toho obyvateľstvu 332.770.- 12.10 %
Vyplatené mzdy 169.742.- 46.50 %
zisk 87.296.- 36.-

Bilancia ÚS vykazuje dobré finančné výsledky a v značnej miere pripomáha plniť úlohy MNV pri rozvoji našej obce. A to hlavne pri rozširovaní elektrickej siete, ciest, vodných tokov a verejných studní, kanalizácie atď. ktoré sú potrebné pri stálom a zvýšenom stavebnom ruchu v obci. Tieto výdavky sú hradené zo zisku ÚS, pokiaľ rozpočtová úhrada nestačí, alebo je vyčerpaná.

Základná 9 roč. škola.

Základná deväťročná škola v Častej prvý rok strávila v novej školskej budove, ktorá svojou architektúrou, umiestnením a krásnou polohou dávala oprávnenú nádej, že bude dobrým pracoviskom našich učiteľov a žiakov. Nemalú radosť mali žiaci i rodičia detí, keď sa do novej školy nasťahovali a na ktorú už dlhé roky čakali. V čase letnom a jesennom si aj pochvaľovali umiestnenie v novej škole. Ale keď prišla zima sa nálada zmenila, lebo od decembra až do jari neúprosná zima lomcovala s našími detmi,- žiakmi,- i učieľmi, lebo ústredné kúrenie nedáva
nahlad_stranky.jpg

dostatočnú teplotu minimále 18º aká má byť, ale iba 12 – 14º celzia v prízemí, a na poschodiach ešte menej 8 – 10º, pri vonkajšej teplote –5 –10º pod nulou. Príčina tohto neutešeného stavu je asi inštalačná závada, ktorá sa má odstrániť čo najskôr, lebo pri takej nízkej teplote musia žiaci i učitelia v zimných kabátoch pracovať, aby 5 – 6 hodín vydržali v nedostatočne vykurených triedach. Ďalšia vážna závada je tá, že škola nemá dostatok vody na splachovanie záchodov a pitnej vôbec nemá. Na pléne „Zdrúženia rodičov a priateľov školy“ boli tieto nedostatky ostro kritizované, veď ide o zdravie žiakov a učiteľov a na základe toho, i riaditeľstvo školy urobilo patričné kroky a žiadalo nápravu a odstránenie týchto spomenutých a vážnych závad. Žiaľ, nevedno, k náprave nedošlo. Takže keď uderila a nastala tuhá a skorá zima už v decembri, musela sa škola vysťahovať do starej školy 6 triednej a do pomocnej školy v bývalom notárskom úrade a tam aj prezimovali a vyučovali vo dvoch zmenách. Toto opatrenie si vyžadoval i nedostatok kuriva, najmä uhlia.

Počet učební.

V novej školskej budove je v prevádzke 14 učební a v starej 6 učební. Škola mala v tomto roku 1961 – 62 19 tried z toho 10 pre 1 – 5 ročník,- 9 pre 6 až 9 ročník. Počet učiteľov pre 1 – 5 roč. je 10 a pre 6 až 9 tried II. stupeň 15 učiteľov. Z toho počtu 9 učit má predpísanú kvalifikáciu pre druhý stupeň, dvaja, absolventi školenia pre politechnickú výchovu a a 2 sú dialkove študujúci.
Školu navštevuje celkove    žiakov z toho z pridelených Doľany   , Píla   Dubová  .
Žiaci z uvedených obcí dochádzajú s autobusom do školy a tiež i domov. Autobusový cestovný poriadok je k tomu upravený.
nahlad_stranky.jpg

Počet učební vyhovuje pre riadnu výučbu, avšak pridelením žiakov z Dubovej sa počet tried o 1 triedu zvýšil a tak prechodne sa použiva špeciálna trieda pre chemiu a fyziku ako normálna trieda, čo je do istej miery nesprávne. Okrem tohto nedostatkom školy je i to, že nemá telocvičňu, ani dvor upravený na telesnú výchovu, nemá miestnosti na politechnickú výchovu ba ani potrebného strojového zariadenia.

Prospech žiakov

Priemerný počet žiakov na jednú triedu pripadá      . Prospech žiakov v školskom roku 1961 – 62 bol dobrý, ba až veľmi dobrý, lebo vykazuje iba 2.30 % neprospievajúcich,- prepadávajúcich žiakov. Žiaci i v tomto roku dostali všetky učebné pomôcky zdarma. Učebnice a pomôcky mali všetky žiaci k 1. sept. pripravené a rozdelené.

Finančné prostriedky

Finančné prostiedky pre školu má na starosti MNV. Túto úlohu splnili dobre, škola bola zabezpečená so všetkými potrebami dobre. Aby sa úroveň školy stále zlepšovala funkcionári MNV sústavne boli v úzkom spojení so školou a so svojími navštevami, ako i pohovormi s učiteľmi, starostlivosťou o ich ubytovanie a stravovanie učiteľov napomáhali prácu školy.
Rozpočet MNV a jeho plnenie v roku 1962
ZDŠ v Častej

Ukazovateľ Plán skutočnosť Plnenie %
Počet tried 19 19 100
Počet žiakov - 543 -
Priemerný počet žiakov na jednu triedu 28,50 28,50 -
Náklady na jedného žiaka 109,30 109,30 90
Školstvo a kult výdavky MNV 271,700.- 264,386,78 93,60

Ako vidieť z rozpočtu MNV školstvu sa venuje zvýšená starosť
nahlad_stranky.jpg

Osobné zmeny na škole nastali opäť od 1. sept 1962 vo funkcii riaditeľa školy a to tým, že doterajší riaditeľ Pavel Makoš, odborný učiteľ, preložený bol do Pezinka, kde má vlastný rodinný dom a zástupca riaditeľa Samuel Stupavský preložený bol do Modry na učňovskú školu ako učiteľ. Na miesto riaditeľa bol na tunajšiu školu ustanovený promovaný profesor Michal Hurčík, vdovec s dvoma 12 – 14 roč. detmi a jeho zástupcom sa stal Frntišek Zatkalík odborný učiteľ tunajšej školy, už v predošlých rokoch zastával funkciu riaditeľa.
Za učiteľa na II. stupeň ustanovený bol Michal Belán odb. učiteľ, ženatý, otec dvoch chlapcov, ktorý repatrioval z Rumunska s celou štyrčlennou rodinou. Ubytovaný bol v novej bytovke, ako i nový riaditeľ školy. Tak isto ustanovený bol na novú školu i Milan Jablonovský a jeho manželka Ľud. Jablonovská, učitelia na II. stup. a ubytovaní boli v novej bytovke.
Zmena riaditeľa nebola šťastne riešená, ako sa skoro ukázalo, lebo nový riaditeľ M. Hurčík nezvládol jemu zverenú úlohu. Častýma absenciami a neskorej i dlhšou neprítomnosťou v škole pre nemoc, úplne sa vzdialil od školy a učiteľského kolektívu a ponechal celé vedenie školy zástupcovi Frant. Zatkalíkovi na starosti.
Materská škola v Častej pri ZS je teraz jednotriedna,  riaditeľkou je Mária Odkladalová, druhá učiteľka Cecília Gregorová a zriadenka Helena Miklovičová. Je zavedená celodenná starosltivosť od 7. h. do 17. hod., učiteľky sa striedajú. Miestnosti svojim počtom zodpovedajú, ale priestorove nevyhovujú smerniciam o veľkosti plochy pripadajúcu na jedno dieťa. Ďeťom sa podáva strava trikrát denne a donáša sa zo školskej
nahlad_stranky.jpg

