Články z nálepky ‘Kronika Častej’

PostHeaderIcon 1935

Pohyb obyvateľstva.

V tomto roku narodilo sa 25 chlapcov a 16 dievčat, spolu 41 detí; z toho nemanželských 3. Zomrelo 15 mužských, 8 ženských, spolu 23 osôb. Sňatkov bolo uzavretých 18.
Dňa 21. decembra zomrel v záhone Ružová na hradskej Častá – Ompitál žobrák Jozef Kovačič, pochádzajúci zo Smoleníc. Ráno ho našli kolomidúci zmrznutého. Pochovaný je v Častej.
Odvody.

Na odvode prevedenom v Modre boli odvedení: Jozef Krchnák, Andrej Lanák, Jozef Šafarik, Štefan Vrábel, Štefan Juráček, Jozef Gáži a Viliam Minárik.

Branná príprava.

V auguste a septembri bol kurz pre odvedených brancov, ktorý viedol por. v zál. Vojtech Strelka a viac poddôst. z Dlhej, Ompitála, Častej, Dubovej a Píly. Kurzu sa zúčastnilo 38 nováčkov zo spomenutých obcí; dochádzali každú nedeľu ráno a cvičili od 4.30 do 8. hod. Kurz bol zakľúčený malou rozlúčkou a rozdaním diplomov pre účastníkov. Kurz sa dobre vydaril.

Hospodárske pomery.

Úroda bola tohto roku priemerná, na jednom
nahlad_stranky.jpg

uhorskom jutre urodilo sa 7 g raži, 7 g žita 8 g jačmeňa a 25 g zemiakov. Ceny zemedelských vyrobkov boly ako v minulom roku dľa vládou vydaných smerníc.
Úroda hrozna bola tiež priemerná, jakosť dobrá. Jedno uh. jutro dalo priemerne 20 hl vína. Ceny stolového hrozna pohybovaly sa medzi 1.60 – 3.50 Kč, vínového od 1 – 2 Kč.
Zastupiteľstvo obce aj tohoto roku zadovázilo dvoch importovaných, švajčiarských, plemenných býkov miesto vyradených tuzemských z veľkostatku Bratia Uletschi v Rohove za Kč 6.540.- Obec naša má teraz už troch svajčiarských býkov. Treba len ľutovať, že v obci niet ani jedného hospodára, ktorý by viedol kontrolný chov dojníc, čím by sa hodne získalo na chove dobytka u nás.
Súpis hospodárskeho zvieratstva 31. dec. 1935 vykazuje nasledovný stav: Hovädzieho dobytka 461, ošípaných 259, kozí 119, koní 50.
Viliam Sasko dodal zo Sangenbergu čistokrevného kozla (capa) saanského a zo Záhřebu od Spolku chovateľov drob. hospodárského zvieratstva čistokrevnú kozu toggenburgskú, aby sa chov kozí u nás zošlachtil.

Stavby domov.

Vystavené boly nasledovné nové domy: Na parcele 981 v súsedstve Bollovej vily postavil Ján Zatkalík rodinný dom čís. pop. 360, na parcele 2826 v záhone Kiligrunty Ján Herchl malý rod. domček čís. pop. 367.

Požiar.

Dňa 11. okt. bol požiar v píle Štefana Švorca čís. domu 345. Pravdepodobná príčina požiaru bola iskra od
nahlad_stranky.jpg

gatru, ktorá zapálila piliny. Zhorel elektromotor umiestený v pivničnej miestnosti. Škoda bola odhadnutá na Kč 3.500.-

Kameňolom.

Na jar zariadil kameňolom podnikal Elenér Rosenberger zo Senca v častovskej Doline asi 1 km od obce. Postavený je tam drtič kameňa a triedič na motorový pohon o výkonnosti 30 – 40 m³ denne. Denne pracuje 10. robotn.

Obecné hospodárstvo.

Rozpočet obce na tento rok bol sostavený nasledovne: Riadna potreba Kč 195.391.- riadna úhrada 62.287 Kč; schodok 133.104 Kč, ktorý má byť uhradený 200 % priražkou k dani činžovej a 300 % z ostatných daní, čo číní spolu 72.632.- Kč. Chýbajúca úhrada žiadaná z vyrovnávacieho fondu od Krajiny, z toho však nedostala nič.
Záverečné účty boly sostavené nasledovne: Príjem    .   ,- Kč, výdavok   .    .- Kč, hotovosť ku dňu 31. decembra 1935 je    .   .- Kč.
Na školu dostala obec od okresu modranského Kč 10.000.- ako subvenciu na splatenie dlhu.

Vlámanie.

Dňa 14. marca ráno našiel obecný sluha na obecnom dome ohnivzdornú pokladňu vylámanú. Zistené bolo, že nebolo nič odcudzené, nakoľko mimo vinkulovaných vkladných knižiek, poistok, cenných papierov v pokladne hotovosť nebola. Pachatelia sú neznámi, nezistení. Hotovosť asi 2.000.- Kč bola v byte pokladníka, ktorý mal v tie dni väčšie výplaty.

Osveta, slávnosti.

Toho roku oslávila obec 85. narodeniny p. prezidenta
nahlad_stranky.jpg

Osloboditeľa T. G. Masaryka zvlášť srdečne. Program bol obstaraný školami a D. H. S v Častej a bol veľmi vydarený.
Vo februári na návrh rôznych verejných činiteľov bola sriadená: Poradňa matiek a detí v Častej. Do prvého výboru boly zvolené: Alojza Strelková r. Hochelová predseda, Valeria Agnerová miestopredseda, Margita Burschová jednateľka, Bernardína Pokorná pokladníčka, Alžbeta Trautenbergerová hospodárka, lekár poradne bol zvolený Dr Ferdiš Habart, socialnou pracovníčkou bola vyslaná O. P. M. v Pezinku Maria Koščová.
Celý január bol vlhký, teplota vo dne a v noci bola stále pod O. Priemerná teplota bola -3ºC. Prvá polovica februára bola veterná, teplota hodne klesla. 15. II. nastalo oteplenie a potrvalo do konca mesiaca. Najteplejšie bolo 19. II. +19ºC vo dne a +6ºC v noci. V prvom štvrťroku bolo málo srážok. V marci a apríli bolo pekné, teplé počasie a prevedené boly poľné práce včas. Od mája až do konca augusta padlo len veľmi málo srážok. V októbri bolo pekne, ale teplota hodne klesla. Začiatkom novembra mrazíky až do 18. II., kedy sa hodne oteplilo. V decembri striedavé počasie, zväčša mrzne.
nahlad_stranky.jpg

PostHeaderIcon 1936

Pohyb obyvateľstva.

