Články pre kategóriu ‘Družba 1958’

PostHeaderIcon 1958 Družba

DRUŽBA

V. Nemčice – Častá

1958

Aby budovateľské úsilie našej obce dosahovalo rýchlejšieho hospodárskeho a kultúrneho rozvoja, nadviazali sme pevnú a nerozbornú družbu s družstevníkmi vo V. Nemčiciach, okres Hustopeče, pre upevnenie bratstva medzi Čechmi a Slovákmi, pre hlbšie rozvinutie družstevnej myšlienky, za účelom výmeny skúseností pre rýchlejšie dosiahnutie blahobytu v našej obci, v zmysle uznesenia XI. sjazdu KSČ.
Za účelom prehĺbenia tejto družby, nás pri príležitosti vinobrania navštívili družstevníci vo V. Nemčiciach v dňoch 4. – 5. sept. 1958.
nahlad_stranky.jpg

Ať žije Slovensko (podpisy ľudí – pozri str. 133 originálu).
nahlad_stranky.jpg

Rok 1958 je rokom 10. výročia vzniku ľudovodemokratického zriadenia štátu a vlády ČSR. Je to výročie úspešného budovania našej vlasti. Spriemyselnenie a výstavba Slovenska nadobudli také ohromné rozmery, že mestá dostávajú novú tvár, staré domy a celé štvrte sa rúcajú a budujú sa nové továrne a obytné domy, ba i celé štvrte a fabrické sídliská.
I dediny nezaostávajú. Budujú sa JRD sídliská, nové obytné domy, kultúrne domy, školy a zdravotné strediská. Ulice a námestia sa okrášľujú, parkírujú, potoky sa regulujú, nevýnosné role a lúky sa odvodňujú a zúrodňujú. Takže i na dedine vládne úsilie okrášliť a prebudovať!
V tomto roku vstupujeme do významného obdobia tretieho roku II. päťročnice.
nahlad_stranky.jpg

Uznesenia KSČ a vlády ČSR dávajú pokyn zamerať sa najmä na socializáciu dediny, na odbúranie zvyškov kapitalizmu, na upevnenie JRD a na zvýšenie poľnohospodárskej výroby.
Socializácia dediny je prvoradá úloha DO – KSS a MNV a preto ich činnosť po celý rok bola zameraná na splnenie tejto úlohy. Najmä zvýšená starostlivosť bola venovaná mladému JRD, ktoré len 2. rok je v činnosti a má 183 členov z radov výkonných roľníkov.
Zdalo sa, že vyhliadky na dobrú úrodu dajú elán členom družstva do kolektívneho hospodárenia a rýchle prekonajú počiatočné ťažkosti. Ale nesplnilo sa čo sa očakávalo! Pracovná morálka klesla, mnohí členovia odmietli pracovať v špičkových pracovných dobách, v kopačke, kosbe sena a otavy, v žatve, a mlatbe pre nízke odmeny za pracovné jednotky.
Správa družstva za pomoci KSS a MNV presvedčovali osobne i miestnym rozhlasom občanov a členov družstva, aby sa zapojili do práce vo vlastnom záujme, aby sa predišlo hospodárskym stratám. Ale márne bolo všetko!
nahlad_stranky.jpg

Zatvrdlí ostali mnohí i naďalej. Spoliehali sa na to, čo ím záhumienky donášajú.
Keďže práce boli naliehavé, bolo treba JRD brigádne pomáhať. Pracovníci patronálneho závodu Povereníctva potravinárskeho priemyslu a Okresného lesného závodu, členovia strany a školy pomáhali tento nedostatok odstrániť. Odpracovali niekoľko tisíc hodín zdarma. Brigádnici denne prichadzali z Bratislavy autama na pomoc. Brigády však nenahradili v plnej miere prácu skúsených roľníkov a zaťažovali družstvo finančne, lebo ich museli čiastočne aj stravovať a občerstvenie im podávať.
Lahostajnosť mnohých členov zapríčinila aj značné škody. Medzi inými, že pre nedostatok pracovných síl ostala pokosená otava na poli a zhnila. Na jar muselo družstvo krmu za drahé peniaze kupovať, lebo krmovinová základňa nestačila. Tieto a mnohé iné nedostatky zapríčinili, vinou členov to, že miesto plánovaných pracovných jednotiek vo výške Kčs 20.- bolo vyplácané len Kčs 12.80.- a naturálie v hodnote  Kčs 2.- za pracovnú jednotku.
nahlad_stranky.jpg