stravovne z novej školy. Počet detí je 34 vo veku 3 – 6 rokov. Sú to deti z rodín oboch rodičov zamestnaných celoročne, alebo sezonne. Ukazuje sa potreba materskú školu rozšíriť o jednu triedu, ktorá by bola umiestnená v budove „Študíjnej základiny, teda na opačnom konci obce, ako je terajšia trieda MŠ. Týmto by sa dostalo i tejto časti obce materská škola pre deti pracujúcich matiek. Terajšia školka je od horného konca obce príliš ďaleko, kam malé deti by nemohli dochádzať. Ale i tak je terajšia trieda materskej školky preplnená. Preto sa plánovaná nová trieda už v budúcom roku má realizovať.

Rozpočet mat. školky.

Rozpočet MNV pre materskú školu na rok 1962 a jeho plnenie

Ukazovateľ Plán: Skutočnosť Plnenie %
Počet tried 1 1 100
Počet detí 34 34 100
Priemerný počet na triedu 34 34 -
Náklady na 1 dieťa 177 189 112,4

Celkové náklady vecných a osobných výdavkov sú zahrnuté v rozpočte MNV v kapitole „Školstvo a kultúra“ viď str. 307.
Naše školské problémy, dobrým umiestenim materskej školy a výstavbou novej školy sú veľmi dobré a uspokojivé i keď má nová škola určité závady, kúrenie, voda, avšak vonkajšia úprava okolia školy zďaleka nie je uspokojivá. Žiaci sice veľa pracujú na vonkajšej úprave okolia školy v rámci vyučovania politechnickej výchovy, ale to všetko je málo. Riaditeľstvu školy tiež robí táto nedoriešená otázka starosti, ale niet zatiaľ pomoci, lebo práv v tomto roku boli urobené veľké celoštátne úsporné hospodárske opatrenia a tak táto časť plánovanej výstavby, úprava okolia školy, zbúranie starých objektov, vystala z plánovaných úloh. Musíme preto svojpomocne aspoň čiastočne urobiť čo sa dá, aby pekná škola mala i pekné prostredie a okolie.
nahlad_stranky.jpg

Pochvalné uznanie.

Dňa 28. marca slávime každoročne „Deň učiteľov“. Je to pamätný deň narodenia veľkého učiteľa národov Jána Amosa Komenského. V celej republike sa učitelia schádzajú na slávnostné konferencie, ktoré sa poriadajú na oslavu tohto dňa. Na týchto konferenciach ohodnocujú odborní a politickí činitelia prácu učiteľov a udelujú pochvalné uznania, jednotlivým učiteľom, ktorí si toto uznanie a pochvalu svojou svedomitou a obetavou prácou zvlášt vyslúžili.
Aj náš školský okres Bratislava – vidiek mal v Deň učiteľov slávnostné shromaždenie v Modre vo veľkej sále Hotel Modra, na ktorom sa zišli učitelia dojedného. Schôdza v úvodnej prvej časti mala slávnostný ráz, na ktorej úvodom veľká skupina pionierov pozdravila učiteľov a srdečným prívetom sa poďakovala za celoročnú namáhavú výchovnú prácu. Potom odzneli slávnostné prejavy školských a okresných pracovníkov, ktorí zhodnotili školskú a mimoškolskú prácu učiteľov a súčasne vyzdvihli jednotlivcov, ktorí sa zvlášť zaslúžili a udelili 23 učiteľom pochvalné uznanie s knižným darom.
Z našej ZDŠ udelené bolo za dobrú školskú a mimo školskú prácu pochvalé uznanie, s pekným knižným darom na pamiatku: Elene Hochelovej – Strelkovej, učiteľke I. triedy ZDŠ v Častej. Po tomto slávnostnom akte nasledoval zábavný estrádny program a po spoločnom obede bolo spločenské posedenie s tancom.
nahlad_stranky.jpg

Školská jedáleň

Pre žiakov cezpoľných a deti zamestnaných rodičov Základnej devätročnej a materskej školy je zriadená školská jedáleň, ktorá je umiestnená v starej školskej budove pri kostole. Str. 118 Má dosť dobre zariadenú kuchyňu, komoru a jedáleň vo veľkosti normálnej triedy. Priemerný počet stravníkov na jeden deň je asi 90 osôb, ročne sa podá 1688 obedov. Náklady na jeden obed činia 3.30 Kčs. Žiaci platia obedy podľa výšky zárobku rodičov, cenu určí MNV. Vedúca a účtovníčka školskej jedálne je Mária Stehlíková učiteľka, kuchárka M. Pribulová a pomocnica Krasňanská. Kuchyňa nemá primeraní počet zamestnancov k veľkému počtu stravníkov a popri tom musia ešte aj stravu donášať do vzdialenej materskej školy. Preto stravovňa ani nemohla uspokojiť všetky požiadavky prevádzky a mnohí žiaci nemohli byť prijatí na stravovanie. Toto obmedzenie teda zapríčiňuje malý počet zamestnancov (2) malé miestnosti, nedostatok príborov a iných potrieb a tiež nedostatok vody, ktorú musia donášať až zo záhrady na 150 met. vzdialenej. Ale i za týchto okolností a ťažkých podmienok, zamestnanci dobre plnia svoje úlohy. Jedáleň a kuchyňa je po vecnej a hygienickej stránke dobre vedená a jakosť jedál je tiež dobrá, čo aj kontrolné nadriadené úrady s uspokojením pri revíziach konštatovali. Značný záujem žiakov o stravovanie nemôže školská kuchyňa uspokojiť, pre hore uvedené dôvody, robia sa však prípravy na rozšírenie prevádzky už v dohľadnej dobe.