Narodilo sa 45 detí a to 22 chlapcov a 23 dievčat. Nemanželských bolo 5. Zomrelo 39 ľudí a to 24 mužských a 15 ženských. Sňatkov bolo uzavretých 11.
15. septembra 1936 zomrela Terezia Kočišeková, rod. Krátka vo veku 91 rokov.
Dňa 1. marca rozlúčil sa s obcou tunajší správca fary Jozef Mitošinka, súc preložený do Mestečka, pri Leopoldove. Svojím kňazským pôsobením získal si väčšinu farníkov, ktorí naňho vďačne spomínajú. Toho istého dňa prišiel Vojtech Šulko ako správca fary v Častej. Narodil sa v Modranke 5. mája 1905. Študoval bohoslovie v Trnave a pôsobil naposledy ako kaplán v Biskupiciach pri Bratislave.

Odvody.

20. apríla boly odvody. Zo 14 odvedencov bolo odvedených 8 a to Jozef Helt, Vendel Hrdlička, Florián Lederleitner, Aladár Mičko, Štefan Porkert, Štefan Slaninka, Jozef Slávik, Štefan Stipula.

Lekárňa.

1. júla bola presťahovaná lekárňa do domu čís. 183., ktorý je majetkom Dr Karola Mayera, pravotára v Pezinku, tunajšieho rodáka.

Stavby, prestavby.

Nové domy vystavili: Helena Singhafferová na parc. 780/2 pop. čís. 364.; Karol Hoffmann, na parcele 773 čís. popis. 362; Štefan Miklovič, na parcele 96. čís. pop. 365; Jozef Lederleitner, v Novej ulici čís. popis. 336; Emil Miklovič, na parcele 96. čís. popis. 366.
nahlad_stranky.jpg

9. septembra bolo započaté s prestavbou rk. kostola. Sborená bola hlavná loď od triumfálneho oblúku sauctuária až po vežu a na tomto mieste bola postavená hlavná loď s dvoma bočnými loďami. Do 18. decembra boly vystavené hlavné múry, stĺpy, klenba, zhotovený a osadený bol krov a strecha provizorne pokrytá. Podrobný popis celej práce bude uvedený v budúcom roku, keď bude už stavba dokončená.

Hospodárske pomery.

Následkom veľkého sucha v letných mesiacoch uroda bola v našej obci slabá, podpriemerná, zlej jakosti. Na 1 uh. jutre sa urodilo 5 g raži, 5 g žita, 5 g jačmeňa a 30 g zemiakov. Na 1 g obilia čistého pripadlo až 20 kg II. triedy. Ceny obilia boly určené vládou.
Vinohrady toho roku úplne sklamaly. Zo začiatku sa ukázala veľmi pekná úroda a bola by bývala nadpriemerná, keby nebola prišla peronospora. V letných mesiacoch sa natoľko rozmôhla, že zničila skoro celú úrodu. Nebolo jej možno čeliť ani ochranným striekaním, lebo časté, ačkoľvek veľmi malé dáždiky zmývaly postriekané kry a v daždi sa striekať nemôhlo. Hrozná, ktoré ostaly boly menej kvalitné, nedobre vyzriate následkom tejto choroby. Drevo viniča tiež slabo vyzrialo, čo bude mať zaisto vliv na budúcu úrodu. Jedno uh. jutro dalo priemerne 2 hl vína. Cena 1 kg stolového hrozna bolo 1. – 2.- Kč, na víno Kč 1- až 1.20 Kč. Ceny boly oproti laňajšiemu roku nižšie pre horšiu kvalitu.
nahlad_stranky.jpg

Obec kúpila toho roku už štvrtého švajčiarského býka za Kč 4.200.-. Stav hospodárskeho zvieratstva ku dňu 31. dec. 1936 je nasledovný: Hovädzí dobytok 441, koní 44, ošípaných 150, oviec 1, kozí 134.
Rozpočet obce je: Riadna potreba   .    –Kč, riadna náhrada    .    .- Kč, schodok   .   .- Kč, má byť uhradený vyrubením    % prírazky k dani činžovej a    % k daniam ostatným.
Záverečné účty vykazujú nasledovný obrat. Príjem   .   .- Kč, výdavok   .   .- Kč, hotovosť ku dňu 31. dec. 1936 je    .    .- Kč.
Rada obce podala žiadosť na krajinský úrad o oddlženie obce. Na intervenciu p. notára E. Kačinetza a starostu L. Miku bola táto žiadosť prajne riešená, krajinský úrad prevzal zbytok amortizačnej pôžičky u Zemskej banky v Bratislave v sume 264.000 Kč, (pôvodne Kč 300.000.-) bude splácať amnity a úroky za obec. Častá má t. č. dlžobu asi 70.000 Kč, ktorú sumu má vyplatiť staviť firme, ktorá stavala školu, poťažne jej veriteľom. Od okresu modranského dostala obec na školu subvenciu Kč 20.000- na tento rok.
Od 1. januára nastala zmena v hospodárstve skolskom. Školská stolica dostáva štvrtročne prídel od obce na základe schváleného školského rozpočtu, ktorého schodok je kazdoročne vsunutý do potreby obecného rozpočtu. Z tohto prídelu vypláca všetky osobné a večné výdavky školy.
nahlad_stranky.jpg

Nakoľko ale obec nedostane celú rozpočtovú úhradu vypláca aj škole len pomernú čiastku úhrady, ktorá činí t. r. 64 % celkového schodku.
Dňa 28. februára bol v tunajšej rk. ľud. škole poriadaný kurz hospodársko – ovociársko – vinohradnícky. Prednášali profesori hosp. školy v Trnave a ovoc. vinohrad. školy v Modre. Účastníkov bolo 27. Prednášky boly veľmi hodnotné, aktuálne. Účastníci sa všetcia vyslovili za ďalsie poriadanie takých kurzov. Kurz trval od 8. hod. ráno do 19. hod večernej s prestávkou 1 hod. cez obed.
25. júna bol kurz zavárania ovocia a zeleniny. Celodenného kurzu sa zúčastnilo 21. poslucháčok. Mimo teorie boly aj praktické ukázky.
7. marca bola verejná oslava narodením p. prezidenta Osloboditeľa T. G. Masaryka.
19. apríla bola prvá stromková slávnosť. Na pammiatku tohoto dňa boly zasadené dve lipky na školskom dvore r. k. ľud. školy. Pekný program predniesli žiaci ľud. a mešť. školy.
17. mája bol deň matiek. Slávnosť bola zahájená sprievodom detí a matiek. V čele sprievodu šly deti na ozdobených kolobežkách, trojkolkách a kolách. Žiaci niesli mnoho ozdobených tabúľ, na ktorých boly vhodné nápisy a heslá. Po sprievode bola pekná akademia, poriadaná žiakmi oboch tunajších škôl.
S touto slávnosťou bol spojený aj deň striezlivosti.
nahlad_stranky.jpg