Pre výstavbu JRD bol zvolený terén pod židovským cintorínom pri ceste vedúcej do obci a na Pažiť. Sídlisko je dobre spojené s obcou. Cesta cez uličku bola náležite upravená štrkovým kameňom. Po výstavbe dvoch kravínov, jednej ošipárne a hydinárne bolo prevedené spoločné ustajnenie. Doposiaľ bol družstevný dobytok umiestnený v súkromných maštaliach. Značné percento kráv bolo tuberkulóznych, pre zlé a nehygienické umiestnenie v súkromných stajniach. Tento chorý dobytok bol oddelený a premiestnený.
Tunajšie JRD má zveľaďovať hlavne živočišnú výrobu, lebo pre túto hospodársku výrobu sú najpriaznivejšie podmienky. Preto bol na pomoc tunajšiemu družstvu ustanovený ing. Ant. Minarech, odborný pracovník pre živočíšnu výrobu.

Stav hospodárskych zvierat v tomto roku:

Hydina Husi Ošípané Hoväd. dobytok Kone Kozy
JRD 544 - 197 283 15 -
JRD členovia 909 24 114 98 - 70
Súkromné hospodár. 522 13 57 39 4 69
Bezzemkovia 300 8 35 - - 49
Spolu 2.275 45 403 420 19 188

nahlad_stranky.jpg

Socializácia súkromných podnikov, ako obchody, hostince, kino a rôzne dielne už v minulých rokoch bola postupne prevedená. Takže na teraz v roku 10. výročia socialistickej výstavby našej vlasti, v obci niet už súkromného podnikania. Na miesto mnoho malých a nehygienických obchodov zriadené boli 2 obchody s potravinami, 2 pohostinstvá, 1 predajňa zeleninou a ovocím, 1 predajňa s textilným tovarom, 1 predajňa odevným tovarom, 1 predajňa želez. tovarom, 1 papiernický obchod, 1 mliekareň predajom chleba a pečiva, 1 mäsna, 1 chemodroga a hračky, 1 obuva, 1 lekáreň, 1 kino, 1 stolárska dielňa, 1 kolárska dielňa, 1 oprava obuvi a 1 holič.
Obchody sú dobre zásobované potravinami a všetkým iným tovarom a potrebami pre domácnosť, ako pračky, elektr. variče a sporáky, vodárničky, rádiá, televízory, kolá, motorky, nábytok atď. Takže dnes už nemusí ísť občan z dediny nakupovať do mesta, lebo všetky potreby pre domácnosť a oblečenie dostane i tu.
Na začiatku týchto premien sa ľudia nedôverou dívali na nový život na dedine, verili len súkromnému pod -
nahlad_stranky.jpg

nikaniu. Avšak skoro sa presvedčili, že pevné ceny v obchodoch vylučujú nadmerné zisky a obohacovanie sa jednotlivcov na úkor pracujúcich. Mimo toho obchody sú dnes úhľadne, vkusne a hygienický zariadené, čo je dnes požiadavka aj dedinského človeka. Takto sa zbližuje a vyrovnáva život na dedine s mestom.
U politickej samosprávy tak ako aj v podnikoch a továrňach prevedená bola decentralizácia riadenia. MNV ako vedúci orgán v obci dostáva decentralizáciou rozšírenú právomoc a týmto odbúraný bol zložitý administratívny aparát v politickej samospráve, ako pozostatok kapitalistickej byrokracie.
Počet obyvateľov v obci je 2173. Počet narodených detí v obci bolo iba 6. V skutočnosti však ročný prírastok bol 56 detí novonarodených. Lenže tento počet nie je v miestnej matrike zachytený, pretože tieto deti uzreli svetlo sveta v pôrodnici v Modre a preto sú aj tam matrikované. Pôrodnica bola zriadená v roku 1954, od vtedy klesal počet v matrike v Častej takto:

Rok: 1953 1954 1955 1956 1957 1958
Matrika 55 28 14 12 14 6

nahlad_stranky.jpg

Matrika úmrtnosti vykazuje v tomto roku 23 zomrelých občanov. Príčina smrti vo väčšine prípadoch je „rakovina“, lekárskym pomenovaním „zhubný novotvar“, ktorý sa objavuje v rôznych ľudských orgánoch. Žiaľ dnes ešte niet proti tejto zhubnej chorobe účinného lieku, napriek tomu, že lekárska veda veľmi pokročila.
Je potešiteľným javom, že úmrtnosť u detí poklesla na minimum, lebo vláda venuje po zdravotnej stránke matkám a novonarodeným deťom veľkú starostlivosť.
Matky počas celého tehotenstva sú pod lekárskym dozorom a po pôrode sú navštevované sociálnymi sestrami, ktoré im poskytujú pomoc a rady. Novonarodeniatka sú pod lekárskym dozorom. Matky sú povinné so svojimi dietkami dochádzať každé 2 týždne do „Zdravotného strediska“ do „Poradne pre matky a deti.“ na kontrolu.
Zdravotná starostlivosť sa venuje deťom aj v školskom veku. Sú stále pod lekárskym dozorom, očkované proti TBC, obrne a iným chorobám.
O zdravý chrup detí sa stará dentista miestnej „Zubnej ambulancie“.
nahlad_stranky.jpg