Ludová knižnica

Miestna ľudová knižnica tohto roku zlepšila svoju činnosť, čo jej umožnilo nové umiestnenie na Študijnej základine, kde dostala primeranú osobitnú miestnosť a potrebné skrine. Nový knihovník je Ivan Jablonovský učiteľ, previedol novú registráciu kníh. Knižnica má 1.448 kníh. Z toho klasická literatúra marx-leninizmu 74 kus, spoločensko politická 84 kus.
nahlad_stranky.jpg

prírodovedecká 2 ks, poľnohospodárska 33,- technická 18,- literatúra pre mládež 215,- krásna literatúra 864,- a niektoré iné. Počet čitateľov v roku 1962 bolo 117,- vypožičaných kníh bolo 1480. Záujem obyvateľstva o knihy bol dobrý, najväčší záujem bol o knihy pre mládež z ktorých bolo vypožičaných 964 a o krásnu literatúru z ktorej bolo vypožičaných 447 kníh. Tieto lepšie výsledky v  činnosti ĽK sa dosiahli tým, že v priebehu roka 1962 usporiadaná bola výstava kníh spojená s predajom. Výstavku navštívilo asi 1200 obyvateľov. Okrem toho vedúci knihovník, učiteľ Mil. Jablonovský usporiadal besedy o knihách a v miestnom rozhlase prednesené boli relácie o literatúre a ukázky básní a prózy. Pripravuje sa tiež zriadenie čitárne vedľa knižnice, čo akiste zvýši záujem nie len o knihy ale i o dennú tlač. Dnes už s potešením môžeme konštatovať, že náš ľud je už na takom stupni vzdelanosti, že denná tlač je jeho každodennou potrebou. Vidíme to i pri cestovaní v autobusoch a vo vlakoch, že veľká časť cestujúcich čítanim si kráti čas cesty do práce a z práce. Počet predplatiteľov na odber dennej tlače a časopisov stále stúpa.

Osvetová beseda

Kultúrnu a osvetovú prácu v obci vedie Osvetová beseda, ktorá ani v tomto roku nemohla rozvinúť svoju činnosť tak, aby uspokojila nároky a potrebu občanov. Obec je ešte stále, tak ako i v minulé roky bez kultúrneho stánku, bez kultúrneho domu. Kultúrne podujatia, ako divadlá a estrády sa preto odbývajú na priestrannej chodbe novej školy, prednášky a oslavy v miestnom kine, alebo v triedach školy.
Výstavba kultúrneho domu sa plánuje na Študijnej základine, prístavbou telocvične, telovýchovnej sály, ktorá má byť tak vyriešená, aby mohla slúžiť i pre kultúrne ciele. Prípravné práce sú v plnom prúde, žiaľ finančné prostriedky sú veľmi obmedzené pre celoštátne bezpečnostné opatrenia.
nahlad_stranky.jpg

A preto aj naše kultúrne podujatia sú skromné a neplnia v plnej miere svoje poslanie. V celku bolo v tomto roku 68 kultúrnych podujatí na ktorých bola veľmi dobrá návšteva občanov. Zvlášť divadelné predstavenia a estrády boli veľmi dobre navštevované. Ľudové veselice a tanečné zábavy sa poriadali pri príležitosti rôznych osláv, ako je družstevný deň, dožinky, oslava 1. mája a 9. mája, ukončenie oberačky hrozna, vinobranie a hody. Behom roku usporiadaný bol kurz strihu a šitia. Na škole sa viedol i hudobný kurz, hra na mandolínu a harmoniku, aby povznieslo hudobné vzdelanie mládeže. Aby hudba opätovne našla svoj domov na obciach, ako kedysi. Hudobné orchestry trubačské, ale aj cigánska hudba je na úpadku. Onedĺho zaniknú i tie zbytky orchestrálnej hudby, lebo už niet na dedinách hudobne vzdelaných a obetavých nadšencov. U nás v Častej bol dychový orchester ešte pred 20 rokmi na vysokom stupni pod názvom „Hasičská hudba,“ ktorá pri oslavách, cirkevných procesiach a rôznych príležitostiach vyhrávala svoje rezké „marše“ a na pohraboch smútočné pochody. Dnes už nie sú schopní orchestrálne samostatne vystupovať, lebo sú len štyria – piati muzikanti a preto keď sa im naskytne nejaká príležitosť, oslava, pohrab, na vystupovanie, musia si povolať na výpomoc hudobníkov z Doľán, kde ešte žije ako – tak stará tradícia a majú kompletný orchester.

Družstevná škola práce

Významné kultúrne podujatie v obci je Družstevná škola práce v Častej, v rámci ktorej sa poriadajú odborné poľnohospodárske prednášky pre roľníkov. Vedúcim družstevnej školy práce bol František Odkladal, ktorý súčasne premietal krátke filmy na doplnenie prednášok. Účasť bola dobrá a diskúsia živá, z čoho bolo vidieť, že naši roľníci a pracovníci jednotného družstva chcú si svoje vedomosti doplniť a uplatniť pri poľnohospodárskej výrobe.
nahlad_stranky.jpg

Zdravotníctvo

Zdravotné stredisko v Častej prežívalo tohto roku významnú udalosť. Jeho vedúci lekár Mudr Zoltán Lamos dostal vysoké štátne vyznamenanie za zásluhy pri budovaní socialistického zdravotníctva.
I denná tlač Pravda 6. jan. 1962 si povšimla veľké dielo dedinského lekára a písala pod titulom „Majstri svojej práce. O lekárovi, ktorý sa nebál dediny.“, – že už vyše tridsať rokov pracuje v Častej a vybudoval z vlastných prostriedkov vzorné zdravotné stredisko, nielen po stránke jeho lekárskeho odborného zariadenia, ale i po stránke administratívnej a to hlavne založením úplne novej kartotéky, potažne zdravotných záznamov.
Zjednotené socialistické zdravotníctvo, zaviedlo jednotné zdravotné záznamy, ktoré si Dr. Lamos od začiatku oceňoval, ako nevyhnutnú pomôcku praktického lekára. Avšak pri takom veľkom zdravotnom obvode, aký on spravuje, obec Častá, Píla, Doľany a Štefanová so štyritisícami pacientov, predsa len abecedný záznam mu nebol dostatočný, lebo nevyjadroval okolnosti v ktorých pacient žije, ani jeho prostredie. A preto uvažoval a po čase začal zakladať nový zdravotný záznam. Papierové púzdro označené číslom domu, a vňom papierová obálka so zdravotnými záznami  jednotlivých rodín a v dome bývajúcich osôb a pritom náčrtok, pôdorys domu, vedlajších stavieb, celého dvora a poloha studne, chlievov, záchodu a maštaľ.
I keď dr. Lamoš dobre pozná každú rodinu v obvode, záznam ešte hlbšie objasňuje ich zdravotný stav od narodenia a vzájomnú zdravotnú závislosť. Ak v rodine, alebo v obci vypukne epidémia stačí sa pozrieť do záznamu, spoločná studňa, nehygienické záchody a iné zariadenia a hlavne ne -
nahlad_stranky.jpg