Od začiatku roku do 15. marca bolo stále zamračeno, menšie dažde, sychravé počasie bez silných mrazov. Od 15. marca nastalo suché počasie s mrazíkmi –2 –4 oC. Započaté bolo s poľnými prácami. Koniec marca je zasa zamračeno a prší. 31. marca odpoľudňe o 14.30 hod bola silná búrka za blískania a hrmenia. V apríli sa počasie veľmi menilo. Začiatok vlhký, 5. 6. silný mráz, rozkvitnuté marhule zväčša pomrzly. 15. veľmi pekné, slnečné počasie. Od 17. do 25. bola zima, v noci silné mrazy, ale koniec zasa pekne, kvitnú všetky stromy.
Začiatok mája striedavo dážde a jasno. Stred mesiaca oteplenie, rastú už aj hríby. Koniec mesiaca slabé srážky. Celý jún bolo hodne teplo, teplomer vystúpil až do +30 oC. Začiatok júla dáždivý, potom však stále horúce počasie. Celý august zväčša horúco, sparno. Začiatok septembra pekne. 9. mráz -1 oC v noci, ale vo dne teplo. Toto počasie trvalo s krátkým prerušením až do 20. decembra, kedy nastaly silné mrazy a napadol sneh. Ináč veľmi mierna zima bola.
nahlad_stranky.jpg

PostHeaderIcon 1937 – 1947

Od r. 1937 obecná kronika nebola vedená. Pripadla mi leda dosť ťažká úloha spísať kroniku obce naraz za 11 rokov, keďže som v tunajšej obci ani nebol. V spísanej kronike preberáme veci len stručne, tak ako mi boly tunajšími občanmi podané, ktoré veci však zachycujú hlavný život v obci.
Mračná vojny sa sťahujú nad celým svetom. Expanzia Nemecka je čoraz viditeľnejšia a všetko sa pripravuje na vojnu. V našej obci výzanačnejšia bola evakuácia Žida Lea Steinera s celou svojou rodinou na ostrov Kubu. Keďže peniaze nemôhol sebou previesť, zakúpil za vyše milion Kčs tovaru modranskej keramiky a tovar poslal za hranice. Prišiel rok 1939, 14. marec. Celková nálada zo Slovenského štátu bola všeobecne radostná. Nariadená mobilizácia zastilhla všetkých mužov do 40. roku, ktorí aj nastúpili k svojim posádkam. Po rozpadnutí ČSR vracajú sa zpäť do svojich domovov. HSĽS plne vyvýja svoju činnosť. Ustaľuje sa nový Obecný výbor a komisárom obce sa stal Leonard Miko. V mesiaci marci opúšťa
nahlad_stranky.jpg

obec doterajší duchovný Vojtek Šulko. Odchádza do Bohdanoviec. Na jeho miesto nastupuje doterajší p. farár Ondrej Ovšenka, ktorý prichádza z Horných Zeleníc. Svojej sverenej funkcie ujíma sa s úspechom a stáva sa obľúbeným. Slovenský štát ocitá sa vo válečnom stave s Poľskom. 16 občanov nastúpilo k vojsku. Zimné mesiace prebiehajú kľudne. Miestne školy v januári a februári uskutočňujú stravovaciu akciu pre chudobných žiakov. Akcia sa plne vydarila, keďže 92 chudobných žiakov pocítilo dobro. Uskutočňujú sa večerné kurzy pre vzdelanie občianstva. Boli zahrané aj 2 divadlá, ktorých čistý zisk sa zas venoval pre chudobné žiactvo. Tienistým činom je zrušenie dosavádnej mešťianskej školy a to od 24. júna 1939. Tento čin ukázal nespokojnosť občanov, ktorí neustále podnikali kroky na jej obnovenie. Ich práca stretla sa s úspechom po jednom roku, kedy bola znovu obnovená a plní svoje poslanie. Kultúrna činnosť pozdvihla sa zriadením Miestnej osvetovej komisie. Prvým jej predsedom stáva sa riaditeľ mešťianskej školy. J. Fabini. Menovaný ujal sa činnosti s vehemenciou a výbornú pomoc získavá u všetkých miestnych učiteľov.
nahlad_stranky.jpg

Od r.1940 vidieť na poli osvety krajšie výsledky, keďže boli zriadené pravidelné večerné kurzy, nacvičili sa 4 divadelné hry, uskutočňuje sa vianočná nádielka v cene 1.600.- Kčs pre chudobných, poriada sa Stromková slávnosť, na ktorej sa vysadilo 47 ovocných stromkov. R. 1940 obec prežíva aj cirkevnú slávnosť, keď sa koná birmovka, ktorú prijalo 230 birmovancov. Sviatosť vysluhoval J. E. Dr. Buzalka. R. 1941 vyznačuje sa veľkou zimou a vojna zasahuje naše územie citeľnejšie. V tomto roku boly zahrané dve divadlá, usporiadaných 5 osláv. Plánuje sa stavba novej meštianskej školy na terajšom futbalovom ihrisku. Plány boly vypracované a celý náklad na stavbu činí 2,790.000 Kčs. Vyučovanie na školách skončilo 15. júna a to preto, že letecké nálety hatily zdarný priebeh vyučovania a nebezpečie sa veľmi zväčšovalo. Rok 1943 je pamätným obci tým, že v tomto roku sa previedla asfaltovaná cesta od Základiny po ihrisko a tým dodala obci ráz mestečka. Bola uskutočnená sbierka na nový organ, ktorý organ bol aj
nahlad_stranky.jpg

zakúpený. Miestne školy dostávajú zvukový premietací stroj, ktorý takto umožňuje žiakom získavať viac vedomostí a obveseľuje vyučovanie. Prístroj bol Mšanom daný zdarma v cene 20.000.- Kčs. Predstavenstvo obce zriaďuje aj kultúrny dom a to tak, že doterajšiu synagógu prerobilo. Všetky oslavy sa konajú tiež na tomto mieste.
Vojna sa blížila čoraz viac a viac so svojími ukrutnosťami. 29. mája 1942 vyrušila obec mimoriadna udalosť. V ten deň zablúdil protiletecký granát z Malaciek a zabil ženu v požehnanom stave. (Lemerová). Pohreb sa konal za veľkej účasti občianstva. Na pohrebe asistovala čata nemeckých rotmajstrov.
Porážka Nemecka sa už jasnejšie rysuje. Jej armády sú neustále vracané zpäť. Od 1. nov. 1944 do 1. apríla 1945 kopú sa zákopy. Na týchto pracuje asi 300 mužov a 200 žien. Hlavným skupinárom bol Ferd. Slanička. Najväčšie zákopy sa tiahli od Ompitálu po Častú a pred osadou Píla.
nahlad_stranky.jpg