O školských detoch sú vedené počas celého školského veku zdravotné záznamy.
V zdravotníctve je veľmi významným sociálnym zariadením to, že sa všetkým občanom dostáva lekárskeho i nemocničného liečenia zdarma. Túto sociálnu vymoženosť mnohí občania zneužívajú, lebo vyhľadávajú lekára aj v prípadoch nepatrného úrazu, alebo onemocnenia na úkor vážnych pacientov.
V obci sú vybudované a zriadené pri Ústave národného zdravia tieto zdravotné strediská pre obec Častá, Doľany, Dlhá a Píla: Lekárska ambulancia, poradňa matiek a zubná ambulancia. Vedúcim zdravotného strediska je Dr. mudr Zoltán Lamoš.
Údržbárske strediská pri MNV sa zriadili v obci na miesto zaniknutých súkromných remeselníckych živností, ktoré prešli do socialistického sektoru. Sú to zárobkové zdroje pre občanov a strediská pre pomocné služby obyvateľstva. Takto zriadené boli strediská pri MNV s prevádzkou:
1)    murárskou
2)    maliarskou
3)    stolárskou
4)    pilárskou na palivové drevo
nahlad_stranky.jpg

Výstavba obce v rámci akcie „Z“ pre zveľaďovanie miest a obci, pokračuje síce pomalým tempom, ale i tak vykazuje pekné výsledky. Miestna komisia pre výstavbu obce a rada M-N-V zverila technické prevedenie Jozefovi Cíchovi, členovi rady, týchto úprav: na ulici „Pažiť“ vybudovaná bola vodná nádrž pre požiarnu bezpečnosť, nový most, prehlbený bol celý potok a zregulovaný kanalizačnými rúrami a vysadená bola celá ulica stromkami.
Ulica „Hošáky“ až po kaplnku bola v úbohom stave, čo škodilo nielen občanom, ale i dobrému menu obce. Konečne cesta bola vybudovaná, postranné járky vydláždené a príjazdy k domom, mosty tiež. Takže ulica „Hoštáky“ sa premenila na peknú podhorskú štvrť. K čomu prispejúc mnohé nové domky a tiež i staré úhľadne upravené.
Ulica za kostolom „Vŕšok“ na ktorej je i škola tiež mnoho trpela, keď musela hltať cez celú jar, leto, jeseň a niekedy i v zime neznesiteľný prach, ktorý navírili autá z kameňolomu od skoro rána do noci. I táto ulica dostala bezprašnú cestu, úpravu preddomia na hornom konci, a novú studňu.
nahlad_stranky.jpg

Osemročná stredná škola i v tomto roku prekonávala veľké ťažkosti, lebo pre nedostatok učebných miestností musela používať i nevhodné učebne a striedavo vyučovať.
Škola má 16 tried a 8 učební. Z toho vyhovujúcich učební v škol. budove 6 a nevyhovujúcich 2 v budove starého obec. domu.
Počet žiakov 471, -chlapcov 226 a dievčat 245.
Z priškolených obcí do 6 až 8 ročníka dochádza z Píl 21 ž.,- Doľán 52 ž.,- Dlhej 30 ž. Celkový počet učiteľov 19.
Škola aktívne napomáhala výstavbu JRD. Brigády žiakov odpracovali pri zbere ovocia, zemiakov a kukurice asi 2000 hodín.
Družstevná škola práce bola zriadená a vedená Frant. Odkladalom v zimných mesiacoch od decembra do marca. Škola mala pre 43 účastníkov 2 oddelenia:
a)    Oddelenie pre živočišnú a rastlinnú výrobu.
b)    Oddelenie ovocinársko vinohradnícke.
Usporiadaných bolo 20 prednášok, 16 filmov. Prednášali odborníci z hospodárskych škôl.
nahlad_stranky.jpg