zdravé bývanie, ihneď objasnia pôvod chorobonosného ložiska.
Štyri obce s viac ako štyritisícami pacientov, každému urobiť zdravotný záznam od narodenia, aké choroby prekonal a na aké je súčasne liečený je obrovská práca, ktorú dr. Lamos aj s manželkou Máriou Lamosovou prekonal po vykonávaní svojich bežných povinností.

Zdravotná úroveň obyvateľstva

Pravda, práca nášho obvodného lekára nebola týmto ešte vyčerpaná. Dr. Lamos bol i zdravotným učiteľom, lebo sústavnými zdravotnými prednáškami, ktoré mal vždy veľmi dobre navštevované a boli všeobecne oblúbené, zdvíhal zdravotnú úroveň našich občanov v jeho obvode a to tiež nebola malá práca. Jeho účasť v zdravotných komisiach, socialneho zabezpečenia pri MNV a mnohých iných funkciach uviedla nielen jeho osobu k všeobecnému uznaniu obľúbeného lekára, ale celé jeho zdravotné stredisko stalo sa široko – ďaleko známe. Jeho kniha návštev je toho najkrajším výrazom, v ktorej sú zápisy lekárov, ktorí navštívili Zdravotné stredisko v Častej, z NDR ,- SSSR,- Maďarska, Poľska, Kuby. Viaceré univerzitné výpravy medikov a mnoho významných osôb, spisovateľov, novinárov, ktorí si prišli overiť prácu lekára na dedine, svojimi zápismi do knihy návštev zhodnotili jeho tridsaťročnú prácu.

Vyznamenanie

Dlhoročnú prácu lekára dr. Zoltána Lamosa ocenil aj Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska Bratislava – vidiek, keď v mesiaci júni 1962 v Modre na svojom slávnostnom zasadnutí mu udelil diplom za zásluhy v lekárstve.
Jeho dlhoročnú prácu zhodnotila i naša vláda, keď mu pri príležitosti 100 výročia „Spolku českých lekárov a časopisu lekárov českých“ na celoštátnom kongrese
nahlad_stranky.jpg

Medaila

Československých lekárov udelila vo veľkej aule Karolina v Prahe vyznamenanie: „Medaila Jana Evangelisty Purkine“ a čestný titul: Zaslúžilý lekár a Zaslúžilý zdravotnícky pracovník.

Diplom

Vláda Československej socialistickej republiky udeľuje Mudr Zoltánovi Lamosovi za zásluhy pri budovaní socialistického zdravotníctva čestný titul Zaslúžilý lekár.
V Prahe 14. novembra 1962 – Minister zdravotníctva
Pečať Českosl. republika                                    Dr. Plojhar v. r.

strana324.jpg

nahlad_stranky.jpg

Kino patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne prostriedky a dnes obzvlášť zaberá popredné miesto pri rozširovaní politicko kultúrnej výchovy ľudu. Naše kino Lipa po stránke jeho prosperity radí sa v okrese Bratislava vidiek medzi kiná stredné, ľebo sa celoročný plán plní iba na 85 %. V minulé roky sa plnil finančný plán až nad 100 %. Príčina zníženej prosperity väzí v tom, že kino stroje a celé zariadenie je už značne upotrebené a neuspokojí dnešného diváka. Druhá veľká a závažná príčina je v tom, že v obci popri rádio prijímačov je aj veľa televízorov, ktoré vo veľkej miere znižujú návštevnosť v kinách nielen u nás v obci, ale v celoštátnom meradle. A preto programy a filmy sú čoraz kvalitnejšie, takže lepšie uspokojujú nároky obecenstva a tým sa aj kultúrne poslanie kina upevní a nestratí na jeho význame.
V priebehu roka premietali sa filmy všetkých druhov tak v mestách, ako aj na dedine, podľa aktuálnosti obdobia. Programy doplňované boli i školskýma predstaveniami. Premietané boli podľa výberu riaditeľstva školy, výchovné a poučné filmy, ktoré súvisia s učebnou látkou.
Predstavenia sa prevádzajú v troch hracich dňoch. A to v stredu 1,- sobotu 1 ,- nedelu 1 detské, 1 mládežnícke a 1 večerné, spolu týždenný hrací profil je 5 predstavení. Okrem toho v každom mesiaci sú 2 – 3 mimoriadne predstavenia pre školu. Kino má 5 zamestnancov a to 1 správca, 1 premietač, 1 pokladník, 1 zriadenka a 1 uvádzačka.
Celoročný plán kina a jeho plnenie v r. 1962
Plán film. predst: 260,- plnenie 256 = 98.40%
plán tržby…Kčs 45,000 plnenie 36,085 Kčs = 80,40%
nahlad_stranky.jpg