Boly to 3 m hlboké a 6 m široké. 4. mája bol usporiadaný Deň slovenskej rodiny, kedy zvlášť vynikly alegorické vozy, krojovaný sprievod s hudbou. Vlastná slávnosť sa konala na školskom dvore. 16. júna bola obec vyrušená strašnými výbuchmi leteckých bômb. Sväzy za sväzmi preletovali Častú. Po prelete bolo zistené, že anglo-americké lietadlá bombardovaly Bratislavu. Nálet si vyžiadal mnoho obetí. Ešte občianstvo žilo pod strašným dojmom bombardovania, keď bolo treba prežiť novú hrôzu leteckej bitky nad obcou. Dňa 26. VI. v ranných hodinách znovu preletovali nové a nové sväzy. V zápätí strhla sa letecká bitka. Paľba z palubných zbraní, výbuchy, granáty, horiace lietadlá budili úžas. Po boji rozpŕchli sa ľudia na miesta, kde dopadli lietadlá, alebo letci. Padli dve nemecké stíhačky a s nimi 2 letci. Obaja boli zastrelení počas letu padákom. Odpoludnia doviezli k miestnemu Dr. Lamošovi nového Nemca, ktorý bol dostrieľaný na rukách. Menovaný po ošetrení vyprával ako došlo k boju: Stanovište mali vo Viedni. Hlásili im, že veľké sväzy sa blížia nad Bratislavu. Vzlietlo asi 300 stihačov, ktorí zistili, že sú v menšine a letecký boj museli
nahlad_stranky.jpg

vzdať. Na miestnych školách vyučovanie bolo prerušené od 9. nov., keďže bol ohlásený príchod Hitler-Jugendu. Dňa 16. dec. prišla autokolona nemeckej brannej moci, ktorá obsadila všetky školy. Dňa 7. I. školy uvoľnila pre slovenskú armádu, ktorá sa tu aj usadila. Všetok cennejší inventár bol složený do bedien a uložený v byte školníka. Do Častej sa evakuoval aj IV. odbor Mšano, ktorý sa 28. VIII. vrátil znovu zpäť do Bratislavy. Z kultúrnych podnikov bolo uskutočnené len najnutnejšie a to z tej príčiny, že letecké nálety ohrožovaly bezpečnosť občianstva.
Prišiel rok 1945. Východný front blížil sa do našich krajín. Cez obec prechádzalo vždy množstvo autokolon. Obyvateľstvo žilo v nervozite. Pripravovaly si kryty, do ktorých ukladali svoje cennejšie veci. Strediskom krytov sú „sivé bane“. Sú to pozostatky z baní, 190 rokov staré, vykresané v skalách v dĺžke 255 m, 1.5 m široké. Majú 3 štóly, v poslednej nachádza sa aj pitná voda. Obyvatelia si ich zriadili aj na obývanie. Dobytok vyhnali do zriadených košiarov. 3. apríla, v utorok po Veľkonočnej nedeli o 5. hod. rannej bolo od Pudmeríc vidieť prvý predvoj ČA. V tom čase v obci bolo tu ešte asi 150 Nemcov.
nahlad_stranky.jpg

Mali na obranu len jedno delo. Keď videli prichádzať kozákov, chytila sa ich panika a s jedným delom sa sťahovali s miesta na miesto. Nezmôhli sa na žiadnu obranu a rýchle ustúpili do hôr. Takto nenastal žiadny boj. Príchod kozákov mnohí prijali so strachom. Títo sa len vypytovali na Nemcov a postupovali za nimi. V horách nastaly prestrelky a výsledok bol viac zabitých. Za kozákmi prišla II. vlna pešiakov, motorizovaných, vozka, ktorí sa usadili v obci. Za týchto okolností niektorí Nemci ukryli sa do skál. Niektorí chlapci zo zvedavosti vyšli na skaly, aby sledovali postup Rusov. Nemci spustili na nich paľbu a 3 z nich boli zabití. Tento čin vyvolal všeobecné rozhorčenie. Zahynuli Cittera, Dobšovič, Monsherger. Pohreb bol náhly. Celkový počet mŕtvych bol: 24 Rusov, 12 Nemcov. Niektorí Nemci ukryli sa aj v obci. Dvoch z nich chytili, predviedli pred notársky úrad a tam ich Rusi bez vyšetrovania zastrelili. Revolučný národný výbor ujal sa hneď svojej funkcie. Predsedom bol: Štefan Soldán. Členovia výboru boli: Jozef Šmidt, farár Andrej Ovšenka, Ernest Peško, Jozef Gáži, Alexander Minárik,
nahlad_stranky.jpg

Mnohí občania, ktorí vykazovali v minulom režime nejakú činnosť, boli vyšetrení a zaistení. Mnohí prežili strach, kedže predchádzala zlá rozprava, že takýto budú zastrelení. No nikomu sa tak ďaleko nič nestalo. Členovia HG museli vypomáhať na obecných prácach. Prechodom fronty mnohí chlapci našli nabité strelné zbrane a takto dochádzalo často k nešťastiam. Takto Sokolík zastrelil svojho brata revolverom, synovia vel. žand. stanice sa taktiež hrali na streľbu do terča a jeden strelil nešťastne svojmu bratovi do hlavy a ostal na mieste mŕtvy. Na Vianoce stala sa ďalšia nešťastná príhoda, keď sa 4 pytliaci dohovorili na večerný lov. Nešli spolu, ale po 2 na dohovorené miesto. 2 z nich šli predom. Zaľahli na miesto. Naraz zbadali 2 čierne body a v domienke, že sú to diviaci vystrelili. Po výstrele zistili, že strelili na svojich spoločníkov. Jeden z nich zomrel v nemocnici. Mnohí št. úradníci zmenili svoje doterajšie miesto. Takto bol preložený doterajší notár Jozef Kačinec a namiesto prichádza Štefan Gágor aj s manželkou, ktorá bola súčasne preložená na Št. meštiansku školu.
nahlad_stranky.jpg

Taktiež doterajší riaditeľ Št. mešt. školy Ján Fabini s manželkou odchádza na nové miesto do Bratislavy. Riaditeľstvom školy bol poverený Géjza Lehocký. Vyučovanie na školách sa nemôhlo započať, lebo 3 míny vybily na škole všetky okná. Okná boli zalepené papierom a pokiaľ bolo ešte teplejšie počasie, vyučovalo sa striedavo. Nastali však chladné dni a vyučovanie bolo prerušené 27. sept. 1945. Za spolupráce Rodičovského sdruženia bolo zakúpené sklo, okná zasklené a vyučovať sa započalo 11. marca 1946. Prechodom fronty najviac utrpela rk fara, ktorá zostala spustošená a do dnešného dňa nebola vôbec opravená. Taktiež bola poškodená Lurdská p. Mária na Vŕšku. Spoločnou prácou občanov bola znovu postavená a za veľkej účasti znovu vysvätená. V tomto roku bol zriadený jednoročný učebný kurz s počtom 28 žiakov. Časy sa pomaly ukľudňujú a občania znovu sa púšťajú usilovne do novej práce. Stavebný ruch však neni žiaden a to pre nedostatok materiálu a je veľký nedostatok bytov pre št. zamestnancov. Toto je boľavá vec tunajšej obce. Rok 1947 vyznačuje sa tým, že v krátkom čase sa budú konať voľby do ÚNS. Predvolebná
nahlad_stranky.jpg