Kultúrny život v obci sa sústreduje v miestnom kine a v Osvetovej besede.
Kino je pomerne dobre umiestnené, priestorove vyhovuje a má aj dobrú zvukovú aparatúru a preto je dobre navštevované.
OB však nevyhovuje ani po stránke priestoru ani úpravou. Javisko je primitívne, steny ošarpané, sedadlá – stoličky – lavice kde-kade pozbierané, slovom celá OB je neútulná a nekultúrna. Pre tieto veľké nedostatky kultúrny život viazne. Kultúrna činnosť bola v tomto roku hatená aj tým, že od 31. IX. 1958 bola OB prepožičaná Obilnému výkupnému závodu v Pezinku na obilný sklad a bola zaujatá do 26. I. 59.
Správcom OB je Jozef Miklovič zámočník, ktorý aj nacvičuje divadelné hry ako dobrý mládežnícky kult. pracovník. Behom roku usporiadané boli tieto divadlá a verejné oslavy:
Dňa 28. I. 58, Sto dukátov za Chuana predviedla OB
Dňa 18. II. 58, Div. predstavenie OB – Malé Trnie.
Dňa 25. II. 58, Február. Víťazstvo, oslava OSŠ
Dňa 26. II. 58, kúzelnícke celovečerné predstavenie
Dňa 8. III. 58, MDŽ verejná oslava, OSŠ
Dňa 30. VII. 58, Spoločný byt, div. OB
OSŠ predviedla niekoľko výchovných škol. filmov pre škol. mládež v Osv. besede, lebo vlastnú miestnosť nemá.
nahlad_stranky.jpg

Telovýchova a šport zaberá v našom štáte stále väčšie a väčšie pole. V obci vedie športovú činnosť Slovan MNV. Aktívne a úspešne pracuje odbor footbalový a volejbalový.
Vyvrcholením telovýchovnej a športovej činnosti bola okresná spartakiada na novom stadione v Pezinku. 24 – 25. júna, na ktorej vystúpilo i naše žiactvo v počte 150 čvičencov.
I tu sa javil citeľný nedostatok školy, že nemá telocvičňu, lebo nacvičovanie spartakiady narážalo na značné prekážky. Vystúpenie všetkých zložiek bolo veľmi úspešné.
Počasie v tomto roku vykazuje značné výkyvy. Zima vo februári bola tuhá a pretiahla sa až do marca. Snehu bolo veľa, neskoro sa topil a tak sa celá jar o 2 týždne oneskorila. Apríl máj bol suchý, zdalo sa, že úroda bude zlá. Ale od 8. júna – Medarda začalo pršať a tak výdatne, že celá príroda sa zotavila. Polia oživli. Začiatok júla bolo teplo, od 15. júla schladenie. V žatve často pršalo. Jeseň bola v okt. a nov. dáždivá.
nahlad_stranky.jpg

Úroda obilia bola nad očakávanie dobrá. Taktiež kukurica, zemiaky, cukrová repa, ako i ostatné hospodárske plodiny dobre zarodili. Úroda ovocia všetkého druhu, mimo slivák bola rekordná a tak bohatá, že sa ľudia na taký úrodný rok nepamätajú. Ale nielen v tomto kraji, ale v celej republike, ba i v súsedných štátoch.
Ovocie sa vykupovalo v zberniach za cenu: I. tr. 2.80,- Kčs, II. 1.60 aj cez zimné mesiace, keď nebola tuhá zima. Jakosť ovocia nebola dobrá, boli drobné a temer všetko za II. tr. uznané. Ale i tak si ľudia pomohli, bol to pekný finančný prínos pre domácnosť.
Hrad Červený Kameň je perlou Malých Karpat a je veľmi vyhľadávaným turistickým miestom. Posledným majiteľom bol bývalý gróf Karol Pálffy, ktorý vlastnil aj rozsiahle lesné hospodárstvo. V roku 1945 tesne pred príchodom Červenej armády ušiel s fašistickou armádou do Rakúska.
nahlad_stranky.jpg

Po oslobodení našej vlasti bol celý jeho majetok poštátnený. Štát vynaložil mnoho finančných prostriedkov na vnútornú a vonkajšiu úpravu hradu a zriadil v hrade „Štátne múzeum“. Muzeálne pamiatky boli dovezené aj z iných hradov. Výstavba múzea a mnohých miestností ešte sa prevádza. Na vonkajšom nádvorí bola zriadená restaurácia a nocľaháreň.
Cudzinecký ruch bol tohto roku veľmi čulý, Červený Kameň sa stáva veľmi obľúbeným miestom turistov, výletníkov a zájazdov. Štátne múzeum navštívilo 38 tisíc osôb, avšak návštevníkov bolo o veľa viac, lebo mnohí prichádzajú k nám užiť našu krásnu prírodu.

Častá október 1959.                          Edmund Strelka
kronikár.
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online