Telovýchova

Telovýchovná jednota Družstevník v Častej tohto roku zlepšila svoju činnosť a dosiahla také úspechy, ktorýma pekne reprezentovala TJ a tak i našu obec. Mala futbalový oddiel I. II. mužstva, oddiel dorasteniek. Vo všetkých oddielov naši športovci úspešne startovali a plne zastali svoje miesta, na ktoré ich vedúci oddielov, alebo tréneri postavili.
I. mužstvo pozostávalo z 13 hrácov. Behom roka sa vystriedali v mužstve traja kapitáni, Peško Viktor, Rudolf Kopčík a Michal Peško. Zmena bola prevedená OV – ČSTV pre potrestanie. Trénerom I. mužstva bol do konca mesiace augusta s. Matús a od septembra pre zaneprázdnenie prevzal funkciu trénera súd. Petrakovič. Celkove bolo odohratých 13 zápasov, z čoho 8 súťažných, 3 prehraté: Gajary 3: 1, (Pezinok) Blatné 6:2 a Zohor 2:1 a dve remizy: Modra 1:1, Pezinok 3:3. V týchto zápasoch dosiahli 18 bodov, čo im zabezpečilo II. miesto v tabulke úspechov. Skóre sú vysoko aktívne 45 ku 25 z čoho na jeden zápas pripadá 3, 4 desatiny góla. Najlepším strelcom našho I. mužstva bol Peško Michal dosiahol 14 gólov, ktoré vsietil do bránky súperov. Najviac v zápase s Lozornom, ktorý naši vyhrali v pomere 8 : 1 Za najslušnejšieho hráča bol vyhodnotený Lederleitner Valo, nebol ani výborom TJ, ani OV trestaný, ba ani v zápasoch napomenutý.
Dorast odohral 12 zápasov na ihrisku a jeden zápas s Vysokou vyhral kontumačne. Z týchto zápasov vyhrali 7 včetne kontumačný. Výhry: 4 zápase prehrali, jeden príliš vysoko 9:0 v Bernolákove, 2 remízy so Stupavou a Jakubovou 2:2. V týchto zápasoch dosiahli 16 bodov a dostali sa na III. miesto. Z dorastencov za najúspešnejšieho hráča bol vyhodnotený Stanislav Vrábel, je i najslušnejším hráčom dorastu, ktorý si vzorne plní svoje povinnosti na ihrisku, ako i na svojom pracovisku.
nahlad_stranky.jpg

Pohárový turnaj

I. mužstvo odohralo 2 zápasy priateľské a to s Gribom v pomere 4:1,- v náš prospech, s Podunajskými Biskupicami u nás v pomere 2:2.
V pohárových turnajoch zožali naši futbalisti striedavé úspechy. Prvý turnaj vrámci Družby 15 –16. júla u nás, priniesol našim hráčom iba tretie miesto, vyťazom sa stalo mužstvo TJ Družstevník Jablonové. O týždeň štartovali na turnaji v Horných Orešanoch odkiaľ vyšli ako víťazy, čím sa neúspech z predtýždňového zápasu napravil.
Vrámci družby s moravským klubom Hustopeče zúčastnili sa naši futbalisti dňa 18. nov. turnaja v Pohoreliciach, odkiaľ sa vrátili ako víťazi, s týmito úspechmi: S Nemčicami vyhráli 5:2, Plynokovom 2:0 a Pohorelicami 2:1. V týchto zápasoch sa striedali aj budúci hráči I. mužstva z radov dorastu.
Úspešne napreduje i náš hádzanársky oddiel dorasteniek. Naša mládež v športe a telesnej výchove cieľavedome kráča vpred a tým plní uznesenie strany a vlády, v smysle ktorého telesná výchova a šport musí zaujať popredné miesto v našom štáte.

Turistika

Komisia pri MNV pre turistiku a cudzinecký ruch pracovala v tom istom zložení, ako minulé roky. Vykonala kus dobrej práce tým, že vymohla vybudovanie 7 pekných a účelne postavených chát na ubytovanie návštevníkov hradu Červený Kameň, súčasne aj stanovým táborom, čo vnačnej miere odčinilo nedostatok ubytovacich možností. Kapacita nocľahárne už dávno nestačila uspokojiť dopyty na ubytovanie, ktorá je pri reštaurácii zriadená. Návštevnosť z roka na rok stúpa a veľmi často sa stáva, že mesto Bratislava nemôže poskytnuť zájazdom a hromadným návštevám ubytovanie a musia ich odsunuť na hrad Červený Kameň,  kde okrem veľmi slušného ubytovania, je slušne vybavená restaurácia, ktorá uspokojí aj po stránke stravovania. A štátne múzeum v hrade
nahlad_stranky.jpg

súčasne poskytne návštevníkom veľmi peknú a poučnú prehliadku hradu a veľkej muzeálnej zbierky pamiatok z doby poddansva a feudálnej. V hrade stále pracujú vedecký historický pracovníci a vykopávkami objavujú nové a nové, doposiaľ neznáme haly a miestnosti. I múzeum sa doplňuje novými pamiatkami, ktoré sa tu opravujú a konzervujú. Toto všetko vyžaduje veľké finančné náklady. Započalo sa tohto roku aj prebudovanie veľkej estradnej haly na západnej strane druhého nádvoria hradu. Tento objekt slúžil v posledných desaťročiach, ako maštaľ pre kone. Mal vodovod, mramorové napajadlá a v zime sa vykuroval. Tu boli umiestnené parádne poťahové a jazdecké kone. Všetky prestavby a reštavrácie budov a miestností sa robia tak, aby sa zachoval pôvodný stav.

Píla- rekreačné stredisko

Doplňkom tohto pekného kútika Malých Karpát je i obec Píla, ktorá už stratila svoj starý a chudobný ráz, lebo sa prebudovala na slušnú obec, v ktorej bieda už zmizla a vanie dobrá životná úroveň. Má vodovod, ktorý napája i Dubovú a Modru. Pekná asfaltová cesta vedie cez Marušu až na hrad Červený Kameň a do Častej, čo oživilo cestovný ruch. V priestrannej pilanskej doline vybudovali sa konfortné chaty Hydrostavu a veľký pioniersky tábor a mnoho súkromných chát pri potoku a podĺž cesty cez Marušu. Je to utešený pohlad a toto pekné údolie, ktoré poskytuje rekreantom a našim pracujúcim radostný pobyt a odpočinok.

Zámocká ul.

Dohotovená asfaltová cesta cez Marušu a podzámockú ulicu, pridala na kráse i bývalým Hoštákom, zámockej ulice. Vystavalo sa tu niekolko pekných nových domov a staršie domy tiež si občania prestavujú a zmodernizujú. Takže táto ulica sa stala polohou a výstavbou najkrajšou ulicou v
nahlad_stranky.jpg

obci. Sama obec, hlavná ulica 1. mája veru neposkytuje pekný obraz. Je stále ešte neupravená, parky čakajú na vysádzanie, chodníky žiadne a zapálených občanov pre okrášlenie tiež málo, a tak obec ostáva iba prameňom oprávnenej kritiky občanov a cudzincov, ktorí k nám zavítajú. Iba Nová ulica, okolie cintorína je pekne okrášlená, trávnikom, ozdobnými kríčkami a kvetinovými hriadkami, ktoré občania pocelý rok udržujú v náležitom poriadku. Takto by to malo byť i na ostatných uliciach.