agitácia je veľmi živá. Hodno je spomenúť, že tento predvolebný boj tu veľmi slušne dopadol. Výsledok volieb v máji bol nasledovný: Demokratická strana 900 hlasov, Komunistická strana 177, Strana slobody 65 a Strana práce 17. V tomto roku uskutočnovala sa aj výmena peňazí. Celkový vklad v obci bol 7,000.000 Kčs. Vyučovanie bolo na školách riadne. Meštianska škola mala týchto učiteľov: Géjza Lehocký, Barbora Lehocká, Mária Gágorová, Eugen Maguth, Anna Maguthová, Rudo Sokolík, Mária Sokolíková a Anton Archel.
Na ľudovej škole: Julius Dvorecký, Michal Bučko, M. Lukaničová, D. Pamumerová a J. Viskupičová.
Miestny národny výbor podľa výsledku volieb mal týchto členov: Anton Bošmanský, predseda, Jozef Cích, Ferd. Pudmarčík, Balt. Izakovič, Boh. Brunovský, Pavel Šmidt, Jozef Gáži, Martin Jamál, Johan Reisenauer, Anton Hnátik, Berts Kolek, Ferdiš Kolek, Štefan Hataš, Štefan Sasko, Rudolf Rehák, Pavel Held, Fr. Cittera, Lad. Kučera, Fridrich Domaracký, Fr. Veverka a Alexander Miko. V mesiaci máji vypukol požiar v dome K. Strelku. Oheň bol však včas uhasený a škoda činila si 25.000.- Kčs. Na jar bola
nahlad_stranky.jpg

otvorená autobusová pravidelná doprava ČSD Modra – Trnava. Týmto činom nastáva pre občanov zľahčená doprava. Cez zimné mesiace bola však mnohokráť zastavená a to buď pre záveje, lebo pokazenie motorov. Taktiež bola započatá stavba garáži pri futbalovom ihrisku. Stavba však do dnešného dňa nebola dohotovená a to pre spreneveru peňazí vedúcim stavby. Behom roku boly uskutočnené nasledovné oslavy: Deň matiek, Deň víťazstva, Deň povstania. Mimo toho boly verejné prednášky. Hodno je spomenúť zreorganizovaný športový život, ktorý po ťažkostiach úspešne napreduje. Bol uskutočnený aj veľký futbalový turnaj o 5 hodnotných cien. Prvú cenu získalo domáce mužstvo, keď vo finále porazilo ŠK Suchú n.p 6:2. Úroda bola priemerná a jej skluzeň prebehla pomerne hladko. Prvý sneh napadol 5. decembra a sa neudržal.

V Častej, dňa 20. IV. 1948.
osv. ref.
nahlad_stranky.jpg

PostHeaderIcon 1947

Kultúrny život:

Osvetová a kultúrna činnosť zaznamenala vzostup. Tejto snahy chytilo sa s nadšením predstavenstvo obce a ku spolupráce pridal sa miestny p. farár Ovššnka a celý učiteľský sbor. Celá činnosť však neustále naráža na nedostatok miestností, kedže sála u p. J. Agneta slúži miestnemu kinu a jej uvoľnenie je vždy sťažené poplatkami. V mesiaci februári uskutočnil sa II. kaliko ples. Čistý výťažok v obnose 3.545.- venoval sa na podporu osvety v obci a to tak, že 1.500.- bolo darované aj na verejný rozhlas. Divadelné podniky usporiadala marianska družina a to dňa 6. IV. – 7. IV. – 8. VI. 3. XII. Čistý výťažok z týchto podnikov obrátily na ozdobu miestneho kostola. 1. V. bola usporiadaná verejná oslava v sále p. Agnera. Jednotlivé čísla vyplnili žiaci tunajších škôl. Ako po iné roky, aj teraz bol usporiadaný Deň matiek dňa 11. mája. Táto slávnosť bola skutočne vzorne usporiadaná miestnymi učiteľmi, bola občianstvom hodne navštívená v niekoľko foto-záberov pri-

nahlad_stranky.jpgpojujem. Na celej oslave učinkovala hudba DHS. 25. mája bol usporiadaný veľký Športový deň, z ktorého vyšlo víťazne domáce mužstvo, keď vo finále futbalu porazilo Košolnú 3:1. 20. VI. učinkovali koncertní majstri na harmoniku Pečarovský – Pápež a tento koncert navštívilo 116 platiacich občanov. 27. októbra bola oslava z príležitosti 28. X. a ruskej revolúcie. Po Bohoslužbách občianstvo v hojnom

strana074.jpg

Sprievod bicyklistov na Deň matiek 11. V.

počte sišlo sa v kine kde program vyplnily miestne školy. Slávnostným rečníkom bol delegát SPROV-u z Bratislavy. Večer bolo premietanie filmu „Oslobodené Československo“ zdarma. 5. dec. Št. meštianska škola usporiadala kabaretný večierok. Budúci občania ukázali svoje schopnosti, nacvičili veselé čísla a takto pripravili svojím rodičom milý a zábavný večer. Po programe bola učinená nádielka pre chudobných žiakov.
nahlad_stranky.jpg

11. XII. bola usporiadaná oslava z príležitosti Moyssesových osláv. Na tejto oslave učinkoval 49. čl. sbor U A z Modry. Slávnostným rečníkom bol p. farár A. Ovšenka. Budúci učitelia predviedli skutočne

strana075a.jpg
strana075b.jpg

Sprievod najmenších na Deň matiek 11. V.

hodnotný program a prítomné obecenstvo v počte 106 ich odmenilo potleskom. Kazom bola malá účasť obecenstva, takže na tento podnik MOR doplatila Kčs 600.- 16. XII. bol otvorený vinohradnícko – ovocinársky kurz, ktorý navštevovalo 32 občanov. Prednášateľmi boli p. profesori z vinárskej školy v Modre. Tanečných zábav bolo 6 a to takto: DHS 2, Mor 2, KSS 2.
nahlad_stranky.jpg

Školstvo:

Koniec školského roku a začiatok školského roku konal sa v riadnom termíne. Ľudová škola zaznamenala niektoré zmeny v uč. silách. Doterajší riaditeľ J. Dvorecký bol preložený a jeho miesto zaujal Michal Bučko. Do sboru pribudol Andrej Vigh, ktorý dochádza na vyučovanie z Modry denne autobusom.

strana076.jpg

Budúce gazdinky ukazujú svoje umenie na Deň matiek.

Škola vykazuje tento štatistický stav:
Ľudová škola:

Trieda
Vyučujúci
Chlapcov
Dievč.
Vedno:
Poznámky.
I. Julius Dvorecký 16 17 33
II. Michal Bučko 13 14 27
III. Ružena Lukničová 19 13 32
IV. Peter Kutarna 17 16 33
V. Evlita Pammerová 16 14 30

Vedno: M – 74 – 155 -
nahlad_stranky.jpg

Št. meštianska škola nezaznamela žiadne zmeny v učiteľskom sbore.

Trieda Vyučujúci
Chlapcov
Dievč.
Ompitál
Z toho: Dlhá Štefanová
Častá
Vedno:
I. A Anna Maguthová 20 14 20 7 - 7 34
I. B Mária Sokolíková 14 12 26 - - 26 26
II. A. Anton Archel 18 17 19 7 3 6 35
II. B. Mária Gágorová 17 13 - - - 30 30
III. Eugen Maguth 25 24 19 6 1 19 (4) 49
IV. Rudolf Sokolík 14 10 11 - 1 7 (5) 24

Vedno:              108            90             95       20            4               104     198.

Štátnu detskú škôlku vedie ďalej Judita Kováčiková. Jej poslanie z roka na rok je občanmi lepšie chápané. V tomto roku dostala nové stoličky, stolíky a inventár sa neustále doplňuje.

Počet dievč. Počet chlap. Vedno:
22 16 38

Ľudová i meštianska škola doplňuje taktiež svoj inventár o obidve školy zadovážily si harmonium. Najmä mešt. škola vynaložila na to všetko úsilie a si ho zadovážila za pomoci Rodič. sdruženia kúpou za 10.600.- Kčs.
nahlad_stranky.jpg

Zvláštne udalosti:

4. III. OOR usporiadala kultúrny večer. Okr. lekár Dr. Bodický predniesol prednášku na tému „Týfus“. Jeho prednáška bola doprevádzaná filmom. 16. III. bola učinená verejná sbierka „Pomoc navráteným Slovákom“, ktorá vyniesla 1.670.- Kčs. V tomto roku stihla aj náš kraj katastrófalná neúroda. Tieto živelné pohromy postihly najmä textílie, vytvorily sa tak fronty občanov pred obchodmi, lebo jesť sa musí. 16. – 17. aug. konaly sa veľké cirkevné slávnosti na Červenom Kameni. Po cirkevných slávnostiach Konaly sa ľudové veselice za účasti krojovaných skupín z Cífera a V. Šenkvíc. Po celý deň učinkovala hudba Saleziánov z Trnavy. 28. okt. zomrel rodák častovský František Nenber, vdp farár vo Veľ. Šenkviciach. Pohreb sa konal v Častej za účasti apošt. admin. Dr. Lazírka, 11 kňazov z okolia. Na pohrebe učinkoval cirkevný spevokol z V. Šenkvíc. Pred Vianocami bola uskutočnená výstava kníh SSV v obchode u pí Švarcovej. Výstava bola navštívená so záujmom a predalo sa kníh v cene 14.000.- Kčs. Po stránke politickej obec žije v kľude. KSS získáva čo raz viac a viac členov a upev-
nahlad_stranky.jpg

ňuje svoju pozíciu. Rušivé zjavy sa vôbec nevyskytly. Stanica NB dostala svojho veliteľa v osobe P. Jána Englmana a takto stanica vykazuje plný stav. V roku 1947 pribudlo 27 rádio posluchačov. Telefonná stanica bola rozširená na 50 účastníkov a ihneď si dalo 12 osôb zriadiť telefón.
Pred hostíncom P. Šmidta bola vystavaná obecná váha v cene 85.000.- Kčs. V autobusových garážach, ktoré minulý rok zostaly nedostavané, začalo sa pokračovať. Stavebný ruch nezaznamenal vzostup, kedže stavebného materiálu je nedostatok a je taktiež viazaný na prídel. Majetnejší, ktorí získali stavebné potreby, prevádzali len menšie opravy.

Štatistický výkaz obecný za r. 1947:
Zomrelo    Narodilo    Sobáše    Počet narod.    Poznámka.

V Častej dňa 30. júna 1948.

zapisovateľ.
nahlad_stranky.jpg

PostHeaderIcon 1948 – 1953

Víťazstvo pracujúcej triedy.

Vo februári r. 1948 sa domáca i zahraničná reakcia pokúsila o základný zvrat mocenských síl v ČSR. Pracujúci ľud pod vedením Komunistickej strany na čele so súdruhom Klementom Gottwaldom rozdrvil pokus vnútornej i zahraničnej reakcie o kontrarevolučný zvrat našej cesty socializmu. Bola to definitívna porážka pre západných imperialistov, ktorí usnovali úklady proti ľudovej demokracii a chceli zavliecť našu republiku do tábora kapitalistov. O víťazstvo bojovali všetci pracujúci. Víťazstvo toto je cenné. Našej obci tieto historické dni nezmenili beh života, lebo boj najviac sa prejavil v mestách, v strediskách tovární. Občania však so záujmom sledovali vývoj z rádia. Víťazný február zhodnotili v sále kina 27. II. Účasť bola pomerne slabá, lebo bol to pracovný deň. Hlavný prejav mal zástupca OVKSS z Pezinka. Celý politický život obce prevzala Miestna organizácia KSS, ktorej predsedom bol s. Štefan Pikulík. Porážka Demokratickej strany, jej rozpadnutie – na druhej strane vstupovanie občanov, pracujúcich do KSS – sú dôkazy
nahlad_stranky.jpg

rýchlych politických zmien. KSS vzrástla zo 14 členov na 126 členov. Komunistická strana a vláda vyhlásila 5 Rp. Nastúpili sme cestu k socializmu, ktorá má zvýšiť priemyselnú výrobu, majú vzrásť nové obrovské podniky. Zvlášť naše Slovensko má vzrásť v krajinu nového priemyslu s najmodernejším zariadením.

Práca NV.

Výstavba socialistického poriadku v našej vlasti ukladajú veľké povinnosti Národným výborom. Po ustálení NV, po doplnení členov práca sa očividne zlepšila. V r. 1950 národný výbor bol zložený takto: predsedom bol Jozef Gáži, Jozef Slimák – obv. tajemník, Gustáv Slezák – tajemník NV, Štefan Pikulík, Martin Šipka, Jozef Greč, Mária Kolláriková, František Porkert, Ľudevít Viskupič, Pavel Sučan, Vincent Cíferský, Michal Šafarik, František Cittera, Rudolf Setnický, Fridrich Domaracký, Anton Bošmanský, Jozef Slávik, Lenhard Sečkár, Milan Novomeský, František Herchl, Vojtech Stipula, Teodor Mráz, Ondrej Gáži,
nahlad_stranky.jpg

Vilma Cíferská, Ján Bihary, August Vrábel a Epifan Miko. K zlepšeniu činnosti NV boli zriadené rôzne komisie: zdravotná, bytová, soc. starostlivosti, odvozná, stavebná, vyživovacia, roľnícka.
Začiatkom roku 1951 boli prevedené voľby na NV. Voľby priniesli nové složenie NV: Jozef Cích – predseda, František Herchl – podpredseda a títo členovia: Štefan Pikulík, Mária Kolláriková, Ján Biháry, Augustín Vrábel, Rudolf Setnický, Pavel Šmidt, Rudolf Poizl, Martin Šipka, Michal Šafarik, František Cittera, Fridrich Domaracký, Anton Bošmanský, Jozef Slávik, Lenhard Sečkár, Milan Novomeský, Vojtech Stipula, Ondrej Gáži, Vilma Cíferská, Ignác Bošmanský, Anton Prutkay, Anton Žofčík, Jozef Leštínsky, Mária Drózdová, Štefan Lederleitner, Cyril Dubovský, Vincent Drozda, Rudolf Sokolík, Jozef Lederleitner, Albert Tešovič, Vendelín Hrdlička, Eugen Maguth, Jozef Nitselmeider, Jozef Dobšovič, Ján Zelinka, Michal Bučko, Jozef Slimák ako miestny tajemník politický, J. Klimko ako tajemník administratívny. Celá činnosť NV je sústredená v budove, ktorá patrí Rk cirkevnej obci v Častej a túto budovu užíva bezplatne. Má k dispozícii 2 kancelárske miestnosti, 1 zasadaciu sieň a sobášnu miestnosť. Plánovalo sa umiestniť NV do pridelenej budovy bývalej
nahlad_stranky.jpg