Zábavy – výlety rekreácia

Hrad Červený Kameň je obľúbeným miestom i našich občanov a strediskom nedeľných vychádzok, kde v sobotu a v nedeľu v restaurácii vyhráva hudba do tanca. Tu sa poriadajú občas príležitostné spoločenské večierky a tanečné zábavy, lebo v Častej niet nateraz žiadnej takejto miestnosti, ani pre spoločenské, ani kultúrne ciele a iné podujatia. Mimo hlavnej letnej sezony, keď už cudzinecký ruch sa zmenší, konajú sa v restaurácii rôzne viacdenné inštruktáže, porady a iné podujatia úradov a závodov. Takže kapacita hotelu, noclahárne je stále po celý rok využitá a reštaurácia tiež v plnej prevádzke. V záujme zlepšenia podmienok pre cudzinecký a turistický ruch sa plánuje výstavba nového moderného hotela s kúpaliskom. Aj by si zaslúžila táto „Perla“ Malých Karpat, ako toto okolie nazvali mnohí návštevníci, aby sa jej venovalo viacej pozornosti a vybudovalo sa pekné ľudové rekreačné stredisko. Veď Bratislava potrebuje takéto rekreačné stredisko vo svojej blízkosti a mnohí pracujúci, ktorí si tento kraj obľúbili už aj na trvalo svojimi peknými chatami zakotvili na Pilách aj v Častej v doline za starým Lenorákovým mlynom na pozemku „Za kostolné“. Rárumpajdel profesora Kissa, štyri nové chaty. Výhodné autobusové spojenie a dobré asfaltované cesty vo veľkej miere napomáhajú cudzinecký ruch a umožňujú všetkým vrstvám obyvateľstva, stráviť voľný čas v krásnej prírode.
nahlad_stranky.jpg

Miestna org. KSS

Dedinská organizácia KSS v Častej bola tohto roku mimoriadne silne zaktivizovaná pre vážne celoštátne úlohy, ktoré straníckym organizáciam ukladá ÚVKSČ pre rýchlejší rozvoj socialistickej spoločnosti a výrobných prostriedkov. Na dedinách zvlášť sa prikazuje upevňovať socialistické výrobné sektory, ktoré všeobecne zaostávajú a sú hamovkou rýchlejšieho rozvoja. Sú to najväčšie výrobné závody poľnohospodárske na dedine – JRD. Miestna organizácia spolu s MNV vynaložili mnoho času a práce, aby túto úlohu splnili. Bolo potrebné pri zabezpečovaní jednotlivých plánovaných úloh, veľa presvedčovania, schôdzok a porád s jednotlivými pracovníkmi a funkcionármi JRD, aby sa úlohy plnili načas a dobre. Práca straníckej organizácie a MNV bola úspešná i keď tohoročná úroda nedosiahla plánované výsledky na poli. (pozri str. 290 – 300)
Predsedom DO – KSS v Častej je Fridrich Domaracký, podpredseda František Porkert, tajomník Frant. Šibica, poklad. Michal Rybárik.
DOKSS v Častej má 24 členov, z toho 23 členov riadnych, 1 kand.
Oproti minulému roku 1961 sa stav členstva zvýšil o 3 členov. Podľa vekového zloženia do 26 rokov sú 2 členovia, od 27 – 35 rokov 2, od 36 – 45 rokov 2, od 46 – 60 rokov 11, od 61 a výše je 7 členov. Veková hranica priemeru je veľmi vysoká, mladí odchádzajú do závodov.
Podľa zamestnania, robotníci 7, pracovníci v JRD 3, verejní pracovníci 2, učitelia 3, administ. úradníci 1, čiašnik 1, dôchodcovia 6, ostatní 1.
Výbor strany sa schádzal podľa pracovného plánu každé 2 týždne, mal 26 zasadnutí z toho 6 mimoriadnych, 3 spoločné z radov MNV a predsedníctvom JRD. Činnosť straníckej organizácie a spolupráca so všetkými spoločenskými organizáciami a nadovšetko s JRD bola po celý rok veľmi aktívna. Príkladný bol záväzok dvoch členov na počesť VII. sjazdu KSS, Viliama Šeboru a Michala Míčku opravárov STS, že zhotovia z usporeného materiálu pre JRD zberač krmovín a objemový nakladač. Záväzok predčastne splnili!
nahlad_stranky.jpg

Životná úroveň

Životná úroveň obyvateľstva stále stúpa s kultúrnou úrovňou, ktorú nám prináša radio a televízia priamo až do domu a rodín. Dnes už snáď neni rodiny bez radia a televíznych prijímačov je už tiež veľký počet, v čom sa odzrkadľuje stúpajúca kultúrna úroveň. S ňou paralelne stúpa i bytová kultúra. Byty sa zariaďujú účelným a praktickým nábytkom. Elektrifikácia domácností, variče, truby na pečenie, žehličky, a práčky sú už temer v každej mladej i staršej domácnosti a sú už všedným pomocníkom v domácnosti. A kde ešte nie sú tieto pomocné zariadenia, má možnosť si ich v požičovni za veľmi mierny poplatok si ich vypožičať. A tak aj požičovne domácich  potrieb všetkých druhov, napomáhajú zvyšovať úroveň ľudu a poskytujú veľkú pomoc nášmu obyvateľstvu.

Obliekaní

Pravda i v obliekaní sa prejavuje vysoká úroveň životná. Dedinský človek a hlavne mládež, už sa ani v obliekaní neodlyšuje od mestského človeka. Veď predajne konfekčného tovaru predávajú šatstvo jednotného a módneho strihu. Kroje a zvlástne dedinské úbory u nás úplne vymyzli a tak starí, ako i mladí obliekajú sa do šiat moderného strihu. A preto charakter dediny sa úplne zmenil a vyrovnal sa po tejto stránke mestom. Je priamo utešený pohľad na naše deti, žiakov, ktoré vynikajú čistotou a tiež v úprave obliekaní. Tento veľký pokrok v živote človeka vie si najlepšie zhodnotiť človek vo veku 50 – 60 rokov, pohľadom do svojej mladosti, kde vidí neuveriteľné veľké zmeny v životnej úrovni človeka a celej spoločnosti, ktoré nastali zvlášť v dobe dnešného socialistického zriadenia. Kde už neexistuje nedostatok pracovných možností, ale nedostatok pracovných síl. Kde nik nezahála, ale každý človek je zapojený do budovania nového štátu a novej socialistickej spoločnosti. Sú dobré zárobkové možnosti a to je základom stúpajúcej životnej úrovne ľudu.
nahlad_stranky.jpg