Štúdijnej základiny Jána Pálffyho. Nakoľko trovy adaptácie a zariadenie neboly rozpočtove zakryté, premiestnenie nebolo prevedené. Práca NV neišla tak ako by mala ísť, keďže referenti si nezostavovali plán práce. Je chyba, že NV, všetky složky a funkcionári si neosvojili ešte generálnu líniu Národných výborov. V roku 1951 obec Častá mala 2.200 obyvateľov a takto patrí do III. kateg. obcí a následkom toho 30 členov pléna a 9 členov rady. Plénum NV pracoval slabo a neudával smer činnosti, nezúčastňuje sa úloh MNV. Taktiež nebol dodnes sostavený dôvernícky sbor. Rada zasadá tiež len podľa potreby a nie raz týždenne. V roku 1951 rada bola zložená nasledovne:
Jozef Cích – predseda, referent pre ľudovú správu,
Frant. Herchl – podpredseda, plánovací referent,
Štefan Pikulík – bezpeč. referent,
Mária Kolláriková – ref. pre škol. osvetu a tel. vých.,
Ján Biháry – ref. práce a soc. starostlivosti a zdravotný,
Augustín Vrábel – finančný referent,
Rudolf Setnický – referent hospod. a technický,
Jozef Lederleitner – referent pôdohospodársky,
Rudolf Poizl – referent výživy a vnútor. obchodu,.
nahlad_stranky.jpg

Hospodárenie obce bolo v roku 1950:

Investície nestavebné:
Kap. Rozpočet Výdavky Odčerpané viac o
09 11.000.- 11.000.- -
Investície vrámci 5 M pláne:
21 100.000.- 90.805.60.-
Rozpočtované výdavky:
9 381.000 299.018
13 208.000 131.214
14 8.000 13.380 5.380
16 10.000 3.688
20 7.000 -
24 5.000 3.912
25 43.000 3.616
27 1.000 -
28 1.000 -
Spolu 664.000 451.213 5.380
Rozpočtované príjmy
Kap Rozpočet Príjem Prijaté o menej
09 80.000 4.550 75.450
16 28.000 - 28.000
27 118.600 55.951 62.648
Spolu 226.000 60.501 166.098

nahlad_stranky.jpg

Z nestavebnej investície zvlášť bola vybavená sobášna miestnosť. V rámci 5 M plánu bola prevedená stavba 2 ciest a úprava ihriska. V roku 1950 bolo zriadené JRD II. typu so 144 členmi. JRD trpí tým, že má neustále deficit a taktiež nemá aktívnych roľníkov. Celé vyučtovanie JRD je komplikované národnými správami Brunovskej a toto vlastne odpudzuje roľníkov od vstupu do JRD. V roku 1950 MNV zriadil Komunálny podnik s názvom: Všeužitočný kombinát obce Častá. Činnosť je však slabá a nedosiahol určenej výšky. Prvým predsedom sa stal Fridrich Domaracký. Súkromný sektor živností hostínskych, pekárskych, obchodov – bol likvidovaný. Ostatné živnosti boli ponechané. Hlboká orba na jeseň bola prevedená na 30 % pre nepriaznivé počasie. V plnení kontigentov obec nezaostávala. Hovädzom dobytku plán bol splnený na 100 %. S veľkým úspechom bol prevedený sber starých surovín. Stavebný ruch v obci je pomerne slabý a to pre nedostatok stavebného materiálu a pre zákaz súkromných stavieb. V roku 1950 sa dostavilo 6 rodinných domkov.
Styk NV s ľudom sa koná živelne. Jestli sa usporiadali hovory, účasť občanov bola nepatrná a nejaví záujem o prácu MNV.
nahlad_stranky.jpg

Obec nevykonávala dosiaľ žiadny patronát. V roku 1950 bola ustálená volebná komisia pre ľudové hlasovanie. Načas sa vyložili voličské soznamy. Osvetová beseda plánuje zriadenie vlastnej budovy na dome č. 166. Čakajú sa len financie. Z masových složiek činnosť vyvíja: ČSM, Sokol, KSS, Sľub, DHS. Činnosť všetkých je pomerne slabá.
V roku 1951 v máji prebehlo ľudové hlasovanie. Nevyskytol sa žiaden rušivý zjav a hlasovania v obci sa zúčastnilo 1099, mimo obce 231, mimo okresu 119, spolu 1449. V obci neustále sa vedie nábor pracovných síl na dôležité stavby socializmu. V roku 1951 obec dala takto 55 pracovných síl. Nielen sa budujú stavby socializmu, ale strana a vláda stará sa o telovýchovu. V našej obci MNV vyšiel v ústrety stavbe tým, že dal ihrisko vybudovať na pridelených pozemkoch na Pažiti.
V roku 1952 nastali opätovne zmeny na NV. Doterajší predseda funkcie sa vzdal pre stále útoky. Voľba vyznela nasledovne: predseda Alex Minárik, zástupca a III. ref. E. Maguth, Mária Kolláriková – ref. IV., Ján Biháry, ref. IX., Augustín Vrábel, A. Tešovič, Vincent Kunetka,
nahlad_stranky.jpg

Rudolf Poizl. Zaujímavejšie body na MNV sa stali tieto: MNV pre zlepšenie starostlivosti o pracujúcich menoval do miestnych obchodov občianskych kontrolórov. Dňa 18. I. uskutočnila sa v OB mierová beseda z príležitosti II. čsl. sjazdu Obrancov mieru v Prahe. Program bol vyplnený výstupmi členov ČSM a školou. Obec obdržala subvenciu vo výške 130.000 na vybudovanie vodných nádrží a celá stavba bola daná Okresnému stavebnému kombinátu Pezinok. 6. II. 1953 v obci bola zriadená mliekáreň na dome č. 204. Dňa 8. III. uskutočnil sa večer z príležitosti MDŽ, keď program vyplnili členovia ČSM a pionieri. Dňa 22. II. previedol sa hovor s ľudom, keď hlavný program bol zameraný na jarné práce. Dňa 25. II. uskutočnili sa oslavy víťazného februára. Na dostavku OB – KNV udeľuje subvenciu Kčs 20.000. Z uvedenej sumy prevedie sa dostavba miestností. Do 20. marca jarné práce sa ešte nezačali. Začalo sa prevádzať postrek vinnej révy proti akarinóze. Jarné práce sa plne rozprúdili a začiatkom apríla plán bol už splnený na 80 %. Prejavuje sa nedostatok viky, muháry alebo prosa. Priebeh kontingentov je stále uspokojivý. Bol prevedený sber šrotu, celoročný výsledok 274 q a plán
nahlad_stranky.jpg

bol prekročený. Začiatkom jari prejavil sa veľký nedostatok krmovín v JRD. MNV musel zachraňovať dobytok tak, že dvojice chodili po domoch a po niekoľko q zaisťovali krmivo. Koncom apríla bolo prevedené vyhodnotenie štvrťročnej dodávky, ktorá vyznela takto:

mlieko predpis. 23.150 l dodané 32.936 l
vajcia predpis. 17.150 ks dodané 18.009 ks
HD predpis. 12.635 kg dodané 18.174 kg
bravč. predpis. 5.430 kg dodané 4.520 kg