Počasie

Počasie v tomto roku malo značné výkyvy, ktoré prirodzene veľmi ovplyvnili aj úrodnosť rastlín. Začiatok roka, možno povedať celý január bol bez snehu a počasie ľavné, temer bez snehu. No február už bol studený, napadlo veľa snehu, bol však mäkký a vodový, dobre napájal pôdu a naše studne, ktoré až doteraz mali veľmi nízky stav vody, ešte od minuloročného suchého leta a jesene, ba v mnohých domoch boli bez vody. Koniec februára nastalo oteplenie a trvalo až do 14. marca, keď sa počasie opäť ochladilo a nastala nová zima a sneženie – 2° – 4°, v Tatrách – 15°- 20° a veľké ochladenie v celej strednej Europe. 16. marca veľká fujavica a snehové búrky v celej Europe. Obrovské snehové záveje zapríčinili porušenie cestnej a hlavne železničnej dopravy. Tisíce brigádnikov bolo nasadených najmä v uhoľných strediskách na odstránenie porúch. Celé vlaky boli zaviate. Zima –4°-5°i v Južnej Europe. Na „Jozefa“ je všetko pod snehom, všetky poľné práce boli prerušené. Prvý jarný deň 21. marec, tak na horách ako i nížinách, všetko bolo pokryté snehom pri teplote dennej –2° – 4° nočnej –4° – 5°. Dňa 21. III. napadol nový sneh na celom Slovensku, silnejšie nočné mrazy, veľké poruchy v doprave i v závodoch. Konečne 28. mar. nastalo oteplenie, jarný vietor, premenlivá oblačnosť, slnko dážď pohlcuje sneh. Od 3. apríla ďaľšie oteplenie, bez mrazu, dážďové preháňky.
Za týchto poveternostných podmienok agrotechnické termíny boli premeškané. Od 15. apr. začalo sa v plnom prúde pracovať, ovšem len tam, kde je pôda už vyschnutá. Kde je pôda neprepustná, hlinitá, v našom chotári na mnohých miestach pre veľké zamokrenie sa nedalo pracovať. 20. apr. nastalo úplne jarné oteplenie a v dňoch 21. 22. 23. 24. IV. na Veľkú noc boli priamo letné horúčavy + 23° +25°.
nahlad_stranky.jpg

Od 1. mája znovu ochladenie, ľudia sú nútení obliekať sa do zimných šiat.
Ovocné stromy bohate zakvitli a dávali nádej na dobrú úrodu ovocia. Okolo 10. mája striedavé počasie, letné horúčavy až + 25 ° o pár dní zasa ochladenie. Druhá polovica mája studená, často prší. 1. – 4. júna prízemné mrazy. Chladné počasie trvalo až do 20. VI. denné teploty + 10° +12° stup. na Chopku a Lomnickom Štíte –4° -5°, napadlo 1m snehu. Tieto výkyvy počasia ovplyvňujú počasie i na južnom Slovensku.
V júli a auguste veľké horúčavy, sucho. September, október bol suchý, pekné jesenné počasie. Studne vysychajú v pôde je tiež málo vlahy. V novembri bolo málo dážďu. Jesenná orba sa pre veľké sucho a tvrdú pôdu sa nemohla prevádzať. Na mnohých miestach sa ani zemiaky a repa nedala vyorávať. Začiatkom decembra na Mikuláša napadol sneh a zima –2 -4° sa začala.

Úroda

Agrotechnické termíny sa za tohto počasia nedali dodržiavať a preto aj úroda bola podpriemerná. Žatevné a mlatebné práce sa konali neskoršie, ako obvykle, lebo vegetácia sa započala až o 14 dní neskorej pre dlho trvajúcu zimu. Úroda obilia bola dosť dobrá. ( Viď. ha výnosy na str. 295 – 300.
Stromy zakvitli oneskorene, ale bohato a úroda ovocia bola dobrá. Marhúl bolo veľmi málo a slivky vôbec nezarodili. Vinice mali pekne nasadené plody, ale studené počasie v dobe kvitnutia, úrodu poškodili na 1/3. Takže plánované výnosy sa nesplnili. Pre veľké sucho ani úroda zemiakov, krmnej a cukrovej nedala plánované výnosy a tak v celoštátnom meradle bolo naše poľnohospodárstvo vo veľkej miere poškodené.
Neúroda zemiakov mala veľký vplyv na naše zásobovanie obyvateľstva a preto vydalo ministerstvo potravinárstva také opatrenie, že kto vlastní nad 20 ár pôdy nedostal prídel zemiakov na zimu. Musel si obstarať inou cestou.
nahlad_stranky.jpg

Vražda či samovražda

Na konci mesiaca septembra vzrušená bola pokojná hladina obce neočakávanou udalosťou. Náhodným chodcom v lese pod Vápeným, vo veľkej tráve najdená bola mrtvola ženy v plnom rozklade, ktorej totožnosť sa zistila iba podľa šiat a príručnej kabelky, v ktorej bola osobná legitimácia a napísaný lístok „Omrzel ma život.“ Bola to Mária Pribyšová 18 ročná švárna deva, zamestnaná v Bratislave. Denne dochádzala do práce, bývala u rodičov za kostolom na Vŕšku na ulici Partizánskej. Otec už dlhší čas pracoval v bani na Ostravsku a ako sa povráva málo sa staral o svoju rodinu. Dievča bolo slušného chovania, priatelila sa s dievčatami i mladými mužmi. Raz sa dopustila neposlušnosti, že neprišla včas večer domov, za čo ju matka pokarhala. A na to, na druhý deň zmizla. Matka si myslela, že je v práci. O pár dní však zistila, že do zamestnania nechodí. A tak bola niekolko týždňov nezvestná. Keď ju našli, kriminálna polícia z Bratislavy zahájila rozsiahle pátranie, ale nič konkrétneho sa nezistilo. Pravdepodobne bola to otrava na potkany, ktorú požila, lebo v chemodroge si raz kupovala. Ani pathologický ústav z útrob tela nič nezistil, čo bola príčina smrti. A tak celý tragický prípad mladého dievčata ostal nevyriešený. Vražda či samovražda? Bolo mnoho rečí a dohadov medzi občianmi. O pár týzdňov, na porážku srdca podlahol smrti i otec. Doviezli ho z Ostravy a za prítomnosti delegácie baníkov bol pochovaný na miestnom cintoríne vedľa dcéry, ktorá bola tiež tu pochovaná za veľkej učasti občanov a mládeže.