Potešiteľné je, že po skončení jarných prác nenašla sa neobrobená pôda a neustále kontroluje MNV plánovaný stav hospodárskych zvierat.
Koncom apríla objavil sa priasterník americký. MNV za cieľom ničenia rozdelil chotár na 4 obvody s hľadačmi. Prevádza sa plánovité ničenie škodcov. Potešiteľne sa rozvíja VŽ pri MNV, ktorý má dodnes 98 členov. Predsedníčkou je Štajgárová V. Koncom mája bola dokončená OB a obecná knižnica sa presťahovala do miestností z MNV. Od 1. júna všetky miestne obchody boli sústredené do Jednoty. Vedúcim jednoty bol určený ONV s. Teodor Mráz. K 27. májú previedol sa súpis plôch osevu. Pri súpise prišlo sa na to, že niektorí občania mali mnohú pôdu zatajenú.
nahlad_stranky.jpg

Rozpočet na rok 1953 obce vyzeral takto:
Kap: Príjem: Výdavok:
8 184.500 -
10 20.000 516.000
22 - 4.000
26 30.000 60.000
33 150.000 400.000
34 - 20.000
50 615.000 -
Celkom 1,000.000 1,000.000

K 1. júnu bola prevedená výmena peňazí takto: na osobu 1:5 60.- Kčs, zbytok výmena 1:50. Celková výmena bola v čiastke 2,602.000 Kčs. Výmena previedla ľahko a zpočiatku ochromila život. Chudobní a strední občania výmenu prijali s radosťou, tí, ktorí mali finančné rezervy s nevôľou. Výmena však prinesie def. ustálenie nášho priemyslu a upevnenie meny. Po výmene peňazí strana a vláda organizuje sústavne plnenie významných úloh. Národný výbor organizuje široké masy iniciatívnejšej účasti na budovateľskom úsilí. Prednou úlohou pôdohospodárstva je vyrábať viac plodín pre náš priemysel, zvyšovať užitkovosť zvierat cestou prechodu k novým formám socialistickej veľkovýroby.
nahlad_stranky.jpg

Naše JRD neustále zaostáva. ONV Pezinok cieľom jeho zvýšenia previedol slúčenie so Štefanovou, kde boli všetky zvieratá presťahované.
Pracujúci celého sveta a zvlášť v našej obci prejavili veľký žiaľ, keď vypočuli trúchlivú správu UV KSSS o zomretí J. V. Stalina. Smutočne sa vyzdobili výkladné skrine a smutne vláli čierne zástavy na budovách. MNV zorganizoval úspešne triznu, ktorá sa uskutočnila v miestnosti kina. Preplnená sála bola dôkazom smútku. Ani dobre nezaschli slzy smútku, keď nás všetkých znovu zarazila zpráva ÚVKSS, že dňa 14. III. o 11. hod. ráno náhle zomrel po ťažkej chorobe prezident ČSR, predseda KSČ súdruh Klement Gottwald. Takto stihla nás nová rana, lebo odišiel náš najlepší a najvernejší žiak Lenina a Stalina, otec našej vlasti. Opätovne preplnená účasť nášho ľudu na trizne v kine dokázala lásku k tomuto vodcovi. Predseda MNV v svojom smútočnom prejave prisahal za nás, že nikdy nezradíme posvätný odkaz K. G. Za urýchlené prevedenie mlatebných prác. Tohoročné mlatebné práce boli v plnom prúde. Pracovníci MNV, JRD organizovali sústavne mlatebné práce. Mlatba sa prevádzala
nahlad_stranky.jpg

v predĺžených zmenách, dovoz a odvoz bol riadne organizovaný. Mlatba v našej obci sa riadne rozplánovala a mlatba v JRD mala skončiť za 12 dní. No žiaľ plán sa nesplnil. Prejavil sa nedostatok dobrovoľných prac. síl, ba aj námedzne pracujúci nedostávali mzdu a preto práca šla ťažko.
Mlatka sa skončila takto za 3 týždne. V mesiaci auguste uskutočnil sa Mesiac výpredaja tovarov za znížené ceny. Umelý hodváb znížil sa o 45 %. Ceny iných tovarov boli znížené priemerne o 20 %. V rámci socializácie dediny boli v posledných rokoch pretvorené, resp. premenované tieto obchody: Jednota 2, Vesna, Mäsna 2, Technokov, Obuva, Zelovoc, Chemodroga. V roku 1953 všetky obchody boli zlúčené do Jednoty – dedinské spotrebné družstvo.

Školstvo, osveta.

Školské budovy neboli zväčšené, používa sa stále „stará škola“ s 3 učebňami; „nová škola“ s 6 učebňami. Jedna učebňa je zriadená v budove rk cirkevnej obce. V roku 1950/1951 stav žiactva bol 139 chlapcov, 123 dievčat, spolu 262 žiakov. Z uvedeného počtu je 144 žiakov z obce Častá, 31 žiakov z obce Píla, 34 žiakov z obce Dlhá, 83 žiakov
nahlad_stranky.jpg

z obce Doľany. Umiestnenie učební je nedostačujúce. Jej stavba je pojatá do 5 Rp. Vyučovanie prebiehalo normálne. 30. septembra bola otvorená nová autobusová linka Modra – Častá – Doľany – Cífer a späť. Škola plní svoje poslanie, robila mimoškolské výstupy, zapojila sa vždy s priemerným programom do verejných osláv. V školskom roku 1952/1953 situácia školy sa nezmenila. Stav žiactva stúpol na 244 chlapcov, 211 dievčat, spolu 455 žiakov. Počet tried sa zvýšil na 12. Organizácia nového školstva vytvorila u nás Osemročnú strenú školu. Učiteľský sbor tvorili: Ján Matuš, Rudolf Sokolík, Dana Šípková, Margita Vicinová, Elena Oškerová, Edita Šimková, Eugen Maguth, Anna Maguthová, Mária Skolíková, Frntišek Zatkalík, Rozália Lukničová, Štefan Svoreň, Ján Ábelovský. Obec, osveta trpí tým, že v mieste bývajú len 5 učitelia, ostatní po vyučovaní cestujú domov. Takto sa nezapájajú do mimoškolskej činnosti. Učitelia nemajú byty a obec pre nedostatok bytov v dohľadnom čase ani to nemôže vyriešiť.

V Častej dňa 31. XII. 1953.
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Rubriky
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Správy SME
Kalendár
Október 2019
P U S Š P S N
« Júl    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Kto je online