Vražda

Ešte sa neukľudnilo vzrušenie z predošlého prípadu, keď sa koncom mesiaca znovu napäli nervy občanov. Započal sa na Krajskom súde v Bratislave veľký proces s dvojnásobným vrahom Jozefom Hrúzom, príslušníkom Národnej bezpečnosti v Bratislave, obyvateľom v Častej. Bol ženatý, mal za manželku Máriu Štulcovú, dcéru Eduša
nahlad_stranky.jpg

Štulca a Jozefíny Stulcovej rod. Krátka. Otec už zomrel. Matka – vdova Jozefína Štulcová žila v spoločnej domácnosti s dcérou a zaťom J. Hrúzom. Mali 4 ročnú dcéru. Bývali vo vlastnom rodinnom dome oproti cintorínskej kaplnke, vedľa materskej školy. Asi týždeň pred Vianocami minulého roku 1961, keď už zima prichádzala rozhodli sa, že si k sviatkom zabijú prasiatko a tak sa aj dali do prípravy a chystánia potrebných vecí. Zať ešte išiel v osudný deň do služby a požadoval od matky – svokruše 5 l. vína z vlastnej úrody. Z toho vzniklo nedorozumenie ba i hádka, čo bývalo u nich dosť často. Keď sa vrátil na večer do služby, vybral sa do dediny, že ide hľadať mäsiara k zabíjačke. Matka a manželka a tiež i matkina sestra 54 ročná vdova, Mária Koláriková, ktorá bývala v súsednom dome, chystali potrebné veci k zabijačke a čakali ho. Zať Hrúž sa vrátil okolo polnoci v podnapitom stave. Prehovárali ho ženy, aby si ľahol. On však začal hľadať svoju služobnú zbaň, revolver, ktorý mu manželka schovala, ako by tušila čo sa stane. On však trval na tom, aby mu zbraň dala, vraj ráno ide do služby potrebuje ju. Manželka mu zbraň dala. Na to povedal: Už toho mám dosť, spravím všetkemu koniec. Namieril z bezprostrednej blízkosti na svokrušu, ktorá sedela pokojne vo foteli a dvoma smrtelnými ranami skončil jej život, zastrelil ju. Jej sestra Koláriková, utekom k dverám hľadala záchranu, ale dvoma ranami z ktorých jedna bola smrteľná aj ju zastrelil. A teraz je rad na manželke, ktorá sa vrhla na pohovke spiace dieťa, kryla ho teľom a prosila, aby dieťa nezabil. Namieril a strelil i na ňu. Prestrelil jej tvár, cez ústa, vyrazil zuby a druhou ranou jej postelil na dvoch miestach pravé rameno. Keď toto všetko skončil čo trvalo len sekundy, povedal manželke: Iď a hľadaj záchranu u lekára. Už mám len jeden náboj pre seba. Na to ťažko ranená matka uchopila dieťa a vybehla na ulicu, a krížom cez vozovku zabehla poníže cintorína bývajúcej tetke. Poskytli jej prvú pomoc a jej strýc upovedomil NB – okrskára. Ranenú ženu odviezli lekárovi a potom
nahlad_stranky.jpg

do nemocnice, kde sa zo svojho zranenia a duševneho otrasu dlhší čas liečila.
Kriminálna polícia sa čoskoro dostavila a započala pátranie a vyšetrovanie. Opatrne vnikli do domu vraždy, a do izby, kde sa dráma odohrala. Hrozný obraz, obe ženy vykrvácali, lekár konstatoval iba smrť. Vrah ušiel. Začalo sa po ňom pátrať. Našli sa na čerstvom snehu, ktorý ešte poletoval stopy, ktoré smerovali cez cintorín do lesa. Nakolko Hrúz pochádza zo Záhoria z obce Kuchyňa, tam bývajú i jeho rodičia a príbuzní, dalo sa predpokladať, že cez Huty išiel domov. Pátracia policia hneď za ranného svitu s policajnými psami započala pátranie. Našli sa stopy v malej vrstve snehu, ktoré viedli až na huty. Druhý oddiel pátracej policie išiel z obce Kuchyňa smerom na Huty. Ukázalo sa, že predpoklad bol správny, psi svojim brechotom oznamovali prítomnosť vraha v senníku na Hutách. Keď ho NB vyzvala, aby sa vzdal, neodporoval, odhodil revolver, upozornením, že v pištole je ešte jeden náboj. Spútali ho a odviezli ho na Krajský súd do Bratislavy. Vyšetrovanie trvalo celý rok, pričom sa odhalili jeho nízke púdy a podlý charakter, napriek tomu, že v službe neboli sťažnosti žiadne. Nevážil si svoje slušné postavenie ani rodinné prostredie, bol krvolačný, často sa opil a vyhrážal zbraňou. Jeho násilná povaha často rozvrátila pokojný život v rodine. Nepomohlo mu, že predstieral duševne chorého, bol dlhší čas i na psychiatrie pozorovaný, kde sa zistilo, že je duševne zdravý, príčetný a za svoje činy plne zodpovedný. Mal veľa chýb a nedostatkov, ktoré mu dosvedcilo mnoho svedkov, ba aj jeho príbuzní a rodičia. A preto po niekolko dennom verejnom pojednávaní vynesený bol rozsudok, za dve vraždy a jeden pokus vraždy, ťažkým ublížením na tele a zdraví, trest smrti povrazom. Proti rozsudku
nahlad_stranky.jpg

sa odvolal, ale aj najvyšší súd potvrdil jeho správnosť. Preto bol rozsudok prevedený. S rozsudkom bola uspokojená i široká verejnosť, ktorá priebeh pojednávania tohoto zločinu sledovala.

Záver roku 1962

Veľkými nádejami uzatváram tento rok, ktorý sa vyznačuje úspešným budovateľským úsilím nášho pracujúceho ľudu a víťazstvom mierumilovného ľudstva. Je to víťazstvo nového druhu, nie vášní a prestíže, ale rozvahy a rozumu. Je to víťazstvo mieru nad vojnou, vítazstvo rozumu nad šialenstvom, aké sa prejavilo v mesiaci októbri tohto roku okolo Kuby (Viď str. 286-7.) To je víťazstvo ľudstva pre mierové spolunažívanie všetkých národov sveta. Až sa udrží a upevní tento druh víťazstva, pre pokojný rozvoj ľudskej spoločnosti a nebude narušovaný hrozbou atómovej vojny a vôbec horúčkovitým zbrojením, vráti sa ľudstvu ovzdušie kľudu a istoty, v ktorom sa bude lepšie a uspešnejšie pracovať a žiť pre dobro človeka.

Častá dňa 31. decembra 1962.
Edmund Strelka
kronikár obce Častá
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online